Ministras: oficialių derybų dėl „Patriot“ sistemos nevyksta
Lie­tu­vos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius samp­ro­ta­vi­mais tei­sin­ga kryp­ti­mi va­di­na Vo­kie­ti­jos ge­ne­ro­lo svars­ty­mus apie „Pa­triot“ oro gy­ny­bos sis­te­mų dis­lo­ka­vi­mą Bal­ti­jos ša­ly­se, bet sa­ko, kad ofi­cia­lių to­kių pa­siū­ly­mų nė­ra.

Mi­nis­tro tei­gi­mu, prieš­lėk­tu­vi­nės ir prieš­ra­ke­ti­nės gy­ny­bos ra­ke­tos „Pa­triot“ pa­dė­tų už­pil­dy­ti oro gy­ny­bos spra­gas Bal­ti­jos ša­ly­se.

„O­fi­cia­lių to­kių pa­siū­ly­mų nė­ra, bet samp­ro­ta­vi­mai yra tei­sin­ga link­me. Bal­ti­jos ša­ly­se yra tam ti­kros pa­jė­gu­mų spra­gos ir vie­na iš to­kių spra­gų yra prieš­lėk­tu­vi­nė gy­ny­ba“, – BNS an­tra­die­nį sa­kė mi­nis­tras.

„Į­vai­rios dis­lo­ka­ci­jos – lai­ki­nos ar pa­sto­vios, ar mė­gi­ni­mai dis­lo­kuo­ti – yra samp­ro­ta­vi­mai tei­sin­ga link­me ir rei­kia svei­kin­ti to­kius pla­nus“, – pri­dū­rė mi­nis­tras.

Apie tai, kad Bal­ti­jos ša­ly­se ga­lė­tų bū­ti dis­lo­kuo­ta „Pa­triot“ sis­te­ma, už­si­mi­nė Vo­kie­ti­jos bri­ga­dos ge­ne­ro­las Mi­chae­lis Gschoss­man­nas.

„Ga­lė­tu­me su­teik­ti dar stip­res­nę ga­ran­ti­ją ir nu­siųs­ti po­li­ti­nį sig­na­lą, jei pa­im­tu­me jung­ti­nį tak­ti­nį vie­ne­tą su vo­kie­čių, olan­dų ir JAV sis­te­mo­mis „Pa­triot“ – gry­nai gy­ny­bi­nį ele­men­tą – ir dis­lo­kuo­ti jas kur nors Len­ki­jo­je ar Bal­ti­jos ša­ly­se“, – pir­ma­die­nį pa­skelb­ta­me in­ter­viu „Reu­ters“ sa­kė Vo­kie­ti­jos ka­ri­nin­kas.

„Pa­triot“ sis­te­mų bend­ras ope­ra­ci­jas Vo­kie­ti­jos ir Ny­der­lan­dų ka­riš­kiai iš­ban­dys per pra­ty­bas spa­lio mė­ne­sį. Anot ge­ne­ro­lo, toks bend­ras vei­ki­mas ga­lė­tų tap­ti mo­de­liu dau­gia­ša­lių ele­men­tų dis­lo­ka­vi­mui Ry­tų Eu­ro­po­je.

„Pa­triot“ yra il­go­jo nuo­to­lio ra­ke­tos, ga­lin­čius nu­muš­ti or­lai­vius ar ba­lis­ti­nes ra­ke­tas. Lie­tu­va šiuo me­tu de­ra­si su Nor­ve­gi­ja dėl vi­du­ti­nio nuo­to­lio prieš­lėk­tu­vi­nės gy­ny­bos sis­te­mos.