Ministras: „Rosatom“ teikia vaikiškus paaiškinimus
Lie­tu­vos ap­lin­kos mi­nis­tras Kęs­tu­tis Tre­čio­kas vai­kiš­kais va­di­na Bal­ta­ru­si­jo­je at­omi­nę elek­tri­nę sta­tan­čios Ru­si­jos bend­ro­vės „Ro­sa­tom“ pa­siaiš­ki­ni­mus apie kri­tu­sį reak­to­riaus kor­pu­są Jis tei­gia, kad Bal­ta­ru­si­ja nuo­lat ban­do slėp­ti in­for­ma­ci­ją, o kai to ne­pa­vyks­ta pa­da­ry­ti – ją su­men­kin­ti.

Ru­si­jos vals­ty­bi­nės at­omi­nės ener­ge­ti­kos kor­po­ra­ci­jos va­do­vo pir­ma­sis pa­va­duo­to­jas Alek­sand­ras Lok­ši­nas par­eiš­kė, kad in­ci­den­to As­tra­vo at­omi­nė­je elek­tri­nė­je ne­ga­li­ma va­din­ti reak­to­riaus kor­pu­so kri­ti­mu, nes „kor­pu­so ju­dė­ji­mo grei­tis ne­vir­ši­jo pės­čio­jo grei­čio“. Taip jis tei­gė „Ro­sa­tom“ in­ter­ne­to sve­tai­nė­je pa­skelb­ta­me in­ter­viu.

„Tai vai­kiš­ki pa­si­tei­si­ni­mai, kai 330 to­nų svo­ris kren­ta net iš 10 cen­ti­me­trų aukš­čio, tai yra rim­ta“, – BNS pir­ma­die­nį sa­kė K.Tre­čio­kas.

„Ro­sa­tom“ pra­ne­ši­me tei­gia­ma, kad in­ci­den­tas bu­vo nu­fil­muo­tas, ta­čiau K.Tre­čio­kas sa­ko, jog me­džia­gos Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jai Bal­ta­ru­si­ja ar­ba „Ro­sa­tom“ ne­pa­tei­kė.

„Pa­va­din­čiau tai įpras­ti­niu bend­ra­vi­mo bū­du: ne­ig­ti, o kai ne­be­ga­li­ma to pa­da­ry­ti, tai di­de­lį (in­ci­den­tą – BNS) vaiz­duo­ti ma­žu, o ma­žą vaiz­duo­ti kaip nie­ką“, – ti­ki­no K.Tre­čio­kas.

Anot A.Lok­ši­no, nak­tį iš lie­pos 9 die­nos į 10-ąją vie­nas iš su­bran­go­vų vyk­dė reak­to­riaus kor­pu­so per­kė­li­mą nuo vie­nos at­ra­mos ant ki­tos. Reak­to­riaus kor­pu­są bu­vo pla­nuo­ta per­kel­ti maž­daug 10 me­trų at­stu­mu, ne­kei­čiant jo ho­ri­zon­ta­lios pa­dė­ties. Ta­čiau tvir­ti­nant pa­ka­bi­na­muo­sius įtai­sus su­bran­go­vas nu­kry­po nuo nu­ro­dy­mų, dėl to ke­liant kro­vi­nį jis pa­kry­po. Pra­ne­ši­me tei­gia­ma, kad bu­vo tik apib­rai­žy­ti reak­to­riaus kor­pu­so da­žai.

Lie­tu­vos Vy­riau­sy­bė ket­vir­ta­die­nį įtei­kė no­tą Bal­ta­ru­si­jos dip­lo­ma­tei dėl in­ci­den­to sta­to­mo­je As­tra­vo at­omi­nė­je elek­tri­nė­je. Lie­tu­vos už­sie­nio rei­ka­lų, ener­ge­ti­kos ir ap­lin­kos mi­nis­trai iš­siun­tė laiš­ką Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jui Ma­ro­šui Šef­čo­vi­čiui ir ener­ge­ti­kos ko­mi­sa­rui Mi­ge­liui Aria­sui Ka­ne­tei, in­for­muo­da­mi apie in­ci­den­tą bei pra­šy­da­mi ak­ty­vaus ES įsi­trau­ki­mo spren­džiant bran­duo­li­nės sau­gos klau­si­mą, tei­gia­ma mi­nis­te­ri­jos pra­ne­ši­me.

Lie­tu­va siū­lo Bal­ta­ru­si­jai su­for­muo­ti tarp­tau­ti­nių eks­per­tų ko­man­dą, ku­ri iš­ana­li­zuo­tų ty­ri­mo re­zul­ta­tus ir pa­teik­tų re­ko­men­da­ci­jas. Bal­ta­ru­si­ja taip pat par­agin­ta As­tra­vo AE aikš­te­lės tin­ka­mu­mo, sta­ty­bos dar­bų ir jų ko­ky­bės ver­ti­ni­mui pa­sik­vies­ti ne­prik­lau­so­mus tarp­tau­ti­nius eks­per­tus.

Tai jau ne pir­mas pra­ne­ši­mas apie ga­li­mus in­ci­den­tus sta­to­mo­je at­omi­nė­je elek­tri­nė­je. Bal­ta­ru­si­jos ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­ja yra pa­tvir­ti­nu­si dar vie­ną in­ci­den­tą – kad ba­lan­dį bu­vo „pa­žeis­tos pri­lai­kan­čios kons­truk­ci­jos“. Mins­kas tei­gia, kad tai bu­vo ne­reikš­min­gas de­fek­tas.

Lie­tu­va kri­ti­kuo­ja Bal­ta­ru­si­ją, kad sta­tant jė­gai­nę ne­si­lai­ko­ma sau­gu­mo stan­dar­tų. Mins­kas šiuos prie­kaiš­tus at­me­ta kaip ne­pag­rįs­tus.

At­omi­nę elek­tri­nę 50 ki­lo­me­trų nuo Vil­niaus sta­to Ru­si­jos bend­ro­vė „Ro­sa­tom“. Pir­mą­jį jė­gai­nės reak­to­rių nu­ma­to­ma pa­leis­ti 2018 me­tų pa­bai­go­je.

Tei­gia pa­si­ren­gu­si pa­keis­ti reak­to­riaus korpusą

Nors įran­ga per ne­to­li Lie­tu­vos sta­to­mo­je As­tra­vo at­omi­nė­je elek­tri­nė­je (AE) įvy­ku­sį in­ci­den­tą ne­bu­vo ap­ga­din­ta, „Ro­sa­tom“ yra pa­si­ren­gu­si pa­keis­ti reak­to­riaus kor­pu­są, jei­gu to pa­pra­šy­tų už­sa­ko­vas, par­eiš­kė Ru­si­jos vals­ty­bi­nės at­omi­nės ener­ge­ti­kos kor­po­ra­ci­jos va­do­vo pir­ma­sis pa­va­duo­to­jas Alek­sand­ras Lok­ši­nas.

In­ter­viu, ku­ris pa­skelb­tas „Ro­sa­tom“ sve­tai­nė­je, jis pa­žy­mė­jo, kad su­bran­go­vo As­tra­vo AE sta­tyb­vie­tė­je pa­da­ry­ta klai­da pa­ken­kė „Ro­sa­tom“ vers­lo re­pu­ta­ci­jai.

„Sub­ran­go­vas nu­kry­po nuo nu­ro­dy­mų dėl pa­ka­bi­na­mų­jų įtai­sų tvir­ti­ni­mo prie kro­vi­nio. Su­bran­gos or­ga­ni­za­ci­ja bu­vo ati­tin­ka­mai nu­baus­ta, o jos dar­buo­to­jai, pa­da­rę šį pa­žei­di­mą, bu­vo nu­ša­lin­ti nuo par­ei­gų ir dau­giau nie­ka­da ne­dirbs mū­sų at­omi­niuo­se ob­jek­tuo­se“, – par­eiš­kė „Ro­sa­tom“ at­sto­vas.

„Ta­čiau no­rė­čiau pa­brėž­ti, kad tai pa­da­ry­ta ne dėl to, kad kaž­kas bū­tų nu­ti­kę su kor­pu­su. Dėl jų klai­dos su­sto­jo įran­gos su­rin­ki­mo pro­ce­sas. Be to, in­for­ma­ci­nė­je erd­vė­je at­si­ra­do abe­jo­nių dėl šio kor­pu­so nau­do­ji­mo tiks­lin­gu­mo, o tai ken­kia mū­sų re­pu­ta­ci­jai. Bū­tent dėl to yra kal­ti šie žmo­nės ir vi­sa su­bran­gos or­ga­ni­za­ci­ja“, – pri­dū­rė jis.

Bal­ta­ru­si­jos AE, ku­rio­je bus įreng­ti du 1200 MW reak­to­riai, sta­to­ma Gar­di­no sri­ties As­tra­vo ra­jo­ne. Pro­jek­to už­sa­ko­vas – res­pub­li­ki­nė uni­ta­ri­nė įmo­nė „Be­lo­russ­kaya AES“, o pro­jek­to ge­ne­ra­li­nis ran­go­vas – Ru­si­jos „A­toms­troieks­port“.