Ministras ragina nedramatizuoti situacijos dėl išvykusių pabėgėlių
Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras To­mas Ži­lins­kas ra­gi­na ne­dra­ma­ti­zuo­ti si­tua­ci­jos dėl Lie­tu­vo­je prie­globs­tį ga­vu­sių pa­bė­gė­lių, ku­rie jau dau­giau kaip mė­ne­sį ne­grįž­ta iš Šve­di­jos.

Pa­sak mi­nis­tro, ira­kie­čių šei­ma tu­ri tei­sę lais­vai ke­liau­ti po Eu­ro­pos Są­jun­gą ir kol kas jo­kių tai­syk­lių ne­pa­žei­džia.

„Ma­nau, kad ne­rei­kia dra­ma­ti­zuo­ti si­tua­ci­jos, nes ira­kie­čių šei­ma ga­vo lei­di­mą gy­ven­ti Lie­tu­vo­je lai­ki­nai ir ga­li lais­vai ke­liau­ti po vi­są Eu­ro­pos Są­jun­gą. Kiek man yra ži­no­ma, šei­ma nu­va­žia­vo ap­lan­ky­ti sa­vo gi­mi­nai­čių ar drau­gų. Kol kas jie nie­ko ne­pa­žei­džia, jie ga­li bū­ti ki­to­je vals­ty­bė­je“, – BNS sa­kė T.Ži­lins­kas.

Pa­sak jo, kol kas anks­ti teig­ti, kad iš­vy­kę ira­kie­čiai į Lie­tu­vą ne­beg­rįš. Jie, kaip ir Lie­tu­vos pi­lie­čiai, už­sie­ny­je gy­ven­ti ga­li ne il­giau kaip tris mė­ne­sius per pus­me­tį ar­ba še­šis mė­ne­sius per vie­nus me­tus.

Jei­gu ira­kie­čiai vis dėl­to į Lie­tu­vą ne­grįž­tų, bū­tų spren­džia­mas klau­si­mas dėl jiems su­teik­to sta­tu­so, lei­džian­čio gy­ven­ti Lie­tu­vo­je. T.Ži­lins­ko tei­gi­mu, iš­siun­ti­mas at­gal į Ira­ką pa­bė­gė­liams ne­grės­tų.

„At­gal ti­krai ne­bū­tų tie žmo­nės iš­siųs­ti, nes jų ša­ly­je vyks­ta per­se­kio­ji­mas. Tad iš­siun­ti­mas, ma­no su­pra­ti­mu, yra ne­ga­li­mas, nes jie ne­pa­da­rė jo­kios nu­si­kals­ta­mos vei­kos, nie­ko, kas bū­tų šiurkš­čiai pa­žei­dę įsta­ty­mus. Tie­siog ga­lė­tų bū­ti per­žiū­ri­mas jų sta­tu­so klau­si­mas ir spren­džia­ma, ar jis ga­lė­tų bū­ti to­liau su­teik­tas, ar ne­be“, – kal­bė­jo mi­nis­tras.

Ira­kie­čiai bu­vo ga­vę lai­ki­ną tei­si­nę ap­sau­gą Lie­tu­vo­je, per teis­mą jie sie­kė pa­bė­gė­lių sta­tu­so, bet pra­lai­mė­jo by­lą.

Spren­di­mas dėl lai­ki­nos ap­sau­gos Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­te bu­vo pri­im­tas per­nai gruo­džio 15-ąją, tą pa­čią die­ną, kai ke­tu­rių as­me­nų ira­kie­čių šei­ma iš Grai­ki­jos at­vy­ko į Lie­tu­vą.

Šei­ma skun­dė­si, kad už Lie­tu­vos su­teik­tas iš­mo­kas ne­įma­no­ma iš­gy­ven­ti. Lie­tu­vo­je šią šei­mą sa­vo va­sar­na­my­je Juo­dši­liuo­se, Vil­niaus ra­jo­ne bu­vo ap­gy­ven­di­nęs eu­ro­par­la­men­ta­ras li­be­ra­las Pe­tras Auš­tre­vi­čius. Pa­sak po­li­ti­ko, na­muo­se li­ko ne­ma­žai ira­kie­čių as­me­ni­nių daik­tų.

„At­siun­tė SMS, kad vis­kas ge­rai, kad grei­tai pa­si­ma­ty­si­me. Bet kaip bus, ne­ži­nau, ne­no­riu spe­ku­liuo­ti“, – tei­gė P.Auš­tre­vi­čius.

T.Ži­lins­kas sa­ko ne­ma­nan­tis, kad ira­kie­čių spren­di­mui įta­kos ga­lė­jo tu­rė­ti ne­pa­kan­ka­mai ge­ros są­ly­gos ir ne­efek­ty­viai vyk­do­ma in­teg­ra­ci­ja.

„Tai tu­ri bū­ti abie­jų pu­sių in­te­re­sas – tiek vals­ty­bės in­teg­ruo­ti ir kad žmo­nės įsi­lie­tų į Lie­tu­vos gy­ve­ni­mą, tiek pa­čių mig­ran­tų, at­vy­ku­sių žmo­nių tu­ri bū­ti stip­rus in­te­re­sas pri­tap­ti, adap­tuo­ti, įsi­lie­ti į tos vals­ty­bės vi­suo­me­nę. Tad pa­gal vie­ną šei­mą aš ti­krai ne­no­rė­čiau spręs­ti apie vi­sus ir ti­kiu, kad ki­ti at­vy­kę mig­ran­tai pri­si­dės prie mū­sų vals­ty­bės ge­ro­vės kū­ri­mo“, – kal­bė­jo mi­nis­tras.

Ka­dan­gi pa­bė­gė­liai Lie­tu­vo­je ne­bu­vo il­giau nei mė­ne­sį, jie pra­ras ir vals­ty­bės mo­ka­mas iš­mo­kas.

Lie­tu­va yra įsi­pa­rei­go­ju­si per dve­jus me­tus pri­im­ti 1105 as­me­nis, ku­rie bė­ga nuo smur­to Si­ri­jo­je, Ira­ke ir Eri­trė­jo­je. Pa­bė­gė­liai per­ke­lia­mi iš Ita­li­jos ir Grai­ki­jos, ku­rios su­si­dū­rė su di­džiau­siu mig­ran­tų antp­lū­džiu.