Ministras: prieš dvylika metų dabartinės galimybės atrodė neįtikėtinos
Prieš dvy­li­ka me­tų da­bar­ti­nės ga­li­my­bės at­ro­dė ne­įti­kė­ti­nos, Lie­tu­vai sek­ma­die­nį mi­nint dvy­lik­tą­sias sto­ji­mo į Eu­ro­pos Są­jun­gą (ES) me­ti­nes sa­ko už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius.

Pa­skelb­ta­me vaiz­do svei­ki­ni­me L.Lin­ke­vi­čius taip pat pa­žy­mi, kad svar­bu ne tik pa­si­nau­do­ti su­teik­to­mis ga­li­my­bė­mis, bet ir ne­pa­mirš­ti, kad jos, taip pat ir iš­ko­vo­ta lais­vė, nė­ra duo­ty­bės.

„Kai vyks­tam į oro uos­tą, Ro­mą, Pra­hą ar Briu­se­lį ir pa­mirš­tam pa­są, lyg ie nie­ko ne­at­si­ti­ko, sa­vai­me su­pran­ta­mi da­ly­kai ir tai ne­su­ke­lia jo­kių prob­le­mų. Ir kai kal­ba­mės, kur mo­ko­si mū­sų vai­kai, ir mi­ni­me Kemb­ri­džą ar­ba Stok­hol­mo aukš­tą­sias mo­kyk­las, tai ir­gi nu­sto­jo ką nors ste­bin­ti. Taip jau bū­na, kad gy­ve­ni­me grei­tai pe­ri­mam per­mai­nas, nu­sto­jam ste­bė­tis ir tai yra ge­rai. Svar­bu pri­si­min­ti, kad vis­kas ne­at­si­ti­ko sa­vai­me ir lais­vė nė­ra duo­ty­bė, nei tos ga­li­my­bės nė­ra tai, kad ga­lė­jo bū­ti prieš dvy­li­ka me­tų“, – sa­ko mi­nis­tras.

„Ly­giai dvy­li­ka me­tų pra­ėjo, kai įsto­jo­me į Eu­ro­pos Są­jun­gą. Ir iš kar­to su­ge­bė­jo­me pe­rim­ti ne tik ga­li­my­bes, bet ir pa­tys par­ody­ti, ką su­ge­ba­me, nes mū­sų žmo­nės yra darbš­tūs, žin­gei­dūs, kon­ku­ren­cin­gi“, – svei­ki­ni­me pa­žy­mi L.Lin­ke­vi­čius.

2004 me­tų ge­gu­žės 1 die­ną Lie­tu­va įsto­jo į Eu­ro­pos Są­jun­gą. Tą pa­čią die­ną į ES bu­vo pri­im­tos ir šios ša­lys: Kip­ras, Če­ki­ja, Es­ti­ja, Lat­vi­ja, Veng­ri­ja, Mal­ta, Len­ki­ja, Slo­va­ki­ja ir Slo­vė­ni­ja.