Ministras: Negalimi nevienodi ribojimai skirtingam alkoholiui
Ūkio mi­nis­tras Eval­das Gus­tas sa­ko, kad spren­džiant dėl al­ko­ho­lio prie­ina­mu­mo ma­ži­ni­mo bū­ti­na lai­ky­tis ly­gy­bės pri­nci­po – vi­siems al­ko­ho­li­niams gė­ri­mams ir pre­ky­bi­nin­kams ri­bo­ji­mai tu­ri bū­ti vie­no­di.

Tai jis pir­ma­die­nį sa­kė žur­na­lis­tams po Vy­riau­sy­bės pa­si­ta­ri­mo, ku­ria­me ap­tar­ti bend­ri al­ko­ho­lio prie­ina­mu­mo ma­ži­ni­mo pri­nci­pai.

„Svar­biau­sia, kad ne­bū­tų da­ro­ma iš­im­čių – ar tam ti­kriems ren­gi­niams, ar tam ti­kroms al­ko­ho­lio gru­pėms, ar ga­lų ga­le tam ti­kriems ūkio su­bjek­tų gru­pėms. Tai yra kad bend­rie­ji pri­nci­pai bū­tų vi­siems“, – sa­kė E.Gus­tas.

Anot jo, ne­ga­li­ma pre­ky­bos ri­bo­ji­mus vie­nam al­ko­ho­liui tai­ky­ti, o tuo pat me­tu ki­tu al­ko­ho­liu leis­ti pre­kiau­ti.

„Ne­ma­žai bu­vo ini­cia­ty­vų Sei­me svars­to­mų, kai ku­rios pri­im­tos, kai ku­rios at­mes­tos. Sa­ky­si­me, bu­vo iš­im­tys tam ti­kros ren­gi­nių me­tu sid­rui ar­ba vy­no tam ti­kroms rū­šims – ma­no nuo­mo­ne ir Vy­riau­sy­bės nuo­mo­ne, to ne­ga­li­ma da­ry­ti“, – dės­tė E.Gus­tas.

Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras Sau­lius Skver­ne­lis sa­vo ruo­žtu pa­brė­žė, kad ma­ži­nant al­ko­ho­lio prie­ina­mu­mą, bū­ti­na in­ves­tuo­ti ir į ko­vą su ne­le­ga­lia pre­ky­ba al­ko­ho­liu.

„No­rint įves­ti ati­tin­ka­mus ri­bo­ji­mus rei­kia komp­lek­siš­kai žiū­rė­ti – tai yra įve­dant ri­bo­ji­mus rei­ka­lin­ga ly­giag­re­čiai stip­rin­ti tiek še­šė­lio kon­tro­lę, tiek im­tis tų gal­būt il­ga­lai­kių pre­ven­ci­nių prie­mo­nių, kas su­si­ję švie­ti­mo ir auk­lė­ji­mu. Vie­nas seg­men­tas – vien tik drau­di­mai – ti­krai ne­ga­li bū­ti vie­nin­te­lis spren­di­mo ke­lias“, – tei­gė vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras.

Pir­ma­die­nio Vy­riau­sy­bės pa­si­ta­ri­me ne­bu­vo ap­tar­ti kon­kre­tūs nau­ji siū­ly­mai dėl al­ko­ho­lio pre­ky­bos, rek­la­mos di­des­nių ri­bo­ji­mų. Ta­čiau svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­trė Ri­man­tė Ša­la­še­vi­čiū­tė BNS sa­kė, kad nau­jų kon­kre­čių pa­siū­ly­mų dėl di­des­nių šios sri­ties su­var­žy­mų yra ir jie bus pri­sta­ty­ti Mi­nis­trų ka­bi­ne­tui ki­tą sa­vai­tę.