Ministras: neteisėtas atliekų iš Airijos įvežimas – skandalingas
Fak­tą, kad į Klai­pė­dos at­lie­kų de­gi­ni­mo bend­ro­vę „For­tum Klai­pė­da“ ga­lė­jo bū­ti ne­tei­sė­tai ve­ža­mos at­lie­kos iš Ai­ri­jos, ap­lin­kos mi­nis­tras va­di­na skan­da­lu. Kęs­tu­tis Tre­čio­kas taip pat pra­ne­šė, kad Ai­ri­jo­je bu­vo su­stab­dy­ta ir an­tra at­lie­kų siun­ta į Lie­tu­vą.

„Skan­da­lin­gu jis ta­po to­dėl, kad at­lie­kų tvar­ky­to­jai pa­siel­gė skan­da­lin­gai ir ne­at­sa­kin­gai“, – ket­vir­ta­die­nį Sei­me per Vy­riau­sy­bės va­lan­dą par­eiš­kė mi­nis­tras.

„Pa­pil­do­mai dar ga­liu pa­sa­ky­ti, kad Ai­ri­jo­je bu­vo su­stab­dy­ta ki­ta siun­ta, bū­tų dar vie­nas lai­vas plau­kęs į Lie­tu­vą“, – pri­dū­rė mi­nis­tras.

K.Tre­čio­kas pra­ne­šė, kad Klai­pė­dos re­gio­no ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­tas iš­ty­rė at­lie­kų ga­be­ni­mo į Klai­pė­dą at­ve­jį ir per­da­vė vi­są me­džia­gą pro­ku­ra­tū­rai. Pa­sak jo, „kiek čia bu­vo pa­žeis­tas įsta­ty­mas, nu­sta­tys pro­ku­ro­rai“.

K.Tre­čio­kas taip pat in­for­ma­vo, kad mi­nis­te­ri­ja yra par­en­gu­si įsta­ty­mo pro­jek­tą, ku­ris draus­tų į Lie­tu­vą įvež­ti at­lie­kas, skir­tas de­gin­ti.

„Ten skam­ba, kad ener­gi­jai iš­gau­ti ir jų at­lie­kų lai­do­ji­mui są­var­ty­nuo­se“, – tei­gė mi­nis­tras, kar­tu pa­brėž­da­mas, kad Eu­ro­pos reg­la­men­tas įpa­rei­go­ja lai­ky­tis rei­ka­la­vi­mų dėl lais­vo pre­kių ir pa­slau­gų ju­dė­ji­mo, to­dėl pa­tai­sos tu­rės bū­ti de­ri­na­mos su Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja.

„Ka­dan­gi Lie­tu­vo­je tiek lai­do­ji­mas, tiek ap­dir­bi­mas, rū­šia­vi­mas yra pi­ges­nis ne­gu už­sie­nio ša­ly­se, to­dėl mums la­bai ak­tua­lu tei­si­niais bū­dais ap­si­sau­go­ti nuo to no­ro čia at­vež­ti, per­dirb­ti, rū­šiuo­ti ir ki­to­kiais bū­dais at­si­kra­ty­ti at­lie­kų“, – pri­dū­rė jis.

Klai­pė­dos re­gio­no ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­tas nu­sta­tė, kad iš „Va­ka­rų kro­vos“ aikš­te­lės bu­vo iš­ga­ben­ta 2,9 tūkst. to­nų at­lie­kų, ku­rios su­de­gin­tos „For­tum Klai­pė­dos“ jė­gai­nė­je. At­lie­kas įve­žė įmo­nė „AV In­ves­ti­ci­ja Plius“, o jas tie­kė Ai­ri­jos bend­ro­vė „Fo­ras Fuels“.

„For­tum Klai­pė­dos“ va­do­vas Juo­zas Do­nie­la anks­čiau ti­ki­no, kad at­lie­kos jė­gai­nė­je ne­bu­vo de­gi­na­mos. Be to, įmo­nė nu­trau­kė su­tar­tį su „Ša­tru­va“, ku­riai „AV In­ves­ti­ci­ja Plius“ per­da­vė at­lie­kas.

„For­tum Klai­pė­da“ per me­tus su­de­gi­na 180 tūkst. to­nų Lie­tu­vos at­lie­kų ir apie 70 tūkst. to­nų bio­ku­ro.