Ministras: žodžio laisvė – stipriausias atsakas
Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jo­je gruo­džio 9 die­ną su­reng­to­je dis­ku­si­jo­je, skir­to­je Tarp­tau­ti­nei žmo­gaus tei­sių die­nai, už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius pa­žy­mė­jo žo­džio ir ži­niask­lai­dos lais­vės ak­tua­lu­mą šian­die­ni­nių grės­mių aki­vaiz­do­je.

„Žo­džiais ga­li­ma įkvėp­ti to­le­ran­ci­ją ir stip­rin­ti tai­ką. Ta­čiau taip pat – skleis­ti me­lą, bai­mę ir ne­apy­kan­tą. Ma­to­me ge­rai or­ga­ni­zuo­tas pa­stan­gas kur­ti ir skleis­ti me­la­gin­gas ži­nias, sė­ti abe­jo­nes dėl de­mo­kra­ti­nių vals­ty­bių są­ran­gos, ar ne­tgi ban­dy­mus kurs­ty­ti ka­ri­nę ag­re­si­ją“, – sa­kė L. Lin­ke­vi­čius ati­da­ry­da­mas kon­fe­ren­ci­ją „Žo­džio lais­vės svar­ba už­ti­kri­nant žmo­gaus tei­ses“.

Mi­nis­tras pa­žy­mė­jo, kad efek­ty­viau­sias bū­das ko­vo­ti su ne­apy­kan­tos sklai­da ir pro­pa­gan­da yra ne­prik­lau­so­mos ži­niask­lai­dos stip­ri­ni­mas, pi­lie­ti­nės vi­suo­me­nės at­spa­ru­mo di­di­ni­mas, ra­šo­ma URM pra­ne­ši­me ži­niask­lai­dai.

„Ži­niask­lai­dos įvai­ro­vė yra ypač svar­bi sie­kiant tai­kos, sta­bi­lu­mo ir žmo­gaus tei­sių ap­sau­gos. Tik ne­prik­lau­so­ma ži­niask­lai­da ir ži­niask­lai­dos įvai­ro­vė už­ti­kri­na, kad įvai­rių vi­suo­me­nės gru­pių bal­sai bus iš­girs­ti“, – tei­gė L. Lin­ke­vi­čius.

In­te­rak­ty­vio­je dis­ku­si­jo­je da­ly­va­vo Eu­ro­pos Ta­ry­bos žmo­gaus tei­sių ko­mi­sa­ras Nil­sas Muiž­nie­kas, žur­na­lo „The Eco­no­mist“ re­dak­to­rius Ed­war­das Lu­ca­sas, Sei­mo Už­sie­nio rei­ka­lų ir Eu­ro­pos rei­ka­lų ko­mi­te­tų ir Sei­mo de­le­ga­ci­jos Eu­ro­pos Ta­ry­bos Par­la­men­ti­nė­je Asamb­lė­jo­je na­rė Do­vi­lė Ša­ka­lie­nė, Lie­tu­vos žur­na­lis­tų są­jun­gos pir­mi­nin­kas Dai­nius Ra­dze­vi­čius, My­ko­lo Ro­me­rio uni­ver­si­te­to Tarp­tau­ti­nės ir ES tei­sės ins­ti­tu­to pro­fe­so­rius prof. dr. Jus­ti­nas Ži­lins­kas.

Dis­ku­si­jos da­ly­viai da­li­jo­si įžval­go­mis apie tai, kaip žo­džio lais­vė ga­li pa­dė­ti ko­vo­ti su ne­apy­kan­tos kurs­ty­mu, po­pu­liz­mu ir ne­igia­mais ste­reo­ti­pais vi­suo­me­nė­je bei kar­tu stip­rin­ti ša­lies de­mo­kra­ti­nes ver­ty­bes ir sau­gu­mą. Dis­ku­si­jo­je taip pat ap­tar­ta, ko­kį vaid­me­nį ko­vo­je su ne­apy­kan­tos sklai­da ir de­zin­for­ma­ci­ja at­lie­ka žur­na­lis­tai.

Ren­gi­nio pra­džio­je pri­sta­ty­ta Lie­tu­vos fo­to­me­ni­nin­kės Ne­rin­gos Re­ka­šiū­tės par­oda – „Mo­te­rys – su­per­he­ro­jės“, ku­ria sie­kia­ma par­ody­ti, kad mo­te­rys, ap­sisp­ren­du­sios pa­lik­ti sa­vo smur­tau­jan­čius par­tne­rius ir at­vi­rai pa­si­sa­kan­čios prieš to­kį el­ge­sį, yra įkve­pian­tis pa­vyz­dys ki­toms mo­te­rims, ku­rios ken­čia nuo smur­to ir prie­var­tos ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je.

Ren­gi­ny­je da­ly­va­vo dip­lo­ma­tai, žur­na­lis­tai, tei­si­nin­kai, žmo­gaus tei­sių ak­ty­vis­tai ir aka­de­mi­nės bend­ruo­me­nės na­riai. Šiuo ren­gi­niu Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja taip pat pri­si­dė­jo prie Eu­ro­pos Są­jun­gos žmo­gaus tei­sių kam­pa­ni­jos #EU4­Hu­man­Rights.