Ministras: Rusijai rengiant pratybas, Lietuva stebi padėtį
Ru­si­jai sa­vait­ga­lį su­ren­gus di­de­les pra­ty­bas Ka­ra­liau­čiaus sri­ty­je ir prie Bal­ti­jos kran­tų, Lie­tu­vos kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras sa­ko, kad Vy­riau­sy­bė ste­bi pa­dė­tį, ta­čiau pa­grin­do ne­ri­mau­ti nė­ra.

„Mes ma­tom jų pra­ty­bų ne­ma­žai, ste­bi­me, žiū­ri­me, kas čia vyks­ta, esa­me vi­sa­da pa­si­ruo­šę (...). Ne­tu­riu šian­dien in­for­ma­ci­jos, kad kil­tų NA­TO lėk­tu­vai (...). Ju­dė­ji­mas yra, bet ne­sa­ky­čiau, kad jis in­ten­sy­ves­nis, nei kad pa­sta­ruo­ju me­tu ma­to­me“, - BNS šeš­ta­die­nį sa­kė Juo­zas Ole­kas.

Penk­ta­die­nį pra­neš­ta, kad Bal­ti­jos vals­ty­bių oro erd­vę sau­gan­tys NA­TO oro po­li­ci­jos nai­kin­tu­vai ki­lo pa­ly­dė­ti Ru­si­jos or­lai­vį.

Ru­si­jos Gy­ny­bos mi­nis­te­ri­ja tre­čia­die­nį pa­skel­bė, kad pra­ty­bo­se da­ly­vaus Bal­ti­jos jū­ros lai­vy­nas, ant­že­mi­nės ir oro pa­jė­gos.

„Bai­gia­ma­ja­me eta­pe Ka­ra­liau­čiaus sri­ties po­li­go­nuo­se Bal­ti­jos jū­ros lai­vy­no kran­to gy­ny­bos da­li­niai su­rengs ko­vi­nio šau­dy­mo pra­ty­bas, nau­do­da­mi pės­ti­nin­kų gink­lus, gra­nats­vai­džius, šar­vuo­tą­sias ko­vos ma­ši­nas BMP-2, tan­kus T-72“, - pra­ne­šė mi­nis­te­ri­ja.

Ru­si­jos vals­ty­bi­nė nau­jie­nų agen­tū­ra „RIA No­vos­ti“ nu­ro­dė, kad Bal­ti­jos jū­ros lai­vy­nas an­tra­die­nį pra­dė­jo pra­ty­bas, ku­rio­se da­ly­vau­ja dau­giau nei 50 Bal­ti­jos jū­ros lai­vy­no es­kad­ri­nių mi­ni­nin­kų, kor­ve­čių, ra­ket­ne­šių, jū­rų de­san­to ir ki­to­kių lai­vų.

Šios pra­ty­bos vyk­do­mos pa­di­dė­jus įtam­pai tarp Mask­vos ir Va­ka­rų ša­lių dėl konf­lik­to Ukrai­no­je.