Ministrė galanda kirvį pavaldiniams
Pre­zi­den­tės kri­ti­kos su­lau­ku­si Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos (SAM) va­do­vė so­cial­de­mo­kra­tė Ri­man­tė Ša­la­še­vi­čiū­tė pa­si­ry­žo šio­je ins­ti­tu­ci­jo­je im­tis pert­var­kos. Dėl jos ga­li ne­tek­ti dar­bo da­lis net aukš­tas par­ei­gas ei­nan­čių SAM val­di­nin­kų. Tuo me­tu po­li­ti­nė mi­nis­trės ko­man­da ga­li bū­ti ra­mi, nes jai prie­kaiš­tų ne­tu­ri­ma.

Dar pra­ėju­sią sa­vai­tę prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius už­si­mi­nė, kad svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­trė R. Ša­la­še­vi­čiū­tė ne­pa­ten­kin­ta da­li­mi sa­vo ko­man­dos ir pla­nuo­ja ją pert­var­ky­ti. SAM va­do­vė LŽ pa­tiks­li­no, kad jai ke­lia abe­jo­nių ne po­li­ti­nio pa­si­ti­kė­ji­mo ko­man­da, o kai ku­rių mi­nis­te­ri­jos val­di­nin­kų kom­pe­ten­ci­ja ir at­lie­ka­mo dar­bo ko­ky­bė. Iš pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės ga­vu­si py­los, kad pra­ėjus pus­me­čiui nau­ja­me pos­te „ap­ši­li­mo lai­kas jau bai­gė­si“ ir lau­kia­ma kon­kre­čių re­zul­ta­tų, R. Ša­la­še­vi­čiū­tė su­sku­bo pert­var­ky­ti SAM ko­man­dą.

Vy­riau­sy­bės va­do­vas A. But­ke­vi­čius ti­ki­no, kad pa­ti R. Ša­la­še­vi­čiū­tė spren­džia, ko­kią SAM ko­man­dą for­muo­ti. „Svar­bu, kad dirb­tų kom­pe­ten­tin­gi žmo­nės, sėk­min­gai ir ope­ra­ty­viai įgy­ven­din­tų iš­kel­tus tiks­lus“, - LŽ sa­kė jis.

Svei­ka­tos ap­sau­gą ku­ruo­jan­čio par­la­men­ti­nio ko­mi­te­to va­do­vai pri­ta­ria pla­nuo­ja­mai reor­ga­ni­za­ci­jai mi­nis­te­ri­jo­je.

Ne­ra­mios die­nos valdininkams

LŽ kal­bi­na­ma R. Ša­la­še­vi­čiū­tė pa­tvir­ti­no, kad kai ku­rių SAM de­par­ta­men­tų ir sky­rių va­do­vų kom­pe­ten­ci­ja ir „no­ras dirb­ti“ jos ne­ten­ki­na. „Iš tie­sų ir žo­džiu, ir raš­tu duo­ti pa­ve­di­mai ne kar­tą ne­bu­vo vyk­do­mi ar­ba įvyk­dy­ti ne­at­sa­kin­gai. Tai truk­do vi­di­nio per­so­na­lo dar­bui“, - aiš­ki­no ji.

Mi­nis­trės ti­ki­ni­mu, vi­si SAM de­par­ta­men­tai ir sky­riai tu­ri įver­tin­ti sa­vo dar­buo­to­jų at­lie­ka­mo dar­bo ko­ky­bę ir pa­teik­ti siū­ly­mus, juo­lab kad šiuo me­tu vyks­ta kas­me­ti­nis vals­ty­bės tar­nau­to­jų ver­ti­ni­mas. „Vi­sų - dau­giau kaip 200 mi­nis­te­ri­jos dar­buo­to­jų - nei aš, nei vi­ce­mi­nis­trai ne­sa­me pa­jė­gūs įver­tin­ti", - kal­bė­jo ji.

R. Ša­la­še­vi­čiū­tė pa­žy­mė­jo, kad jau yra par­eng­tas SAM reor­ga­ni­za­vi­mo pro­jek­tas. „Y­ra rim­tų ne­ati­tik­čių Vy­riau­sy­bės nu­sta­ty­tiems nor­ma­ty­vams. Tu­ri­me sky­rių, ku­riuo­se dir­ba po 3-4 žmo­nės, o nor­ma­ty­vas - ne ma­žiau kaip še­ši žmo­nės. Taip pat pri­steig­ta pos­ky­rių, dub­liuo­ja­mos funk­ci­jos“, - aiš­ki­no SAM va­do­vė.

Anot jos, vyk­dant reor­ga­ni­za­vi­mą bus mė­gi­na­ma "op­ti­ma­liai" at­si­sa­ky­ti dar­buo­to­jų, ku­rie ne­pa­ro­do dar­bo ko­ky­bės ir ne­sis­ten­gia to da­ry­ti. SAM pa­da­li­nių ir kon­kre­čių as­me­nų, ku­riems gre­sia at­lei­di­mas, R. Ša­la­še­vi­čiū­tė ne­atsk­lei­dė. „E­sa­me nu­ta­rę ne tik ži­niask­lai­dai, bet ir mi­nis­te­ri­jo­je apie tai ne­kal­bė­ti, kol nė­ra pa­tvir­tin­ti vi­si do­ku­men­tai ir kon­kre­čiai ne­ap­sisp­ręs­ta dėl kiek­vie­nos per­so­na­li­jos. Net va­do­vy­bės pa­si­ta­ri­mus, ku­rie bū­da­vo iš­plės­ti­niai, tais klau­si­mais, kai kal­ba­ma apie kad­rų po­li­ti­ką, esa­me su­siau­ri­nę. Pa­var­džių ir par­ei­gy­bių įvar­dy­ti ne­no­ri­me, bet spren­di­mai ti­krai bus“, - sa­kė mi­nis­trė.

Po­li­ti­nė ko­man­da - stabili

Kar­tu R. Ša­la­še­vi­čiū­tė pa­ti­ki­no, kad ne­gre­sia SAM va­do­vy­bės per­mai­nos. Pra­ėju­sių me­tų pa­bai­go­je mi­nis­trės po­li­ti­nio pa­si­ti­kė­ji­mo ko­man­dą pa­pil­dė du nau­ji vi­ce­mi­nis­trai - Lai­mu­tė Vai­de­lie­nė, Va­len­ti­nas Gav­ri­lo­vas - ir pa­ta­rė­jos Da­lia Guo­bu­žie­nė bei Jur­gi­ta Kin­de­rie­nė. „Jų dar­bu ti­krai esu pa­ten­kin­ta, nes dau­ge­lis klau­si­mų, ku­rie bu­vo ne­išsp­ręs­ti ir vil­ki­na­mi, ar tie­siog ne­bu­vo kam jų spręs­ti, pa­ju­dė­jo“, - tei­gė SAM va­do­vė.

R. Ša­la­še­vi­čiū­tė ne­tu­ri prie­kaiš­tų ir iš pirm­ta­ko Vy­te­nio Po­vi­lo And­riu­kai­čio „pa­vel­dė­tiems“ po­li­ti­nio pa­si­ti­kė­ji­mo ko­man­dos na­riams - vi­ce­mi­nis­trei Jad­vy­gai Zin­ke­vi­čiū­tei ir pa­ta­rė­jams Ja­ni­nai Kum­pie­nei bei Ar­vy­dui Sko­rups­kui. „Po­li­ti­nio pa­si­ti­kė­ji­mo ko­man­da šiuo me­tu yra tvir­ta ir tu­rė­tų bū­ti sta­bi­li“, - pa­ti­ki­no svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­trė.

Iš vi­so R. Ša­la­še­vi­čiū­tės po­li­ti­nio pa­si­ti­kė­ji­mo ko­man­do­je dir­ba aš­tuo­ni as­me­nys. Be mi­nė­tų vi­ce­mi­nis­trų ir pa­ta­rė­jų, nuo pra­ėju­sių me­tų rug­sė­jo mi­nis­trei taip pat pa­ta­ri­nė­ja Ra­mu­nė Na­vic­kie­nė.

„Bro­kas“ ba­do akis

Sei­mo Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­to (SRK) pir­mi­nin­kė „dar­bie­tė“ Dan­gu­tė Mi­ku­tie­nė pa­žy­mė­jo, kad R. Ša­la­še­vi­čiū­tė tu­ri tei­sę keis­ti SAM ko­man­dą, jei­gu ji ne­tin­ka­mai dir­ba. Par­la­men­ta­rė ti­ki­no ir­gi ma­tan­ti kai ku­rių mi­nis­te­ri­jos val­di­nin­kų dar­bo „bro­ką“. „Jau tre­ji ar ket­ve­ri me­tai iš SAM at­ei­na la­bai ne­ko­ky­biš­kai par­eng­ti tei­sės ak­tai. Bu­vo net to­kių, ku­riuo­se - per 120 ra­šy­bos klai­dų! Jau ne­kal­bu apie ju­ri­di­nę tech­ni­ką, pa­tį tu­ri­nį. La­bai daug tei­sės ak­tų at­me­ta­me ir grą­ži­na­me to­bu­lin­ti. Mi­nis­te­ri­jos val­di­nin­kai tu­rė­tų pri­siim­ti at­sa­ko­my­bę, nes jie gai­ši­na ir Vy­riau­sy­bės, ir Sei­mo dar­bą“, - pik­ti­no­si po­li­ti­kė.

D. Mi­ku­tie­nė, jei­gu tik mi­nis­trė pa­pra­šy­tų, pa­ti "drą­siai ir čia pat" ga­lė­tų įvar­dy­ti 15-20 val­di­nin­kų, ku­rie, jos nuo­mo­ne, vi­siš­kai ne­tin­ka­mi ei­ti da­bar­ti­nes par­ei­gas.

Ma­to pirm­ta­ko klaidas

SAM reor­ga­ni­za­ci­jos idė­ją pa­lai­kė ir Sei­mo SRK vi­ce­pir­mi­nin­kas kon­ser­va­to­rius An­ta­nas Ma­tu­las. „Be abe­jo, mi­nis­te­ri­jai rei­kia kad­rų kai­tos ir struk­tū­ros po­ky­čių, ypač po V. P. And­riu­kai­čio re­for­mų, kai bu­vo grįž­ta prie so­viet­me­čio val­dy­bų mo­de­lio ir spe­cia­lis­tų re­gio­nuo­se, ku­rie iš es­mės nie­ko ne­spren­džia ir jo­kių įga­lio­ji­mų ne­tu­ri. Reor­ga­ni­za­ci­ja yra rei­ka­lin­ga, kad bū­tų iš­tai­sy­tos R. Ša­la­še­vi­čiū­tės pirm­ta­ko klai­dos“, - LŽ sa­kė jis.

Anot A. Ma­tu­lo, mi­nis­te­ri­jo­je esa­ma "ne­veiks­nių" pa­da­li­nių. Jis iš­sky­rė Tei­sės de­par­ta­men­tą, iš ku­rio ne­su­lau­kia­ma ko­ky­biš­kai par­eng­tų tei­sės ak­tų. „Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­trė R. Ša­la­še­vi­čiū­tė yra tei­si, kad rei­kia ir struk­tū­ri­nių per­mai­nų, ir tam ti­krų SAM de­par­ta­men­tų bei sky­rių va­do­vų, kai­tos“, - ti­ki­no jis.

Ki­ta ver­tus, par­la­men­ta­ras tei­si­no SAM pa­da­li­nių va­do­vus, ku­rie esą „sė­di prie te­le­fo­nų ir lau­kia sis­te­mi­nių stra­te­gi­nių už­da­vi­nių, ku­rių pa­sta­rie­ji svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­trai ne­su­ge­ba su­for­mu­luo­ti“.

„Pri­tar­čiau, kad SAM rei­ka­lin­gos tam ti­kros per­mai­nos. Ta­čiau par­adok­sas, kad so­cial­de­mo­kra­tų val­dy­mo me­tu ta pa­ti mi­nis­te­ri­ja du­kart reor­ga­ni­zuo­ja­ma ir švais­to­mos lė­šos“, - pri­dū­rė kon­ser­va­to­rius.