Ministras: VST pasikeis iš esmės
Po reor­ga­ni­za­ci­jos Vie­šo­jo sau­gu­mo tar­ny­ba (VST) pa­si­keis iš es­mės, ne­lo­ja­lių vals­ty­bei dar­buo­to­jų ne­tu­rė­tų lik­ti, o įta­ri­mus dėl ga­li­mai iš­švais­ty­tų lė­šų aiš­kin­sis tei­sė­sau­ga, sa­ko vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras Sau­lius Skver­ne­lis.

„Vi­sa pert­var­ka (vyks­ta) ir nau­jas va­das pa­skir­tas įta­riant VST prob­le­mas, ir tie dar­bai, ku­rie pa­da­ry­ti per pus­me­tį – sau­sio 1 die­ną įsi­ga­lio­ja nau­ja struk­tū­ra – leis ši­tą tar­ny­bą pa­da­ryt va­ka­rie­tiš­ką, vei­kian­čią de­mo­kra­ti­nės vals­ty­bės pa­grin­dais, iš­lai­ku­sią aukš­tą ko­vi­nį pa­si­ren­gi­mą, ir ne­bus ke­lia­ma jo­kių abe­jo­nių dėl kai ku­rių jos na­rių lo­ja­lu­mo Lie­tu­vos vals­ty­bei. Tie dar­bai ir pa­da­ry­ti, va­das pa­sa­ko­jo apie si­tua­ci­ją, ko­kia ras­ta, bet sau­sio 1 die­nai bus įvyk­dy­ta reor­ga­ni­za­ci­ja, pert­var­ka, ir klau­si­mas bus iš­spręs­tas“, – BNS an­tra­die­nį sa­kė S.Skver­ne­lis.

Prieš pen­kis mė­ne­sius va­do­va­vi­mą VST pe­rė­męs nau­ja­sis va­do­vas Ri­čar­das Po­cius an­tra­die­nį pub­li­kuo­ta­me in­ter­viu nau­jie­nų por­ta­lui del­fi.lt sa­kė, kad tar­ny­bo­je bu­vo nu­si­kals­ta­mai švais­to­mos vals­ty­bės lė­šos, o kai ku­rie VST par­ei­gū­nai nė­ra lo­ja­lūs vals­ty­bei ir konf­lik­to at­ve­ju ga­li at­suk­ti gink­lą prieš ša­lies pi­lie­čius.

„Ar tu no­ri pa­ste­bė­ti, ar ne­no­ri. Jei bū­tų no­ras pa­ste­bė­ti, bū­tų pa­ste­bė­ta, Mes no­rė­jo­me, to­kių prie­lai­dų tu­rė­jo­me, pa­tys VST par­ei­gū­nai daug ką jie at­sklei­dė – tie dar­buo­to­jai, ku­rie ne­no­rė­jo dar­buo­tis to­kiais bū­dais, to­kiais me­to­dais, ku­rie bu­vo iki šiol. O nau­jas va­das, ku­ris tu­ri pui­kią pa­tir­tį, kaip ka­riš­kis da­ly­va­vęs NA­TO for­muo­tė­se, ti­krai už­da­vi­nius vyk­do“, – į klau­si­mą, ko­dėl prie­kaiš­tai VSD dėl stag­na­ci­jos, ne­skaid­ru­mo iš­ki­lo tik šiuo me­tu, at­sa­kė S.Skver­ne­lis.

Pa­sak jo, in­for­ma­ci­ja apie ga­li­mai ne­lo­ja­lius dar­buo­to­jus, so­cia­li­niuo­se tink­luo­se skel­bu­sius sa­vo nuo­trau­kas su ru­sų de­san­ti­nin­kų uni­for­mo­mis, bu­vo ži­no­ma.

„To­kių žmo­nių bu­vo, ir in­for­ma­ci­ja tei­kia­ma tiek iš kri­mi­na­li­nės žval­gy­bos, tiek iš žval­gy­bos su­bjek­tų, ir la­bai svar­bu, kad tie žmo­nės iden­ti­fi­kuo­ti ir jie ne­tu­rė­tų to­liau dirb­ti“,– sa­kė S.Skver­ne­lis, o vi­sa in­for­ma­ci­ja dėl pa­žei­di­mų, pa­sak jo, ar­ba jau ati­duo­da, ar­ba dar bus pa­teik­ta tei­sė­sau­gai.

Nau­ja­sis VST va­do­vas R.Po­cius in­ter­viu del­fi.lt sa­kė, kad VST du de­šimt­me­čius bu­vo su­stin­gu­si stag­na­ci­jo­je, čia vis­kas bu­vo grin­džia­ma šei­my­ni­ne ir gi­mi­nės ran­ga, pri­va­čiais in­te­re­sais, ke­lis de­šimt­me­čius ne­bu­vo vyk­do­mos jo­kios es­mi­nės per­mai­nos, ne­si­kei­tė ne tik po­žiū­ris, ku­ris rė­mė­si dar so­vie­ti­niu mas­ty­mo pa­li­ki­mu, bet ir tech­ni­ka, gink­luo­tė. Pa­sak ne­se­niai va­do­va­vi­mą iš il­ga­me­čio va­do­vo Ser­ge­jaus Ma­da­lo­vo pe­rė­mu­sio R.Po­ciaus, bu­vo nu­si­kals­ta­mai švais­to­mos vals­ty­bės lė­šos, da­lis me­džia­gos šiuo me­tu jau per­duo­ta tei­sė­sau­gai.

Anot jo, VST ko­lek­ty­vas, ku­ria­me yra per tūks­tan­tį žmo­nių, ne­blo­gas, yra ti­krai iš­ma­nan­čių sa­vo dar­bą, at­sa­kin­gai ir par­ei­gin­gai vyk­dan­čių sa­vo par­ei­gą par­ei­gū­nų, bet taip pat ir ne­lo­ja­lių tar­ny­bai ir vals­ty­bei žmo­nių, dėl to šiuo me­tu glau­džiai bend­ra­dar­biau­ja­ma su Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­tu. Pa­sak nau­jo­jo va­do­vo, si­tua­ci­ja kei­sis, jau ki­tą­met įsi­ga­lios nau­ja tar­ny­bos struk­tū­ra, pra­dės veik­ti ir Im­uni­te­to tar­ny­ba, ku­rios iki šiol VST ne­tu­rė­jo.

Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja (VTEK) rug­sė­jį nu­spren­dė, jog bu­vęs VST va­das S.Ma­da­lo­vas pa­žei­dė įsta­ty­mą spręs­da­mas sau ar­ti­mų as­me­nų tar­ny­bos ei­gos klau­si­mus.

VTEK ty­rė vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tro S.Skver­ne­lio krei­pi­mą­si. Mi­nis­te­ri­ja VTEK nu­ro­dė, kad pa­sta­ruo­sius tre­jus me­tus S. Ma­da­lo­vas ne­nu­si­ša­li­no spręs­da­mas sau ar­ti­mų as­me­nų tar­ny­bos klau­si­mus – pri­imi­nė­jo sa­vo du­krai, anū­kui, žen­tui, žen­to se­se­riai, duk­te­rė­čiai, duk­te­rė­čios du­krai ir duk­te­rė­čios sū­nui pa­lan­kius spren­di­mus: sky­rė jiems pre­mi­jas, su­tei­kė aukš­tes­nes kva­li­fi­ka­ci­nes ka­te­go­ri­jas bei tar­ny­bos laips­nius, per­kė­lė į ki­tas par­ei­gas.

S.Ma­da­lo­vas šiuo me­tu ne­be­dir­ba VST. Eti­kos sar­gams jau pra­dė­jus ty­ri­mą dėl S. Ma­da­lo­vo in­te­re­sų, pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė jam įtei­kė vals­ty­bės ap­do­va­no­ji­mą.

Si­tua­ci­ją tirs VSD

Prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius pa­ve­dė Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to (VSD) va­do­vui kar­tu su vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tru at­lik­ti iš­sa­mų ty­ri­mą dėl prob­le­mų Vie­šo­jo sau­gu­mo tar­ny­bo­je.

„Pub­li­ka­ci­jo­je iš­dės­ty­tos prob­le­mos yra la­bai rim­tos ir tu­ri bū­ti iš­sa­miai iš­nag­ri­nė­tos, o in­for­ma­ci­jai pa­sit­vir­ti­nus tu­ri bū­ti sku­biai ieš­ko­ma prie­mo­nių esa­mai si­tua­ci­jai ge­rin­ti. To­dėl pa­ve­du Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to va­do­vui ir vi­daus rei­ka­lų mi­nis­trui at­lik­ti iš­sa­mų ty­ri­mą“, – Vy­riau­sy­bės pra­ne­ši­me spau­dai ci­tuo­ja­mas prem­je­ras.

Pa­sak jo, sau­gu­mui ša­ly­je ski­ria­mas pa­di­din­tas dė­me­sys, to­dėl į bet ko­kius nuo­gąs­ta­vi­mus pri­va­lo­ma at­siž­velg­ti rim­tai, iš­sa­miai iš­nag­ri­nė­ti ir par­eng­ti prie­mo­nes, kaip ge­rin­ti pa­dė­tį.

S. Ma­da­lo­vas: ne­su šantažistas

Vie­šo­jo sau­gu­mo tar­ny­ba (VST) gink­lais, trans­por­tu ap­rū­pin­ta taip, kiek jai bū­da­vo ski­ria­ma lė­šų, ta­čiau jo­je ne­tar­nau­ja Lie­tu­vai ne­lo­ja­lių žmo­nių, BNS sa­kė bu­vęs il­ga­me­tis tar­ny­bos va­das Ser­ge­jus Ma­da­lo­vas.

Jo tei­gi­mu, nuo pat įsi­kū­ri­mo pra­džios tar­ny­bai tek­da­vo se­na tech­ni­ka, gink­lai, jos po­rei­kiai bū­da­vo ten­ki­na­mi 15–20 pro­cen­tų.

„Kiek ra­šiau, man sa­kė, kad nė­ra pi­ni­gų. Aš pra­šy­da­vau mi­ni­ma­liai, iš to mi­ni­mu­mo man skir­da­vo po 15–20 proc., ne dau­giau“, – an­tra­die­nį BNS sa­kė da­bar pen­si­jo­je esan­tis S.Ma­da­lo­vas.

„Aiš­ku, pra­šė­me. Kiek­vie­nais me­tais. Ma­to­te, aš ne­su „na­cha­las“, aš ne­ga­liu pa­imt už gerk­lės sa­vo va­do ir jį šan­ta­žuo­ti: jei­gu tu ne­duo­si, aš ne­tar­nau­siu. Aš aiš­ki­nu ge­ra­no­riš­kai. (...) Ne­su šan­ta­žis­tas, ne­ga­liu šan­ta­žuo­ti“, – tei­gė jis.

Bu­vęs va­das pro­vo­ka­ci­ja va­di­na kal­ti­ni­mus, kad VST esa­ma Lie­tu­vai ne­lo­ja­lių žmo­nių, kad kai ku­rie par­ei­gū­nai konf­lik­to at­ve­ju ga­li at­suk­ti gink­lą prieš ša­lies pi­lie­čius.