Ministrė: D. Gineikaitė turi atsistatydinti
Gal­būt ne­blai­vi ava­ri­ją su­kė­lu­si Na­cio­na­li­nės že­mės tar­ny­bos di­rek­to­rė Dai­va Gi­nei­kai­tė tu­ri at­sis­ta­ty­din­ti, pir­ma­die­nį par­eiš­kė že­mės ūkio mi­nis­trė Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė.

„Aš ma­nau, kad ji tu­rė­tų pri­im­ti spren­di­mą ir pa­ti at­sis­ta­ty­din­ti“, – BNS sa­kė V.Bal­trai­tie­nė.

Mi­nis­trė pri­dū­rė, kad D.Gi­nei­kai­tė pra­ra­do jos pa­si­ti­kė­ji­mą, ta­čiau, jos tei­gi­mu, kol NŽT di­rek­to­rės at­žvil­giu nė­ra tar­ny­bi­nio pa­ti­kri­ni­mo re­zul­ta­tų ar teis­mo spren­di­mo, at­lei­di­mas bū­tų ne­tei­sė­tas.

„Aš ga­li­my­bės jai dirb­ti šio­se par­ei­go­se ir aps­kri­tai vals­ty­bės tar­ny­bo­je ne­ma­tau, bet vis­kas bus da­ro­ma pa­gal tei­sės ak­tus, pas mus ga­lio­jan­čius įsta­ty­mus, – sa­kė mi­nis­trė. – Ti­krai ne­no­riu pa­lai­ky­ti kom­pa­ni­jos bu­vu­siam vi­daus rei­ka­lų mi­nis­trui (Rai­mun­dui Pa­lai­čiui), ku­ris ap­kal­tin­tas yra, kad ne­tei­sė­tai at­lei­džia dar­buo­to­jus“.

V.Bal­trai­tie­nė tei­gė, kad ne­ap­mo­ka­mo­se at­os­to­go­se D.Gi­nei­kai­tė bus iki sau­sio 20 die­nos. Tą die­ną Kau­no apy­lin­kės teis­me vyks po­sė­dis dėl ga­li­mo jos ne­blai­vu­mo vai­ruo­jant. Po­li­ci­ja tei­gia, kad ne­blai­vi D.Gi­nei­kai­tė gruo­džio 19 die­ną Kau­ne su­kė­lė ava­ri­ją. Jai al­ko­tes­te­riu nu­sta­ty­tas vi­du­ti­nis gir­tu­mas – 1,66 pro­mi­lės, ta­čiau su al­ko­tes­te­rio duo­me­ni­mis ne­su­ti­ku­si NŽT di­rek­to­rė vy­ko at­lik­ti pa­pil­do­mo krau­jo ty­ri­mo Kau­no kli­ni­ki­nė­je li­go­ni­nė­je.

Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba vė­liau pra­dė­jo iki­teis­mi­nį ty­ri­mą įta­riant, kad Kau­no kli­ni­ki­nė­je li­go­ni­nė­je ga­lė­jo bū­ti ban­do­ma nu­slėp­ti jos gir­tu­mą. Spe­cia­liai­siais liu­dy­to­jais šia­me ty­ri­me apk­laus­ti D.Gi­nei­kai­tė ir li­go­ni­nės di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas K.Gri­go­nis, tuo pa­čiu sta­tu­su nu­ma­to­ma pir­ma­die­nį apk­laus­ti ir Kau­no kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės va­do­vą Ge­di­mi­ną Abe­ciū­ną.