Ministras: reikia didinti baudas
Ap­lin­kos mi­nis­tras sa­ko, kad vers­lui rei­kia su­griež­tin­ti at­sa­ko­my­bę už di­de­lius ap­lin­ko­sau­gos pa­žei­di­mus ir gru­bų prieš­gais­ri­nės sau­gos tai­syk­lių ne­si­lai­ky­mą. Kęs­tu­tis Tre­čio­kas pri­pa­žįs­ta, kad vers­li­nin­kams tai ne­pa­tiks, ta­čiau ki­tos iš­ei­ties nė­ra.

„Prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos de­par­ta­men­tas taip pat bu­vo ėmę­sis prie­mo­nių, bet, ma­tyt, rei­kia tam ti­krų tei­sės ak­tų pa­kei­ti­mo, kad bū­tų tos prie­mo­nės griež­tes­nės, kad vers­las pa­isy­tų ne tik sa­vo fi­nan­si­nių in­te­re­sų, bet ir ap­lin­kos, ir gre­ta esan­čių įmo­nių, įstai­gų in­te­re­sų. Mes su to­kiais da­ly­kais su­si­du­ria­me nuo­lat, ir su at­lie­kų kau­pi­mu“, – šią sa­vai­tę Sei­me par­eiš­kė mi­nis­tras, at­sa­ky­da­mas į li­be­ra­lo Vi­ta­li­jaus Gai­liaus prie­kaiš­tus, ko­dėl vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jos ne­už­kir­to ke­lio eko­lo­gi­nei ne­lai­mei Rad­vi­liš­ky­je, kur spa­lio pra­džio­je me­die­nos gra­nu­lių ga­my­bos įmo­nė­je „Gai­re­li­ta“ ki­lęs di­de­lis gais­ras bu­vo ge­si­na­mas dau­giau nei sa­vai­tę.

Jo me­tu bu­vo pa­da­ry­ta itin di­de­lė ža­la gam­tai ir ap­lin­kai, o fi­nan­si­nių bei ne­tur­ti­nių nuo­sto­lių pa­ty­rė daug žmo­nių, gy­ve­nan­čių ne­to­li gais­ra­vie­tės.

„Mes tu­ri­me pa­keis­ti įsta­ty­mą, kur ju­ri­di­niams as­me­nims bus tai­ko­mios nuo­bau­dos, ne tik jų va­do­vams. Tai tu­rė­tų su­veik­ti“, – BNS penk­ta­die­nį tei­gė K.Tre­čio­kas.

Pa­sak jo, ap­lin­ko­sau­gos ir prieš­gais­ri­nės sau­gos rei­ka­la­vi­mų kar­te­lę pir­miau­sia rei­kia pa­kel­ti toms įmo­nėms, ku­rios yra prie gy­ve­na­mų­jų pa­sta­tų, gy­ven­vie­tė­se, mies­tuo­se.

„Tie da­ly­kai, kai pa­da­ro­ma di­de­lė ža­la ap­lin­kai ar­ba žmo­nių svei­ka­tai, o ši­tuo at­ve­ju taip ir bu­vo, tu­ri bū­ti griež­čiau bau­džia­mi. Mes kar­tais steng­da­mie­si įtik­ti vers­lui, su­ma­žin­da­mi jiems ad­mi­nis­tra­ci­nę ar mo­kes­ti­nę naš­tą, ki­tą kar­tą par­ei­gū­nams ap­ri­bo­ja­me tei­ses. Šiaip jau to­kioms įmo­nėms, ku­rios ke­lia pa­vo­jų, par­ei­gū­nai tu­rė­tų tei­sę at­ei­ti ir už­dė­ti plom­bas – su­stab­dy­ti veik­lą. Jei­gu taip at­si­tik­tų, įsi­vaiz­duo­ki­te, koks ta­da kil­tų skan­da­las. Bet kai įvyks­ta ne­lai­mė, ta­da vi­si sa­ko: rei­kė­jo griež­tes­nių sank­ci­jų“, – kal­bė­jo mi­nis­tras.

K.Tre­čio­kas pa­si­sa­ko už itin griež­tas sank­ci­jas, kai įmo­nės ne­rea­guo­ja į nu­ro­dy­mus ne­pa­žeis­ti ap­lin­ko­sau­gos ar prieš­gais­ri­nės sau­gos tai­syk­lių.

Jis ma­no, kad vers­las su­griež­ti­ni­mams prieš­in­sis, ta­čiau ki­to bū­do, kaip ap­sau­go­ti gre­ta ga­my­bos pa­sta­tų esan­čią te­ri­to­ri­ją nuo kenks­min­gų veik­los pa­da­ri­nių, K.Tre­čio­kas sa­ko ne­ma­tąs.

„Vers­las ne­bus lai­min­gas, kad di­dė­ja nuo­bau­dos, bet ki­to ke­lio nė­ra... Ši­tuo at­ve­ju net aiš­kė­ja to­kie da­ly­kai, kad, ki­lus gais­rui, ne­įsi­lei­do dar ke­lias va­lan­das gais­ri­nin­kų, pa­tys ban­dė ko­vo­ti, ir tik pa­ma­tę, kad ug­nies ne­įveiks, įsi­lei­do. Šių da­ly­kų ne­tu­rė­tų bū­ti, jei­gu ži­no­tų, ko­kia at­sa­ko­my­bė lau­kia, ne­juo­kau­tų ši­taip“, – BNS tei­gė ap­lin­kos mi­nis­tras.

Sei­me jis, be ki­ta ko, aiš­ki­no, kad vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jos ir­gi ne­pa­kan­ka­mai kon­tro­lia­vo, kaip įmo­nė lai­ko­si tai­syk­lių.

„Rei­kia pri­pa­žin­ti, kad kon­tro­lės trū­ko, nors mū­sų Ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­tas ne vie­ną kar­tą yra bau­dęs tą įmo­nę, ir pri­va­lo­mus nu­ro­dy­mus ra­šęs, ta­čiau pa­si­ro­dė, kad tai yra ne­pa­kan­ka­ma są­ly­ga“, – tei­gė mi­nis­tras.

Šiau­lių apy­lin­kės pro­ku­ra­tū­ra yra pra­dė­ju­si iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl „Gai­re­li­tos“ te­ri­to­ri­jo­je ki­lu­sio gais­ro.

Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos Šiau­lių re­gio­no ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­tas dar tiks­li­na pa­da­ry­tos ža­los dy­dį dėl į ap­lin­kos orą iš­mes­tų ir į pa­vir­ši­nius van­dens tel­ki­nius iš­leis­tų ter­ša­lų kie­kio.

Kaip skel­bia Rad­vi­liš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė, ge­si­nant gais­rą, bu­vo pa­nau­do­ta daug van­dens, to­dėl su­tri­ko mies­to van­dens va­ly­mo įren­gi­nių dar­bas, o į Obe­lės upę pa­te­kęs gais­ro me­tu pa­nau­do­tas van­duo ati­te­kė­jo į Pe­trai­čių tven­ki­nį Pa­kruo­jo ra­jo­ne – jo van­duo pa­kei­tė spal­vą, smar­kiai su­ma­žė­jus de­guo­nies, ėmė gaiš­ti žu­vys.

Ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai ti­kri­na ir „Gai­re­li­tos“ ka­mi­nų tar­šą.