Ministras: NATO oro policijos misija prisideda prie viso Aljanso saugumo
NA­TO oro po­li­ci­jos mi­si­ja sim­bo­li­zuo­ja tvir­tą są­jun­gi­nin­kų įsi­pa­rei­go­ji­mą gin­ti Bal­ti­jos vals­ty­bes ir stip­ri­na vi­so al­jan­so sau­gu­mą, sa­ko už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius.

Tai mi­nis­tras sa­kė an­tra­die­nį lan­ky­da­ma­sis Ka­ri­nių oro pa­jė­gų Avia­ci­jos ba­zė­je Šiau­liuo­se, mi­nint Lie­tu­vos įsto­ji­mo į NA­TO bei NA­TO oro po­li­ci­jos mi­si­jos Bal­ti­jos ša­ly­se 11-ąsias me­ti­nes, pra­ne­šė Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja.

„Ši mi­si­ja yra pui­kus są­jun­gi­nin­kų so­li­da­ru­mo ir iš­ma­nio­sios gy­ny­bos pa­vyz­dys. Sau­go­da­mi Lie­tu­vos ir ki­tų Bal­ti­jos ša­lių oro erd­vę, jūs pri­si­de­da­te ne tik prie šio re­gio­no, bet ir prie vi­so Al­jan­so bei Eu­ro­pos sau­gu­mo di­di­ni­mo“, – sa­kė L.Lin­ke­vi­čius, dė­ko­da­mas šiuo me­tu mi­si­jo­je bu­din­tiems Ita­li­jos ir Len­ki­jos ka­riams.

Mins­tras taip pat pa­dė­ko­jo vi­siems per 11 me­tų Bal­ti­jos vals­ty­bių erd­vę sau­go­ju­siems są­jun­gi­nin­kams, tvir­tin­da­mas, kad ši mi­si­ja nuo pat pir­mos die­nos mū­sų žmo­nėms sim­bo­li­za­vo „tvir­tą są­jun­gi­nin­kų įsi­pa­rei­go­ji­mą gin­ti Bal­ti­jos vals­ty­bes“.

„Šio­mis die­no­mis Ukrai­nos ry­tuo­se te­be­si­tę­sian­ti Ru­si­jos ag­re­si­ja tik dar la­biau pa­brė­žia mū­sų na­rys­tės NA­TO svar­bą ir pri­me­na, kad kar­tu su sa­vo są­jun­gi­nin­kais tu­ri­me bū­ti nuo­lat pa­si­ren­gę gin­ti sa­vo bei vi­sų Al­jan­so na­rių ne­prik­lau­so­my­bę“, – sa­kė jis.

Šiuo me­tu Bal­ti­jos oro po­li­ci­jos mi­si­jo­je pa­pil­do­mus nai­kin­tu­vus yra su­tei­ku­si ir Is­pa­ni­ja - šios ša­lies ka­ri­nių oro pa­jė­gų nai­kin­tu­vai dis­lo­kuo­ti Es­ti­jo­je, Ema­rio oro ba­zė­je.

Mi­nis­tras pri­mi­nė, kad ne­tru­kus Lie­tu­vo­je ma­ty­si­me dau­giau NA­TO bu­vi­mo ženk­lų: šie­met Lie­tu­vo­je įsi­kurs tarp­tau­ti­nė NA­TO va­da­vie­tė, ku­ri koor­di­nuos ypač aukš­tos par­eng­ties pa­jė­gų at­vy­ki­mą ir da­ly­va­vi­mą pra­ty­bo­se, taip pat to­liau bus dis­lo­kuo­ja­mos są­jun­gi­nin­kų ro­ta­ci­nės pa­jė­gos su ka­ri­ne tech­ni­ka.

At­siž­velg­da­ma į geo­po­li­ti­nius po­ky­čius, Lie­tu­va, ly­gi­nant su per­nai, pa­di­di­no gy­ny­bos fi­nan­sa­vi­mą 60 pro­cen­tų, taip pat pri­ėmė įsta­ty­mo pa­tai­sas, ku­rio­mis grą­ži­na­ma pri­va­lo­mo­ji pra­di­nė ka­ro tar­ny­ba.

Lie­tu­va NA­TO na­re ofi­cia­liai ta­po 2004-ųjų ko­vo 29-ąją, kai tuo­me­ti­nis Lie­tu­vos prem­je­ras Al­gir­das Bra­zaus­kas įtei­kė Va­šing­to­no su­tar­ties ra­ti­fi­ka­ci­nius raš­tus tuo­me­ti­niam JAV vals­ty­bės se­kre­to­riui Co­li­nui Po­wel­lui. Kar­tu su Lie­tu­va NA­TO na­rė­mis ta­po Bul­ga­ri­ja, Es­ti­ja, Lat­vi­ja, Ru­mu­ni­ja, Slo­va­ki­ja ir Slo­vė­ni­ja. Tą pa­čią die­ną Lie­tu­vo­je ofi­cia­liai pra­dė­ta ir oro po­li­ci­jos mi­si­ja, pir­mie­ji Bal­ti­jos oro erd­vę ėmė­si sau­go­ti ke­tu­ri Bel­gi­jos nai­kin­tu­vai F-16.