Ministras: Rusijos siūlymai remiasi „skaldyk ir valdyk“ principu
Siū­ly­mus dėl or­lai­vių skry­džių sau­gu­mo virš Bal­ti­jos jū­ros pa­tei­ku­si Ru­si­ja sie­kia su­skal­dy­ti NA­TO ša­lis, sa­ko Lie­tu­vos kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Juo­zas Ole­kas.

„Čia gal toks tru­pu­tį ban­dy­mas „skal­dyk ir val­dyk“, – ket­vir­ta­die­nį Ži­nių ra­di­jui sa­kė mi­nis­tras.

Jis tei­gė, kad prob­le­mą, kai Ru­si­jos or­lai­viai virš Bal­ti­jos jū­ros skrai­do su iš­jung­tais at­sa­kik­liais, rei­kia spręs­ti ne dvi­ša­liu, o tarp­tau­ti­niu for­ma­tu.

„Ma­nau, kad juos (pa­siū­ly­mus – BNS) rei­kia svars­ty­ti komp­lek­siš­kai. Toks for­ma­tas, ku­ria­me ga­lė­tu­me dėl vis­ko la­bai gra­žiai su­si­tar­ti, yra Vie­nos do­ku­men­tas. Esa­me ne kar­tą Ru­si­jai siū­lę ap­tar­ti ir su­si­tar­ti dėl jo at­nau­ji­ni­mo“, – sa­kė mi­nis­tras.

„Ma­nau, kad bū­tų nor­ma­liau­sia, jei­gu mes tą da­ry­tu­me tarp­tau­ti­niu spren­di­mu. Ka­da esa­me ir Eu­ro­pos Są­jun­gos, ir NA­TO na­riai, ne­rei­kė­tų su­skil­ti ir ne­tu­rė­ti bend­ros po­zi­ci­jos“, – tvir­ti­no jis.

J.Ole­kas Mask­vos el­ge­sį pa­va­di­no spe­ku­lia­ty­viu.

„Čia to­kie „kau­le­lio“ nu­me­ti­mai. Pir­miau­sia Ru­si­ja yra vie­na­ša­liš­kai nu­trau­ku­si mū­sų su­si­ta­ri­mą dėl in­for­ma­ci­jos ap­si­kei­ti­mo, rei­kė­tų jį po tru­pu­tį at­gai­vin­ti, jei­gu no­ri ką nors da­ry­ti, o pa­skui žiū­rė­ti į prie­kį. Kas jiems ne­pa­tin­ka, jie vis­ką me­ta į ša­lį ir ban­do pa­siū­ly­ti kaž­ką, kuo ga­li­ma spe­ku­liuo­ti, kad mes siū­lė­me, bet jie ne­da­ly­vau­ja“, – sa­kė J.Ole­kas.

Rugp­jū­čio pra­džio­je Ru­si­jos gy­ny­bos mi­nis­te­ri­ja par­eiš­kė esan­ti pa­si­ren­gu­si kon­sul­ta­ci­joms su Lie­tu­va ir ki­to­mis re­gio­no ša­li­mis, kad bū­tų už­ti­krin­ti ka­ri­nės avia­ci­jos skry­džiai su įjung­tais at­sa­kik­liais.

Ru­si­jos ka­ri­niai or­lai­viai be­veik kiek­vie­ną sa­vai­tę virš Bal­ti­jos jū­ros skrai­do iš­jung­tais at­sa­kik­liais. NA­TO par­ei­gū­nai ne kar­tą sa­kė, kad to­kie skry­džiai ke­lia pa­vo­jų ci­vi­li­nei avia­ci­jai.

Mask­va da­bar siū­lo įsi­pa­rei­go­ti, kad tiek NA­TO, tiek Ru­si­jos lėk­tu­vai vi­sa­da įsi­jung­tų at­sa­kik­lius.

2007 me­tais Ru­si­ja su­stab­dė sa­vo da­ly­va­vi­mą Įpras­ti­nių gink­luo­tų­jų pa­jė­gų Eu­ro­po­je su­tar­ty­je, o už­per­nai su­stab­dė 2001 me­tais pa­si­ra­šy­to dvi­ša­lio Lie­tu­vos ir Ru­si­jos su­si­ta­ri­mo dėl pa­pil­do­mų pa­si­ti­kė­ji­mą ir sau­gu­mą stip­ri­nan­čių prie­mo­nių ga­lio­ji­mą.