Ministras ragina be tyrimo nesmerkti pasieniečio
Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras Sau­lius Skver­ne­lis ra­gi­na be ty­ri­mo ne­sku­bė­ti smerk­ti pa­sie­nie­čio par­ei­gū­no, ku­ris per­se­kio­da­mas įta­ria­mus kon­tra­ban­di­nin­kus nu­šo­vė 18 me­tų jau­nuo­lį.

Įvy­kio vie­tą pa­sie­ny­je penk­ta­die­nį lan­kan­tis mi­nis­tras pa­brė­žė, kad pa­sie­ny­je pra­ktiš­kai vyks­ta „rea­lus gink­luo­tas ka­ras“, o par­ei­gū­nas spren­di­mą tu­rė­jo pri­im­ti žai­biš­kai.

„Po įvy­kio la­bai leng­va da­ry­ti iš­va­das ana­li­zuo­jant iš lė­to, ver­ti­nant fak­tus, bet par­ei­gū­nas spren­di­mą tu­rė­jo pri­im­ti žai­biš­kai. Bū­tų pa­tai­kęs į au­to­mo­bi­lio ra­tą, į kur jis ir tai­kė­si, bū­tų me­da­lį ga­vęs, su­lai­kęs nu­si­kal­tė­lius. Da­bar klai­da, ne­pa­tai­kė – gre­sia ka­lė­ji­mas. Bū­tų nie­ko ne­da­ręs, bū­tų tar­ny­bi­nė at­sa­ko­my­bė už nie­ko ne­da­ry­mą. Tei­si­nė­je vals­ty­bė­je tas ver­ti­ni­mas tu­rė­tų bū­ti tei­si­nin­kų“, – BNS sa­kė S.Skver­ne­lis.

Pa­sak jo, tar­ny­bi­nio gink­lo nau­do­ji­mo reg­la­men­ta­vi­mas šiuo me­tu yra ne­to­bu­las, to­dėl po­li­ti­kams teks at­siž­vel­gus į vi­suo­me­nės po­žiū­rį nu­spręs­ti, ar nu­sta­ty­ti aiš­kes­nes tai­syk­les, ar jas griež­tin­ti taip pa­lie­kant par­ei­gū­nus „be­dan­čiais ir be­gink­liais“.

S.Skver­ne­lio tei­gi­mu, žu­vu­sio jau­nuo­lio ma­ma yra emig­ra­vu­si į už­sie­nį, tė­vas su­kū­ręs ki­tą šei­mą, to­dėl į nu­si­kal­tė­lių tink­lą au­ka ga­lė­jo pa­tek­ti at­si­tik­ti­nai „ne­sant tam ti­kro rū­pes­čio ir ap­sau­gos“.

„Ti­krai ap­gai­les­tau­ju – gai­la, užuo­jau­ta dėl žu­vu­sio jau­no žmo­gaus. Bet ly­giai taip pat ne­ga­li­me pa­im­ti ir be ty­ri­mo pa­smerk­ti mū­sų par­ei­gū­ną ir nu­siųs­ti ži­nią vi­siems par­ei­gū­nams, ku­rie kas­dien ei­na ne ruo­štis ka­rui, kaip ki­tos ins­ti­tu­ci­jos, o ei­na kas­dien ka­riau­ti. Pa­sie­ny­je, pri­pa­žin­ki­me, vyks­ta rea­lus gink­luo­tas ka­ras ir par­ei­gū­nai no­ri ži­no­ti tei­si­nį reg­la­men­ta­vi­mą. Jei jis ne­to­bu­las – ap­sisp­ręs­ki­me, bet ne­da­ry­ki­me par­ei­gū­nų at­pir­ki­mo ožiais“, – kal­bė­jo mi­nis­tras.

Jau­nuo­lis bu­vo nu­šau­tas Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­bos pa­sie­nie­čiams ket­vir­ta­die­nio ry­tą Drus­ki­nin­kų sa­vi­val­dy­bė­je per­se­kio­jant du įta­ria­mų kon­tra­ban­di­nin­kų au­to­mo­bi­lius. Vie­ną iš au­to­mo­bi­lių pa­sie­nie­čiams su­lai­kius Lei­pa­lin­gy­je ant ga­li­nės sė­dy­nės ras­tas su­žeis­ta­sis, jis vė­liau mi­rė li­go­ni­nė­je.

Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė par­eiš­kė, kad gink­lo pa­nau­do­ji­mas bu­vo per­tek­li­nis, o šis at­ve­jis ro­do „ne­ko­ky­biš­ką mū­sų pa­sie­nio funk­ci­jų at­li­ki­mą“.