Ministras pabėgėliams: incidentas buvo išimtis
Penk­ta­die­nį Ruk­los pa­bė­gė­lių pri­ėmi­mo cen­tre ap­si­lan­kęs už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius ra­gi­no im­ig­ran­tus su­pras­ti, kad šią sa­vai­tę mies­te­ly­je įvy­kęs si­rės ir ira­kie­tės su­si­dū­ru­mas su vie­ti­niais gy­ven­to­jais yra iš­im­tis, o ne tai­syk­lė.

„Ma­nau su­pra­si­te, kad tai yra iš­im­tis. Chu­li­ga­niz­mo pa­si­tai­ko vi­sur, taip pat ir čia. Tu­rit su­pras­ti, kad tai iš­im­tis“, – pa­bė­gė­liams sa­kė mi­nis­tras.

L.Lin­ke­vi­čius kal­bė­jo lie­tu­viš­kai, o jo žo­džius pa­bė­gė­liams ara­bų kal­ba per­da­vė ver­tė­jas.

Jis im­ig­ran­tų vai­kams pa­do­va­no­jo su­lčių iš lie­tu­viš­kų obuo­lių ir žai­di­mų apie Lie­tu­vą.

Mi­nis­tras Ruk­lo­je lan­kė­si po to, kai šį tre­čia­die­nį mies­te­ly­je du ne­pa­žįs­ta­mi jau­nuo­liai už­si­puo­lė dvi Pa­bė­gė­lių pri­ėmi­mo cen­tro gy­ven­to­jas – si­rę ir ira­kie­tę, ku­rios ve­ži­mė­ly­je ve­žė­si ma­ža­me­tį vai­ką. As­me­nys užs­to­jo joms ke­lią, ne­lei­do pra­ei­ti bei ban­dant iš­trūk­ti, su­grie­bė už dra­bu­žių bei vie­nai jų su­lau­žė aki­nius.

Po in­ci­den­to po­li­ci­jai pra­neš­ta, kad apie 30 cen­tro gy­ven­to­jų su­si­ruo­šė ieš­ko­ti už­puo­li­kų, ne­tru­kus į Ruk­lą at­vy­ko ke­lio­li­ka po­li­ci­jos ir Vie­šo­jo sau­gu­mo tar­ny­bos eki­pa­žų. Pa­bė­gė­liai ne­bu­vo pa­li­kę cen­tro te­ri­to­ri­jos – par­ei­gū­nams pa­bend­ra­vus su jais, jie nu­si­ra­mi­no ir pla­nų ieš­ko­ti už­puo­li­kų at­si­sa­kė.

Su į Lie­tu­vą pa­gal Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) per­kė­li­mo prog­ra­mą per­kel­tais pa­bė­gė­liais su­si­ti­kęs L.Lin­ke­vi­čius do­mė­jo­si jų is­to­ri­jo­mis ir prob­le­mo­mis.

„Ži­no­me, kad vi­si pa­li­ko­te sa­vo na­mus, bė­go­te nuo ka­ro ir jums su­nku, to­dėl no­rė­jo­me ap­lan­ky­ti, par­ody­ti so­li­da­ru­mą“, – kal­bė­jo mi­nis­tras.

Jis klau­sė pa­bė­gė­lių, ar jie ke­ti­na lik­ti Lie­tu­vo­je ir ra­gi­no juos įsit­vir­tin­ti ša­lies vi­suo­me­nė­je, ieš­ko­tis dar­bo.

Su­si­ti­ki­me su mi­nis­tru im­ig­ran­tai do­mė­jo­si ga­li­my­be sa­vo ar­ti­mie­siems at­vyk­ti į Lie­tu­vą, gau­ti vi­zas. Pa­bė­gė­liai pa­sa­ko­jo, kad pa­na­šių in­ci­den­tų Ruk­lo­je, kaip kad įvy­ko prieš ke­lias die­nas, jų ar­ti­mo­sioms yra nu­ti­kę ir anks­čiau – vai­kai yra ban­dę nuo gal­vos nu­plėš­ti mu­sul­mo­nių mer­gai­čių ska­re­les.

Vie­nas iš su­si­ti­ki­me pa­bė­gė­lių sa­kė, kad dėl to­kių už­ka­bi­nė­ji­mų svars­ty­tų ga­li­my­bę iš­vyk­ti iš Lie­tu­vos, nes ne­no­ri, kad vai­kai pa­tir­tų už­gau­lio­ji­mus.

Ta­čiau L.Lin­ke­vi­čius ra­gi­no pa­bė­gė­lius su­pras­ti, kad lie­tu­viai nė­ra pri­pra­tę prie at­vy­kė­lių iš Ar­ti­mų­jų Ry­tų: „Bet žmo­nės yra to­le­ran­tiš­ki ir ku­rie no­rė­si­te, ga­lė­si­te tai pa­ma­ty­ti“.

Po in­ci­den­to Ruk­lo­je po­li­ci­ja pra­dė­jo ty­ri­mą dėl vie­šo­sios tvar­kos pa­žei­di­mo.