Ministras: Lietuviai vis labiau atranda turtingą žydų paveldą
Lie­tu­vos žmo­nės vis la­biau at­ran­da tur­tin­gą Lie­tu­vos žy­dų pa­vel­dą, penk­ta­die­nį sa­kė už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius, Niu­jor­ke su­si­ti­kęs su Jung­ti­nių Vals­ti­jų žy­dų or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vais.

„Lie­tu­vos žmo­nės vis la­biau at­ran­dą tur­tin­gą Lie­tu­vos žy­dų pa­vel­dą, su­vo­kia po­rei­kį juo rū­pin­tis ir di­džiuo­ja­si ryš­kiu Lie­tu­vos žy­dų in­dė­liu į pa­sau­lio kul­tū­rą“, - penk­ta­die­nio va­ka­rą pa­skelb­ta­me pra­ne­ši­me spau­dai tei­gė mi­nis­tras.

Pa­sak mi­nis­te­ri­jos, Lie­tu­vos ge­ne­ra­li­nia­me kon­su­la­te Niu­jor­ke vy­ku­sia­me su­si­ti­ki­me ap­tar­ta Jung­ti­nių Tau­tų veik­la, ko­va prieš an­ti­se­mi­tiz­mą, Ira­no po­li­ti­ka, Ar­ti­mų­jų Ry­tų tai­kos pro­ce­sas, Lie­tu­vos žy­dų pa­vel­do iš­sau­go­ji­mo ak­tua­li­jos.

Žy­dai Lie­tu­vo­je įsi­kū­rė dar XIV am­žiu­je, o Lie­tu­vos Di­džio­sios Ku­ni­gaikš­tys­tės sos­ti­nė Vil­nius nuo XVIII am­žiaus ta­po svar­biu žy­dų kul­tū­ros cen­tru, mies­tui pri­gi­jo „Šiau­rės Je­ru­za­lės“ var­das.

An­tro­jo pa­sau­li­nio ka­ro me­tais per na­cis­ti­nės Vo­kie­ti­jos oku­pa­ci­ją nu­žu­dy­ta per 90 proc. iš dau­giau kaip 200 tūkst. Lie­tu­vos žy­dų.