Ministras L.Linkevičius: solidarumas parodė, kokie galingi esame
Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius lie­pos 1 die­ną pra­si­dė­ju­sia­me Lie­tu­vos dip­lo­ma­ti­nių at­sto­vy­bių va­do­vų su­si­ti­ki­me pa­žy­mė­jo su­si­tel­ku­sios ir ak­ty­vios dip­lo­ma­ti­nės tar­ny­bos svar­bą.

„Pa­si­kei­tu­si sau­gu­mo si­tua­ci­ja Eu­ro­po­je, ener­ge­ti­nio ar in­for­ma­ci­nio sau­gu­mo klau­si­mai, nau­jų rin­kų pa­ieš­ka, ope­ra­ty­vi pa­gal­ba mū­sų pi­lie­čiams už­sie­ny­je- yra tik da­lis mums iš­ky­lan­čių iš­šū­kių. Vi­sa tam rei­kia su­si­tel­ku­sios, ak­ty­vios ir veiks­min­gos dip­lo­ma­ti­nės tar­ny­bos," sa­kė mi­nis­tras.

„Mū­sų su­si­tel­ki­mo rei­kia ir tam, kad to­liau stip­rin­tu­me sa­vo lais­vę ir pa­dė­tu­me ją ap­gin­ti kai­my­nams, nes Ukrai­nos pa­vyz­dys liu­di­ja, kad lais­vė ir de­mo­kra­ti­ja nė­ra duo­ty­bės- dėl jų rei­kia ko­vo­ti. Mes pri­va­lo­me tęs­ti vi­so­ke­rio­pą par­amą Ukrai­nos žmo­nėms, bei pa­dė­ti ki­toms ES Ry­tų kai­my­nėms, pa­si­rin­ku­sioms eu­ro­pie­tiš­ką vek­to­rių, sa­kė L.Lin­ke­vi­čius.

Mi­nis­tras pa­žy­mė­jo, kad Lie­tu­va no­ri ma­ty­ti stip­rią de­mo­kra­ti­nę Ru­si­ją, ta­čiau ne­ga­li lik­ti abe­jin­ga Ru­si­jos ban­dy­mams įpirš­ti pa­si­da­li­ji­mo įta­kos sfe­ro­mis lo­gi­kai ir ag­re­sy­viai po­li­ti­kai.

„ES ir NA­TO ša­lių at­sa­kas į nau­jas grės­mes Eu­ro­po­je bu­vo so­li­da­rus. So­li­da­ru­mas par­odė, ko­kie ga­lin­gi esa­me, jei Eu­ro­po­je kar­tu su JAV sto­vi­me iš­vien. Ta­čiau so­li­da­ru­mą iš­lai­ky­ti nė­ra taip pa­pras­ta, bet mes to­liau to in­ten­sy­viai siek­si­me. So­li­da­ru­mą mes su­pran­ta­me ne tik kaip bend­rą at­sa­ką tarp­tau­ti­nę tei­sę pa­mi­nan­čiai Krem­liaus po­li­ti­kai, bet ir kaip bend­ro ES at­sa­ko į pa­bė­gė­lių hu­ma­ni­ta­ri­nę kri­zę pa­ieš­ką," sa­kė mi­nis­tras.

Eko­no­mi­nė dip­lo­ma­ti­ja, nau­jų rin­kų at­vė­ri­mas ir už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų pri­trau­ki­mas – vie­ni iš pa­grin­di­nių už­sie­nio po­li­ti­kos pri­ori­te­tų. "Juos to­liau įgy­ven­din­si­me pa­si­tel­kiant mū­sų vers­lo bend­ruo­me­nę ir par­tne­rius. Ne­abe­jo­ju, kad šiam tiks­lui pa­si­tar­naus ir bū­si­ma Lie­tu­vos na­rys­tė EB­PO, su­kur­sian­ti nau­jas ga­li­my­bes ša­lies eko­no­mi­kai ir pa­di­din­sian­ti ša­lies kon­ku­ren­cin­gu­mą," pa­žy­mė­jo dip­lo­ma­ti­jos va­do­vas.

„Tu­ri­me to­liau siek­ti iš­nau­do­ti mil­ži­niš­ką už­sie­ny­je gy­ve­nan­čių lie­tu­vių po­ten­cia­lą ir puo­se­lė­ti ry­šius su jais. Kaip ir Lie­tu­vos ke­ly­je į Ne­prik­lau­so­my­bę, taip ir da­bar bend­ruo­me­nės tu­ri pri­si­dė­ti prie at­sto­va­vi­mo Lie­tu­vos in­te­re­sams už­sie­ny­je, ne­ap­si­ri­bo­ti vien kul­tū­ri­ne ir švie­tė­jiš­ka veik­la. Tam rei­kia dip­lo­ma­ti­nių at­sto­vy­bių ly­de­rys­tės. Mū­sų par­ei­ga – bū­ti ge­ru už­sie­nio lie­tu­vių bend­ruo­me­nių par­tne­riu ir pa­gal­bi­nin­ku," – L.Lin­ke­vi­čius.

„Šian­dien yra pui­ki pro­ga pa­si­ti­krin­ti kur ei­na­me ir kaip ga­li­me dar efek­ty­viau gin­ti mū­sų pi­lie­čių in­te­re­sus už­sie­ny­je, pa­dė­ti vers­lui, pri­si­dė­ti stip­ri­nant Lie­tu­vos sau­gu­mą, gar­si­nant mū­sų ša­lies var­dą. Kin­tan­ti tarp­tau­ti­nė ap­lin­ka ir iš­šū­kiai ver­čia Lie­tu­vos dip­lo­ma­ti­nę tar­ny­bą bū­ti nuo­lat pa­si­ren­gu­sią grei­tai rea­guo­ti ir veik­ti," sa­kė mi­nis­tras.

Šian­dien am­ba­sa­do­riai su­si­ti­ko su Lie­tu­vos Pre­zi­den­te Da­lia Gry­baus­kai­te, Lie­tu­vos Mi­nis­tru Pir­mi­nin­ku Al­gir­du But­ke­vi­čiu­mi bei Vy­riau­sy­bės na­riais, Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to ge­ne­ra­li­niu di­rek­to­riu­mi Da­riu­mi Jau­niš­kiu.