Ministras: „Rosatom“ tampa geopolitinio spaudimo įrankiu
Eu­ro­po­je, Azi­jo­je bei Ar­ti­muo­siuo­se Ry­tuo­se at­omi­nes elek­tri­nes sta­tan­ti Ru­si­jos „Ro­sa­tom“ tam­pa geo­po­li­ti­nio spau­di­mo prie­mo­ne, lan­ky­da­ma­sis JAV par­eiš­kė ener­ge­ti­kos mi­nis­tras Ro­kas Ma­siu­lis.

Mi­nis­tras ket­vir­ta­die­nį Va­šing­to­ne su­si­ti­ko su JAV Vals­ty­bės de­par­ta­men­to spe­cia­liuo­ju pa­siun­ti­niu ir tarp­tau­ti­nių ener­ge­ti­kos klau­si­mų koor­di­na­to­riu­mi Amo­su Hochs­tei­nu, JAV Vals­ty­bės de­par­ta­men­to Ener­gi­jos iš­tek­lių biu­ro va­do­ve Sa­mant­ha Carl-Yo­der.

„At­krei­piau dė­me­sį, kad jei­gu geo­po­li­tiš­kai vi­si rū­pi­no­si, ką da­ro „Gazp­rom“, tai reik­tų at­kreip­ti dė­me­sį, ką da­ro „Ro­sa­tom“. Ga­li­ma pa­va­din­ti nau­juo­ju Ru­si­jos „Gazp­rom“, kur bus da­ro­ma ne tik ener­ge­ti­nė, bet ir geo­po­li­ti­nė įta­ka“, – BNS te­le­fo­nu iš Va­šing­to­nu sa­kė R.Ma­siu­lis.

Anot jo, JAV par­ei­gū­nai į „Ro­sa­tom“ sta­to­mą at­omi­nę elek­tri­nę Bal­ta­ru­si­jo­je, ša­lia Lie­tu­vos sie­nos, ver­ti­na kaip „stra­te­giš­kai svar­bų ob­jek­tą blo­gą­ja pra­sme“.

„Žiū­ri la­bai rim­tai, jie si­tua­ci­ją yra pui­kiai iš­ana­li­za­vę, su­pran­ta, kad ener­ge­ti­ka yra geo­po­li­ti­nis ins­tru­men­tas ir daž­nai, ypač kai kal­ba­ma apie Ru­si­ją, sie­kia­ma po­li­ti­nių tiks­lų. Ly­giai taip pat jie ir As­tra­vą ver­ti­na kaip stra­te­giš­kai svar­bų ob­jek­tą blo­gą­ja pra­sme“, – tei­gė R.Ma­siu­lis.

„Ro­sa­tom“ sta­to at­omi­nes elek­tri­nes Bal­ta­ru­si­jo­je, Ru­si­jo­je, yra su­ta­ru­si dėl jė­gai­nių sta­ty­bos Suo­mi­jo­je, Bang­la­de­še, Sau­do Ara­bi­jo­je ir ki­to­se vals­ty­bė­se.

„Ro­sa­tom“ sta­to 50 ki­lo­me­trų nuo Vil­niaus sta­to­mo­je As­tra­vo AE bus įreng­ti du reak­to­riai, ku­rių kiek­vie­no ga­lia – 1200 me­ga­va­tų. Pir­mą­jį reak­to­rių pla­nuo­ta įjung­ti 2018 me­tais, o an­tra­sis reak­to­rius, pa­gal da­bar­ti­nius pla­nus, tu­rė­tų pra­dė­ti veik­ti 2020 me­tais. nau­jie­nų sky­rius.

Lie­tu­va kal­ti­na Bal­ta­ru­si­ją ir „Ro­sa­tom“ dėl jė­gai­nės sau­gu­mo ir in­ci­den­tų slė­pi­mo, pa­sku­ti­nis toks in­ci­den­tas bu­vo lie­pos pra­džio­je iš ke­lių me­trų aukš­čio nu­kri­tus As­tra­vo AE reak­to­riaus kor­pu­sui.

Bal­ta­ru­si­ja tei­gia, kad Lie­tu­vos kri­ti­ka yra ne­pag­rįs­ta.