Ministras: Migracijos departamento pertvarka stringa Seime
Vy­riau­sy­bei pri­ėmus rei­kia­mus spren­di­mus dėl Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­to nai­ki­ni­mo, tam prieš­ina­si Sei­mas.

„Mes no­ri­me efek­ty­ves­nės, grei­tes­nės, su­tau­pan­čios apie 300 tūkst. eu­rų per me­tus sis­te­mos. Bet kaip vi­są lai­ką, at­si­ran­da lo­biz­mas, per­so­na­li­jos, ku­rios no­ri šį da­ly­ką grą­žin­ti at­gal, pa­lik­ti sta­tus quo, nes ar­tė­ja rin­ki­mai ar dar kas (...). Sei­me pa­grin­di­nė ko­mi­si­ja, t. y. Mig­ra­ci­jos ko­mi­si­ja, tam pri­ta­rė. Pri­sta­čiau vi­siems ko­mi­te­tams jos pert­var­ką, ga­li­my­bes, bet kaž­kur vis­tiek (strin­ga). Ma­tyt, tai su­si­ję su tam ti­kro­mis per­so­na­li­jo­mis“, - žur­na­lis­tams penk­ta­die­nį sa­kė vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras Sau­lius Skver­ne­lis.

Da­bar­ti­nė mig­ra­ci­jos sis­te­ma, anot mi­nis­tro, ne­už­ker­ta ke­lio ko­rup­ci­jai, dub­liuo­ja ins­ti­tu­ci­jų at­sa­ko­my­bę, ap­sun­ki­na spren­di­mų pri­ėmi­mus vers­lui, pa­vyz­džiui, dėl už­sie­nio pi­lie­čių įdar­bi­ni­mo. Iš su­tau­py­tų lė­šų esą bū­tų ga­li­ma stip­rin­ti prie­globs­čio sky­rių, ku­ris iš de­par­ta­men­to bū­tų per­kel­tas į ki­tą ins­ti­tu­ci­ją - esą tai leis­tų pa­di­din­ti ir dar­buo­to­jų dar­bo už­mo­kes­tį bei su­ma­žin­tų ko­rup­ci­jos grės­mę.

Anot S.Skver­ne­lio, net per ES vi­daus rei­ka­lų mi­nis­trų su­si­ti­ki­mą Liuk­sem­bur­ge šią sa­vai­tę „bu­vo nu­ėju­si de­ma­go­gi­ja“, kad pla­nuo­ja­mos pert­var­kos ap­sun­kins pa­bė­gė­lių sta­tu­so su­tei­ki­mo pro­ce­dū­ras, nors, pa­vyz­džiui, Es­ti­jo­je to­kia pert­var­ka sėk­min­gai įvyk­dy­ta prieš ke­le­rius me­tus.

Mi­nis­tras at­krei­pė dė­me­sį, kad Vy­riau­sy­bė yra pri­ėmu­si spren­di­mą dėl de­par­ta­men­to nai­ki­ni­mo nuo 2015-ųjų pa­bai­gos. Kad pro­ce­sas pra­dė­tų vyk­ti, tam be­rei­kia mi­nis­tro įsa­ky­mo bei tei­sės ak­tų pri­ėmi­mo Sei­me, kad Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­to funk­ci­jos bū­tų nu­ma­ty­tos ki­toms ins­ti­tu­ci­joms. Šio įsta­ty­mų pa­ke­to nag­ri­nė­ji­mas Sei­me, anot mi­nis­tro, tu­rė­jo vyk­ti an­tra­die­nį, ta­čiau klau­si­mas „ne­ti­kė­tai iš dar­bot­var­kės iš­brauk­tas“.

„Ne­ži­nau, kie­no tai ini­cia­ty­va“, - sa­kė S.Skver­ne­lis.

Abe­jo­nes dėl to, kad reor­ga­ni­za­ci­ja ne­ga­li bū­ti pra­dė­ta be Sei­mo pri­ta­ri­mo, anks­čiau iš­reiš­kė Vy­riau­sy­bės tei­si­nin­kai. Jie taip pat re­ko­men­da­vo at­si­sa­ky­ti reor­ga­ni­za­ci­jos iki 2016-ųjų, pa­lie­kant tam ne­ri­bo­tą lai­ką. Tei­si­nin­kų pa­žy­mo­je nu­ro­do­ma, kad de­par­ta­men­to funk­ci­jos ne­bus nai­ki­na­mos, o tik pers­kirs­to­mos, tad jis tu­rė­tų bū­ti ne lik­vi­duo­ja­mas, o reor­ga­ni­zuo­ja­mas.

Vy­riau­sy­bė pro­to­ko­li­nį nu­ta­ri­mą dėl Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­to lik­vi­da­vi­mo pri­ėmė ko­vo pa­bai­go­je - tuo­met ap­sisp­ręs­ta, kad de­par­ta­men­tas tu­rė­tų bū­ti lik­vi­duo­ja­mas, jo funk­ci­jas nuo sau­sio 1-osios pe­rim­tų Po­li­ci­jos de­par­ta­men­tas, Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba ir Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja (VRM).

Kaip pla­nuo­ja VRM, įvyk­džius pert­var­ką, po­li­ci­ja bus at­sa­kin­ga už im­ig­ra­ci­jos po­li­ti­kos įgy­ven­di­ni­mą ir Lie­tu­vos pi­lie­ty­bės pro­ce­dū­rų vyk­dy­mą: as­mens do­ku­men­tų iš­da­vi­mą Lie­tu­vos pi­lie­čiams, spren­di­mų dėl do­ku­men­tų iš­da­vi­mo už­sie­nie­čiams pri­ėmi­mą ir do­ku­men­tų iš­da­vi­mą, taip pat vyk­dys funk­ci­jas, su­si­ju­sias su na­cio­na­li­nių vi­zų iš­da­vi­mu, pi­lie­ty­bės pro­ce­dū­rų už­bai­gi­mu, bei tvar­kys už­sie­nie­čių, ku­riems drau­džia­ma at­vyk­ti į Lie­tu­vą, są­ra­šą. Tam po­li­ci­jai rei­kė­tų 30 pa­pil­do­mų par­ei­gy­bių.

VSAT bus at­sa­kin­ga už prie­globs­čio pro­ce­dū­rų vyk­dy­mą, už­sie­nie­čių grą­ži­ni­mą ir iš­siun­ti­mą bei vyk­dys cen­tri­nės ins­ti­tu­ci­jos, at­sa­kin­gos už kon­sul­ta­ci­jas dėl vi­zų, funk­ci­jas. Tam tar­ny­bai rei­kė­tų 13 pa­pil­do­mų par­ei­gy­bių.

Iki 2016-ųjų įgy­ven­din­ti mig­ra­ci­jos pro­ce­sų val­dy­mo pert­var­ką an­tra­die­nį par­agi­no ir Vals­ty­bės kon­tro­lė, tvir­tin­da­ma, kad ši pert­var­ka rei­ka­lin­ga ren­gian­tis di­des­niam pa­bė­gė­lių srau­tui pri­im­ti.

Vy­riau­sy­bė bu­vo par­en­gu­si Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­to pert­var­kos pla­ną 2011-ai­siais, tuo­met spren­di­mas ne­priim­tas.