Ministrė J. Petrauskienė: svarbu ne universitetų skaičius, o studijų kokybė
Lai­do­je „Dė­me­sio cen­tre“ apie siū­lo­mą aukš­to­jo moks­lo pert­var­ką dis­ku­ta­vo švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­trė Jur­gi­ta Pe­traus­kie­nė, Lie­tu­vos pra­mo­nin­kų kon­fe­de­ra­ci­jos pre­zi­den­tas Ro­ber­tas Dar­gis ir Ži­nių eko­no­mi­kos fo­ru­mo va­do­vas Ar­mi­nas Va­ra­naus­kas.

„Mū­sų tiks­las yra stip­rin­ti stu­di­jų ko­ky­bę“, – sa­kė mi­nis­trė J. Pe­traus­kie­nė. Jos tei­gi­mu, svar­bu ne uni­ver­si­te­tų skai­čius ir jų pa­va­di­ni­mai. Jei­gu pa­siū­ly­mai sėk­min­gai bus įgy­ven­di­na­mi, jau nuo 2018 m. nu­ma­to­ma įves­ti ne­mo­ka­mas ba­ka­lau­ro stu­di­jas.

R. Dar­gis įsi­ti­ki­nęs, kad spren­di­mai, ko­kia bus aukš­to­jo moks­lo sis­te­ma, bus pri­ima­ma Sei­me.

„Rei­kia tvar­ky­ti sis­te­mą, nes ji ne­bet­va­ri“, – tei­gė Lie­tu­vos pra­mo­nin­kų kon­fe­de­ra­ci­jos pre­zi­den­tas.

A. Va­ra­naus­kas tei­gė, kad po­li­ti­nė va­lia po­ky­čiams yra pri­bren­du­si.

„Ma­no gal­va, tu­rė­tų lai­mė­ti skai­čiai, o ne emo­ci­jos“, – kal­bė­jo Ži­nių eko­no­mi­kos fo­ru­mo va­do­vas, at­sa­ky­da­mas į lai­dos ve­dė­jo Ed­mun­do Ja­ki­lai­čio klau­si­mą apie „mū­šį“, ku­ris kils svars­tant pro­jek­tą Sei­me.