Ministras: reikia naujo pasienio tarnybos vadovo
Ki­tą sa­vai­tę pa­si­bai­gus Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­bos (VSAT) va­do Vai­niaus Bu­ti­no ka­den­ci­jai, ji ne­bus pra­tęs­ta pa­ties par­ei­gū­no pa­gei­da­vi­mu, an­tra­die­nį pra­ne­šė vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras Sau­lius Skver­ne­lis.

„Tai nė­ra po­li­ti­nio pa­si­ti­kė­ji­mo par­ei­gū­nai, ku­rie at­sis­ta­ty­di­na ar ne - yra ka­den­ci­jos lai­ko­tar­piui pa­skir­tas par­ei­gū­nas, ka­den­ci­ja bai­gia­si, ta­da bus pri­im­ti spren­di­mai. Jei ne­klys­tu, ka­den­ci­ja bai­gia­si ko­vo 9 die­ną“, - žur­na­lis­tams an­tra­die­nį sa­kė S.Skver­ne­lis.

Tai mi­nis­tras sa­kė pa­klaus­tas, ar V.Bu­ti­nas ne­tu­rė­tų at­sis­ta­ty­din­ti, ži­niask­lai­dai pa­aiš­kė­jus, jog VSAT su va­do pa­tvir­ti­ni­mu ruo­šia­si dieg­ti pa­sie­ny­je vaiz­do ste­bė­ji­mo įran­gą su Ru­si­jo­je pa­ga­min­tais da­vik­liais, taip pat ki­lus skan­da­lui dėl gal­būt iš­pūs­tų kai­nų vie­šuo­siuo­se pir­ki­muo­se.

S.Skver­ne­lio tei­gi­mu, ste­bė­ji­mo įran­ga kol kas nė­ra die­gia­ma, ir įver­ti­nus grės­mes, ga­li bū­ti stab­do­mas jos įsi­gi­ji­mas.

Mi­nis­tras sa­kė, kad kad V.Bu­ti­no ka­den­ci­ja, ne­prik­lau­so­mai nuo šių įvy­kių, ne­bus pra­tęs­ta jo pa­ties pra­šy­mu.

„Šios is­to­ri­jos ne­no­rė­čiau sie­ti tie­siai su ka­den­ci­ja, nes VSAT va­das yra iš­reiš­kęs pa­gei­da­vi­mą ne­be­bū­ti kan­di­da­tu į an­tros ka­den­ci­jos pra­tę­si­mą“, - sa­kė S.Skver­ne­lis.

V.Bu­ti­nas į VSAT va­do­vo pos­tą pa­skir­tas 2010-ųjų ko­vą. Tar­ny­bą pa­sie­ny­je jis pra­dė­jo 1991-ųjų spa­lį Klai­pė­dos ra­jo­no pa­sie­nio už­kar­do­je, vė­liau dir­bo įvai­riuo­se tuo­me­ti­nės Pa­sie­nio ap­sau­gos tar­ny­bos Pa­kran­čių rink­ti­nės pa­da­li­niuo­se. 1993 me­tų va­sa­rį jis pa­skir­tas Klai­pė­dos rink­ti­nės Juo­dkran­tės už­kar­dos vir­ši­nin­ku, nuo 1997-ųjų ge­gu­žės va­do­va­vo Pa­kran­čių ap­sau­gos rink­ti­nės Kad­rų sky­riui. 1998 me­tų va­sa­rį V.Bu­ti­nas ta­po Pa­kran­čių ap­sau­gos rink­ti­nės va­do pa­va­duo­to­ju - šta­bo vir­ši­nin­ku. Nuo 2005-ųjų jis va­do­va­vo Pa­kran­čių ap­sau­gos rink­ti­nei.

Pa­gal Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­bos įsta­ty­mą VSAT va­dą ski­ria vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras pen­ke­rių me­tų ka­den­ci­jai, ta­čiau ne dau­giau kaip dviem ka­den­ci­joms iš ei­lės.