Ministras: nuolaidžiauti Graikijai – pavojinga
Nuo­lai­džia­vi­mas Grai­ki­jai ga­li bū­ti pa­vo­jin­ges­nis ir ža­lin­ges­nis Eu­ro­pos Są­jun­gai (ES) nei ša­lies pa­si­trau­ki­mas, ma­no Lie­tu­vos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius.

„Ne­sa­ky­čiau, kad iš­ėji­mas, sa­ky­čiau, kad ga­li su­pur­ty­ti (Eu­ro­pos Są­jun­gą), jei­gu ne­bus adek­va­čiai su­rea­guo­ta iš Eu­ro­pos pu­sės. Pa­sa­ky­ta la­bai aiš­kiai bu­vo ir ne kar­tą ir kre­di­to­rių, ir są­jun­gi­nin­kų ES, kad rei­kia im­tis la­bai kon­kre­čių prie­mo­nių ir at­sa­ko­my­bės. Čia pyk­ti už tai ne­rei­kia, nes ban­do­ma pyk­ti, kad kaž­kas prie­kaiš­tau­ja, kaž­kas no­ri kaž­ko ne­rea­laus. Bet man at­ro­do, kad ne­rea­lia­me pa­sau­ly­je gy­ve­na Grai­ki­jos Vy­riau­sy­bė. (...) Jei­gu da­bar ne­bus adek­va­čiai su­rea­guo­ta, bus nuo­lai­džiau­ja­ma, tai bus sig­na­las ki­tiems pa­na­šiai elg­tis – tai ga­li su­pur­ty­ti eu­ro zo­ną“, – ket­vir­ta­die­nį Ži­nių ra­di­jui sa­kė L.Lin­ke­vi­čius.

Jo tei­gi­mu, ne­pai­sant vi­sų Grai­ki­jos va­do­vų pa­ža­dų, ša­lies pa­si­trau­ki­mas iš eu­ro zo­nos yra rea­lus.

Grai­ki­jos prem­je­ras tre­čia­die­nį Stras­bū­re par­eiš­kė esan­tis už­ti­krin­tas, kad su eu­ro zo­nos ly­de­riais pa­vyks su­de­rin­ti nau­ją su­tar­tį dėl fi­nan­si­nės pa­gal­bos sko­lų pri­slėg­tiems At­ėnams iki ga­lu­ti­nio ter­mi­no šios sa­vai­tės pa­bai­go­je.

Eu­ro zo­nos ly­de­riai per an­tra­die­nį su­reng­tą ne­pap­ras­tą­jį vir­šū­nių su­si­ti­ki­mą su­si­ta­rė leis­ti Grai­ki­jai iki ket­vir­ta­die­nio pa­teik­ti nau­ją re­for­mų pla­ną grai­kams re­fe­ren­du­me pa­si­sa­kius prieš dir­žų ver­ži­mo po­li­ti­ką. Tuo tar­pu sek­ma­die­nį vyk­sian­tis vi­sos ES vir­šū­nių su­si­ti­ki­mas bu­vo įvar­dy­tas kaip pa­sku­ti­nė ga­li­my­bė su­da­ry­ti su­si­ta­ri­mą dėl fi­nan­si­nės pa­gal­bos At­ėnams, ku­ris leis­tų Grai­ki­jai iš­lik­ti eu­ro zo­no­je.