Ministras: turime dalyvauti operacijoje Afganistane
JAV lė­ti­nant ka­rių iš­ve­di­mo iš Af­ga­nis­ta­no tem­pą, šio­je ša­ly­je tu­ri lik­ti ir Lie­tu­vos ka­riai, sa­ko kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Juo­zas Ole­kas.

„Ka­dan­gi pre­zi­den­tas pa­skel­bė, kad dar per anks­ti pe­rei­ti į ki­tą fa­zę, pa­lik­ti dau­giau at­sa­ko­my­bės (vie­tos pa­jė­goms – BNS) ir ati­trauk­ti są­jun­gi­nin­kų ka­rius tik į Ka­bu­lą, ma­tyt, šis spren­di­mas dar me­tams, dve­jiem už­si­tęs. Ma­nau, kad Lie­tu­va tu­ri da­ly­vau­ti“, – ket­vir­ta­die­nį Ži­nių ra­di­jui sa­kė mi­nis­tras.

Jo tei­gi­mu, Lie­tu­vos ka­rių da­ly­va­vi­mas tarp­tau­ti­nė­se mi­si­jo­se, ope­ra­ci­jo­se pa­leng­vi­na są­jun­gi­nin­kams pri­im­ti spren­di­mą „a­tei­ti ir čia bū­ti pas mus su ge­ro­kai di­des­nė­mis pa­jė­go­mis ir ge­ro­kai dau­giau pri­si­dė­ti prie mū­sų vals­ty­bės ap­gi­na­mu­mo ir ga­li­mo prieš­o at­gra­sy­mo“.

J.Ole­ko tei­gi­mu, Lie­tu­va su­lau­kė są­jun­gi­nin­kų pra­šy­mo šiek tiek pa­di­din­ti sa­vo bu­vi­mą Af­ga­nis­ta­ne.

„Kaip ži­no­te, nuo lie­pos mė­ne­sio pa­siun­tė­me dar pa­pil­do­mai ka­ro po­li­ci­jos ka­rių, ku­rie pa­dės ten už­ti­krin­ti tvar­ką. Tur­būt tu­ri­me įga­lio­ji­mus ir ki­tais me­tais tęs­ti fi­nan­si­nę par­amą, kad Af­ga­nis­ta­no ka­ri­nės pa­jė­gos ga­lė­tų ge­riau su­sit­var­ky­ti. Ma­tyt, ki­tais me­tais tu­rė­si­me at­ei­ti su pa­siū­ly­mais į Vy­riau­sy­bę, į Pre­zi­den­tū­rą, į Sei­mą pra­tęs­ti 2018, 2019 me­tams da­ly­va­vi­mą“, – kal­bė­jo kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras.

JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma tre­čia­die­nį su­lė­ti­no pa­jė­gų iš­ve­di­mą iš Af­ga­nis­ta­no, sa­ky­da­mas, kad to­je ka­ro nu­nio­ko­to­je ša­ly­je at­ei­nan­čiais me­tais liks 8,4 tūkst. ame­ri­kie­čių ka­rių, pa­dė­sian­čių ko­vo­ti su at­si­gau­nan­čio Ta­li­ba­no grės­me. B.Oba­mos tei­gi­mu, sau­gu­mo pa­dė­tis to­je ša­ly­je te­bė­ra ri­zi­kin­ga, o af­ga­nų sau­gu­mo pa­jė­goms su­nkiai se­ka­si pa­ža­bo­ti Ta­li­ba­ną, to­dėl anks­tes­ni kon­tin­gen­to ma­ži­ni­mo pla­nai tam­pa ne­pag­rįs­ti.

Lie­tu­vos ka­riai Af­ga­nis­ta­ne da­ly­vau­ja tarp­tau­ti­nė­je ope­ra­ci­jo­je „Tvir­ta par­ama“, ku­rią NA­TO vyk­do nuo pra­ėju­sių me­tų pra­džios. Šios mi­si­jos už­duo­tys skir­tos Af­ga­nis­ta­no na­cio­na­li­nėms sau­gu­mo pa­jė­goms reng­ti ir yra ne­ko­vi­nės. Pa­grin­di­nis jos tiks­las – mo­ky­ti, pa­tar­ti ir rem­ti ša­lies na­cio­na­li­nes sau­gu­mo pa­jė­gas, mi­nis­te­ri­jas ir ki­tas val­džios ins­ti­tu­ci­jas, kaip už­ti­krin­ti sta­bi­lu­mą ša­ly­je.