Ministras pritaria EK siūlymui griežtinti ginklų įsigijimą
Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Juo­zas Ole­kas pri­ta­ria Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos (EK) ini­cia­ty­vai griež­tin­ti gink­lų įsi­gi­ji­mą, ta­čiau Sei­me ne vi­si lin­kę pri­tar­ti to­kioms ko­vos su te­ro­riz­mu prie­mo­nė­mis – re­gis­truo­tas pro­jek­tas, ku­ris šau­liams ir sa­va­no­riams leis­tų įsi­gy­ti ir lai­ky­ti pu­siau au­to­ma­ti­nius gink­lus.

Bū­tent pu­siau au­to­ma­ti­nius gink­lus užd­raus­ti įsi­gy­ti ci­vi­liams gy­ven­to­jams siū­lo Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja, rea­guo­da­ma į te­ro­ro iš­puo­lius Par­yžiu­je. „Tu­ri­me už­kirs­ti ke­lią te­ro­ris­tų at­akoms prieš Eu­ro­pos žmo­nes ir ver­ty­bes. Šis pa­siū­ly­mas pa­dės mums už­kar­dy­ti, kad gink­lai ne­pak­liū­tų į te­ro­ris­tų ran­kas“, – pa­kei­ti­mus di­rek­ty­vai dėl gink­lų įsi­gi­ji­mo ir lai­ky­mo kon­tro­lės ar­gu­men­ta­vo EK pir­mi­nin­kas Jea­nas Clau­de'as Junc­ke­ris.

„E­sant to­kiam te­ro­riz­mo mas­tui, gink­lų lai­ky­mo su­griež­ti­ni­mas už­kirs­tų bent da­lį ke­lio, ap­sun­kin­tų tų gink­lų įsi­gi­ji­mą ir ke­lia­mą grės­mę juos pa­nau­do­ti te­ro­ris­ti­niais tiks­lais“, – EK pra­ėju­sią sa­vai­tę pa­skelb­tą ini­cia­ty­vą BNS ko­men­ta­vo kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras J.Ole­kas.

Jis taip pat lai­ko­si po­zi­ci­jos, kad to­kie pa­kei­ti­mai ne­su­silp­nin­tų po­ten­cia­lių ša­lies pa­jė­gu­mų, tu­rint min­ty­je, kad Sei­me re­gis­truo­ta ini­cia­ty­va ak­ty­vio­jo re­zer­vo ka­riams leis­ti įsi­gy­ti ir na­muo­se lai­ky­ti pu­siau au­to­ma­ti­nius gink­lus.

„Lie­tu­vos gy­ny­bai ka­riš­kiai nau­do­ja au­to­ma­ti­nius, ko­vi­nius gink­lus ir ši­ta ini­cia­ty­va ka­rių gink­lų ne­lie­čia. Vals­ty­bės gy­ni­mui skir­ti gink­lai tu­rė­tų bū­ti sau­go­mi gink­li­nė­se ir esant rei­ka­lui kai­rams iš­duo­ti, ar tai bū­tų pro­fe­sio­na­lus ka­rys, ar ka­rys sa­va­no­ris, ar ko­vi­nis šau­lys. Lie­tu­va da­bar mo­der­ni­zuo­ja, įsi­gy­ja gink­luo­tę, ir vals­ty­bė pa­si­rū­pins, kad re­zer­vo ka­riai, ku­rie bū­tų pa­kvies­ti, kad kiek­vie­nam jų gink­las bū­tų sau­go­mas ir esant rei­ka­lui iš­duo­da­mas“, – kal­bė­jo mi­nis­tras.

Ki­to­kių nuo­mo­nių esa­ma Sei­me „ Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to na­rys kon­ser­va­to­rius Ar­vy­das Anu­šaus­kas sa­ko, jog di­rek­ty­vos pa­kei­ti­mai te­ro­riz­mo ne­stab­dy­tų, nes te­ro­ris­tai nau­do­ja­si au­to­ma­ti­niais šau­tu­vais, bet ke­lią stip­rin­ti gy­ny­bi­nį Lie­tu­vos po­ten­cia­lą, lei­džiant šau­liams bei sa­va­no­riams lai­ky­ti pu­siau au­to­ma­ti­nius gink­lus, už­kirs­tų.

„Po Par­yžiaus įvy­kių EK bu­vo pra­dė­ta svars­ty­ti dėl šau­na­mų­jų gink­lų kon­tro­lės di­rek­ty­vos su­griež­ti­ni­mo. Ir tai mums ne­la­bai pa­lan­ku, nes jei to­kia di­rek­ty­va bū­tų pri­im­ta, fak­tiš­kai nei Šau­lių są­jun­ga, nei Šau­dy­mo fe­de­ra­ci­jos na­riai ne­ga­lė­tų įsi­gy­ti pu­siau au­to­ma­ti­nių šau­na­mų­jų gink­lų. EK po vi­sų šių įvy­kių,sie­da­ma su šau­na­mų­jų gink­lų kon­tra­ban­da, svars­to pa­tai­sas, ku­rios, mū­sų gal­va, su te­ro­riz­mu ne­pa­dės ko­vo­ti, o ke­lią lai­ky­ti gy­ny­bi­niam po­ten­cia­lui pu­siau au­to­ma­ti­nius gink­lus už­kirs­tų. Jau da­bar prieš tą di­rek­ty­vą pa­si­sa­kė Suo­mi­ja, ku­ri tu­ri la­bai di­de­lį re­zer­vis­tų skai­čių, ir Če­ki­ja, ti­kiuo­si, kad Lie­tu­va ši­toj vie­toj (ir­gi taip) pa­si­sa­kys „, – BNS sa­kė A.Anu­šaus­kas.

Sei­me šią sa­vai­tę svars­tant su gy­ny­ba su­si­ju­sius pro­jek­tus kon­ser­va­to­rius Man­tas Ado­mė­nas kė­lė ver­si­ją, kad gink­lų įsi­gi­ji­mo ir lai­ky­mo kon­tro­lės di­rek­ty­vos griež­ti­ni­mai ga­li bū­ti pa­lan­kūs Ru­si­jai.

„Tas pa­siū­ly­mas ir spe­ku­lia­ci­ja apie tai, ko­kie bus di­rek­ty­vos pa­kei­ti­mai, man at­ro­do, yra brie­dis gi­rio­je. Iš tie­sų svars­ty­ti, kaip čia bus, kaip pa­siū­lys ir kaip pa­da­rys, ne­rei­kia. Dar no­rė­čiau iš­girs­ti, ar to siū­ly­mo au­to­rius per ko­kius nors sa­vo sta­ty­ti­nius nė­ra po­nas Vla­di­mi­ras Pu­ti­nas. Nes, aiš­ku, jo in­te­re­sas bū­tų nu­gink­luo­ti Suo­mi­ją, nu­gink­luo­ti Es­ti­ją ir pa­da­ry­ti jas at­vi­ras to­kioms eks­kur­si­joms kaip Ry­tų Ukrai­no­je“, – sa­kė M.Ado­mė­nas.

Vis­gi Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to (NSFK) pir­mi­nin­kas Ar­tū­ras Pa­ulaus­kas, vie­nas pa­tai­sų dėl gink­lų šau­liams ini­cia­to­rių, siū­lo ne­sku­bė­ti lai­do­ti pro­jek­to dėl EK pa­siū­ly­mų. „Jei ji (di­rek­ty­va) bus pri­im­ta, mes ver­tin­sim, kas ten par­ašy­ta, bet, kiek ži­nau, vals­ty­bės, ku­rios tu­ri to­kius (pu­siau au­to­ma­ti­nius gink­lus lei­džian­čius) įsta­ty­mus, Suo­mi­ja, Es­ti­ja, prieš­ta­rau­ja to­kiam pa­siū­ly­mui“, – BNS sa­kė A.Pa­ulaus­kas.

Sei­mo NSGK va­do­vo bei da­lies ko­mi­te­to na­rių ir ki­tų par­la­men­ta­rų įre­gis­truo­tos pa­tai­sos leis­tų šau­liams ir ka­riams sa­va­no­riams įsi­gy­ti bei na­muo­se lai­ky­ti pu­siau au­to­ma­ti­nius – B ir C ka­te­go­ri­jų – gink­lus ir šo­vi­nius. Taip pat nu­ma­ty­ti, kad ne­pap­ras­to­sios pa­dė­ties at­ve­ju šie gink­lai ne­bū­tų su­ren­ka­mi iš šau­lių.

Pa­tai­sų aiš­ki­na­ma­ja­me raš­te tei­gia­ma, kad siū­lo­mi pa­kei­ti­mai su­si­ję su Lie­tu­vos šau­lių są­jun­gos ir ak­ty­vio­jo ka­riuo­me­nės re­zer­vo pa­skir­ti­mi bei „pa­si­kei­tu­sios geo­po­li­ti­nės si­tua­ci­jos re­gio­ne po­bū­džiu, kai pa­si­ren­gi­mas rea­guo­ti į iš­ky­lan­čius iš­šū­kius ir reak­ci­jos lai­kas tam­pa la­bai svar­biu fak­to­riu­mi at­gra­san­čiu po­ten­cia­lų ag­re­so­rių nuo ka­ri­nės jė­gos nau­do­ji­mo Lie­tu­vos te­ri­to­ri­jo­je“.