Ministrė apie Lenkijos paramą lenkiškoms mokykloms: per daug nebus
Lie­tu­va mo­ki­nių pa­vė­žė­ji­mui kas­met pa­skirs­to de­šim­tis gel­to­nų­jų au­to­bu­sų, tad bū­ti­ny­bės par­amai iš už­sie­nio nė­ra. Ta­čiau mo­kyk­loms au­to­bu­sų ne­bus per daug, to­dėl Len­ki­jos skir­ta par­ama len­kiš­koms mo­kyk­loms – gra­žus ges­tas sa­vo tau­tie­čiams, tei­gia švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­trė Aud­ro­nė Pi­trė­nie­nė.

„Vis­kas čia la­bai nor­ma­lu, ma­nau, kad pui­ku, ir mes sa­vo lie­tu­viš­koms mo­kyk­loms Len­ki­jo­je esa­me da­vę ne vie­nus me­tus po au­to­bu­są. Aš gal­vo­čiau, kad jų skir­ti au­to­bu­sai mū­sų Lie­tu­vos len­kiš­koms mo­kyk­loms bus tie­siog ir­gi tam ti­kra pa­gal­ba, jie ga­lės tie­siog ge­riau su­sit­var­ky­ti tink­lą, pa­vež­ti sa­vo vai­kus. Ko­dėl ne? Vai­kams bus ge­riau pa­siek­ti sa­vo mo­kyk­lą, nu­va­žiuo­ti į tea­trą, ap­lan­ky­ti mu­zie­jus. Vis­kas tvar­ko­je, kad jie rū­pi­na­si mū­sų len­kais“, – BNS sa­kė mi­nis­trė.

Len­ki­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Grze­gor­zas Sche­ty­na Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos ly­de­riui Val­de­ma­rui To­ma­ševs­kiui ir Vil­niaus ra­jo­no me­rei Ma­ri­jai Rekst ket­vir­ta­die­nį per­da­vė sim­bo­li­nį če­kį įsi­gy­ti au­to­bu­siu­kus len­kiš­koms mo­kyk­loms Vil­niaus kraš­te.

Vil­niaus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos di­rek­to­rė Liu­ci­na Kot­lovs­ka BNS sa­kė, kad už su­teik­tą par­amą pla­nuo­ja­ma įsi­gy­ti ke­tu­ris au­to­bu­siu­kus.

„Skai­čiai pa­dės žmo­nėms su­si­gau­dy­ti, kad nė­ra tos bū­ti­ny­bės, tie­siog jie to­kį ges­tą sa­vo tau­tie­čiams da­ro (...). Po­li­ti­ko­je yra nau­do­ja­mi įvai­rūs bū­dai prieš rin­ki­mus pa­si­gar­sin­ti, kad pa­bal­suo­tų. Kas ga­li pa­sa­ky­ti – taip ar ne“, – pa­klaus­ta, ar sie­ja šį ges­tą su ar­tė­jan­čiais rin­ki­mais Len­ki­jo­je, sa­kė mi­nis­trė.

Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jos duo­me­ni­mis, nuo 2000 me­tų Vil­niaus ra­jo­nui mi­nis­te­ri­ja bu­vo sky­ru­si 12 au­to­bu­siu­kų, Šal­či­nin­kų ra­jo­nui – 12, Tra­kų ra­jo­nui – 10. Šiais me­tais šiems ra­jo­nams bu­vo skir­ta po vie­ną au­to­bu­siu­ką.

Ji sa­kė, kad Lie­tu­vo­je mo­ki­nių pa­ve­žė­ji­mui yra nu­pirk­ta dau­giau kaip 700 au­to­bu­sų.

Lie­tu­vos ir Len­ki­jos san­ty­kiai pa­sta­rai­siais me­tais yra įtemp­ti dėl skir­tin­gai ver­ti­na­mos tau­ti­nių ma­žu­mų pa­dė­ties.