Ministras: religinės bendruomenės Lietuvoje nepavojingos
Tei­sin­gu­mo mi­nis­tras Juo­zas Ber­na­to­nis sa­ko, kad Lie­tu­vo­je vei­kian­čios re­li­gi­nės bend­ruo­me­nės ir sek­tos nė­ra pa­vo­jin­gos.

Taip jis ko­men­ta­vo ko­mi­si­jos dėl re­li­gi­nių, ezo­te­ri­nių ir dva­si­nių gru­pių veik­los dar­bą. In­for­ma­ci­ja apie šios ko­mi­si­jos dar­bą 2014 me­tais šią sa­vai­tę pri­sta­ty­ta Vy­riau­sy­bės pa­si­ta­ri­me.

„Mes dau­giau už­sii­ma­me ste­bė­se­na pas mus Lie­tu­vo­je ir kaž­ko­kių ryš­kių ne­igia­mų pa­si­reiš­ki­mų ne­bu­vo pa­ste­bė­ta“, - pa­klaus­tas, ar kei­čia­si ko­mi­si­jos funk­ci­jos rea­guo­jant, pa­vyz­džiui, į is­la­mo eks­tre­mis­tų veik­lą Eu­ro­po­je, BNS sa­kė mi­nis­tras.

Kar­tu jis tei­gė, jog nors Lie­tu­vo­je „per pa­sta­ruo­sius dve­jus me­tus kaž­ko­kių pa­vo­jin­gų si­tua­ci­jų ne­bu­vo nu­sta­ty­ta“, rei­kia bū­ti pa­si­ren­gus rea­guo­ti, jei jos kil­tų.

„Ta sis­te­ma tu­ri eg­zis­tuo­ti, kad lai­ku nu­ma­ty­tu­me, lai­ku diag­no­zuo­tu­me si­tua­ci­ją ir nu­ma­ty­tu­me prie­mo­nes, jei­gu kaž­kas at­si­tik­tų“, - tei­gė mi­nis­tras.

Anot jo, ra­di­ka­lios re­li­gi­nės bend­ruo­me­nės ar sek­tos grei­čiau­siai įta­ką ga­lė­tų pa­da­ry­ti vai­kams ir jau­ni­mui.

„Be abe­jo, vai­kai, jau­ni­mas yra la­biau­siai pa­žei­džia­mi dėl sa­vo psi­cho­lo­gi­nių sa­vy­bių, dėl žin­gei­du­mo, dėl sa­vo ke­lio ieš­ko­ji­mo“, - aiš­ki­no J.Ber­na­to­nis.

Ko­mi­si­ją vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų, pa­gal sa­vo kom­pe­ten­ci­ją spren­džian­čių su re­li­gi­nių, ezo­te­ri­nių ir dva­si­nių gru­pių veik­la su­si­ju­sius klau­si­mus, veik­lai koor­di­nuo­ti su­da­ro Tei­sin­gu­mo, Vi­daus rei­ka­lų, Švie­ti­mo ir moks­lo, Svei­ka­tos ap­sau­gos, Už­sie­nio rei­ka­lų, Kul­tū­ros, So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jų at­sto­vai, taip pat Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros, Sei­mo Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­to, Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių aso­cia­ci­jos ir Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to at­sto­vai. Jai va­do­vau­ja tei­sin­gu­mo vi­ce­mi­nis­tras Ju­lius Pa­go­jus. Per­nai ši ko­mi­si­ja po­sė­džia­vo tris kar­tus.