Ministras: Kuršių nerijos miškus perdavus urėdijai, gamta nenukentės
Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja at­gai­vi­no pla­nus per­duo­ti Kur­šių ne­ri­jos na­cio­na­li­nio par­ko di­rek­ci­jos (KNNPD) val­do­mus miš­kus urė­di­joms. Gam­tai tai ne­tu­rės jo­kios ne­igia­mos įta­kos, ti­ki­na ap­lin­kos mi­nis­tras „tvar­kie­tis“ Kęs­tu­tis Tre­čio­kas.

Šiam spren­di­mui ne­prieš­ta­rau­ti ža­da ir Vals­ty­bi­nės sau­go­mų te­ri­to­ri­jų tar­ny­bos (VSTT) va­do­vo kon­kur­są lai­mė­jęs bei tar­ny­bą nuo sau­sio tu­rin­tis pra­dė­ti miš­ki­nin­kas Al­ber­tas Sta­nis­lo­vai­tis.

„Vi­suo­se na­cio­na­li­niuo­se par­kuo­se urė­di­ja tvar­ko­si - ma­no­me, kad ta iš­im­tis bu­vo ne­rei­ka­lin­ga ir da­bar tai su­de­rin­si­me. Urė­di­ja vyk­dys ūki­nius rei­ka­lus, o tvar­ką vis tiek nu­sta­tys par­kas. Ma­no­me, kad bus tik ge­riau. Miš­kas bū­tų pri­žiū­ri­mas pa­gal tas pa­čias tai­syk­les, ku­rias ke­lia par­kas, tik tiek, kad urė­di­ja yra tech­niš­kai pa­jė­ges­nė, tu­ri rei­ka­lin­gą tech­ni­ką. Tai ab­so­liu­čiai ne­su­si­ję su ko­kiu nors po­vei­kiu ap­lin­kai ar kuo nors ki­tu“, - BNS sa­kė K.Tre­čio­kas.

Jis pa­tvir­ti­no, kad šiuo me­tu jau par­eng­tas ir bai­gia­mas de­rin­ti Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mo pro­jek­tas, ku­riuo miš­kai bū­tų per­duo­da­mi Kre­tin­gos urė­di­jai. Pro­jek­tas Vy­riau­sy­bei tu­rė­tų bū­ti tei­kia­mas ki­tų me­tų pra­džio­je.

Mi­nis­tras tei­gia ne­su­tin­kan­tis su Jung­ti­nių Tau­tų Švie­ti­mo, moks­lo ir kul­tū­ros or­ga­ni­za­ci­jos (UNES­CO) at­sto­vų Lie­tu­vo­je anks­čiau iš­sa­ky­tą kri­ti­ka, kad per­da­vus miš­kus urė­di­joms, pri­ori­te­tas bus tei­kia­mas ko­mer­ci­nei veik­lai, o ne ap­lin­kai iš­sau­go­ti.

„Ti­krai ne­si­bai­mi­nu - šio­je vie­to­je ti­krai ne­pa­kenks nie­kam“, - sa­kė K.Tre­čio­kas.

Tuo me­tu A.Sta­nis­lo­vai­tis BNS tvir­ti­no, jog vi­siš­kai ne­svar­bu, ku­ri tar­ny­ba rū­pin­tų­si miš­kais, nes vis­kas esą pri­klau­sys nuo to, ar ko­ky­biš­kai bus par­eng­tas miš­kot­var­kos pla­nas.

„Svar­bu, ne kas tvar­ko, o kaip. Jei­gu šiems miš­kams bus par­eng­tas tvar­ky­mo pla­nas, pro­jek­tas, jo lai­ko­ma­si, tai fak­tas, ku­riai ins­ti­tu­ci­jai pri­klau­sys gi­ri­nin­kas, ti­krai ne­bus le­mia­mas. To­dėl sa­ky­ti, kad per­da­vi­mas yra tra­ge­di­ja, ne­ga­liu, kaip ir ne­ga­liu sa­ky­ti, kad tai bus gė­ris, nes dar ne­ži­nau pri­nci­pų, klau­si­mų. (...) Įleis­ti ten pjūk­lų ir pjau­ti vis­ką iš ei­les ne­ga­li­ma, bet ne­įver­tin­ti prieš­gais­ri­nės sau­gos ir­gi ne­ga­li­ma“, - BNS sa­kė bū­si­ma­sis VSTT va­do­vas.

Anot jo, jei par­ko miš­kus vis dėl­to bū­tų nu­spręs­ta per­duo­ti urė­di­jai, par­kas vis tiek da­ly­vaus urė­di­jai pri­imant spren­di­mus dėl miš­ko tvar­ky­mo.

Lie­tu­vos na­cio­na­li­nės UNES­CO ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas Ro­mas Pa­kal­nis yra iš­reiš­kęs nuo­mo­nę, jog vals­ty­bė apie bet ko­kias val­dy­mo per­mai­nas UNES­CO pa­sau­li­nio kul­tū­ros pa­vel­do są­ra­še esan­čio­je Kur­šių ne­ri­jo­je pri­va­lo in­for­muo­ti šią tarp­tau­ti­nę or­ga­ni­za­ci­ją, nes tai nu­ma­to Pa­sau­lio pa­vel­do kon­ven­ci­ja.

„Ma­no su­pra­ti­mu, bū­tų ko­rek­tiš­kiau­sia spren­di­mus pir­miau­sia su­de­rin­ti su Pa­sau­lio pa­vel­do cen­tru, ar jie čia ne­įžiū­rės ko­kių nors ne­igia­mų da­ly­kų, nes urė­di­ja yra pel­no sie­kian­ti or­ga­ni­za­ci­ja. Kur­šių ne­ri­jos at­ve­ju pri­tai­kius pel­no sie­ki­mą, ap­lin­kos ap­sau­gos funk­ci­ja nu­eis į an­trą pla­ną. Toks pa­vo­jus yra“, - BNS šių me­tų rugp­jū­tį sa­kė R.Pa­kal­nis.

Šių me­tų ba­lan­džio 25 die­ną Kur­šių ne­ri­jo­je ki­lo di­džiu­lis gais­ras, per ku­rį iš­de­gė 117,6 hek­ta­ro miš­ko.

Kur­šių ne­ri­jos na­cio­na­li­nio par­ko di­rek­ci­jos spe­cia­lis­tai, va­do­vau­da­mie­si ap­lin­kos mi­nis­tro pa­tvir­tin­ta ža­lų skai­čia­vi­mo me­to­di­ka, nu­sta­tė, kad ža­la gam­tai dėl iš­de­gu­sių kal­na­pu­šių sie­kia 45 mln. li­tų.

Po šio įvy­kio dėl ne­tin­ka­mai įgy­ven­din­tų gais­rų pre­ven­ci­jos prie­mo­nių KNNPD va­do­vei Auš­rai Fe­ser skir­tas pa­pei­ki­mas, tuo­me­ti­nė VSTT va­do­vė Rū­ta Baš­ky­tė ne­te­ko par­ei­gų, kai lie­pą ne­bu­vo pra­tęs­ta jos ka­den­ci­ja.

Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos dar­bo gru­pė tuo­met par­en­gė re­ko­men­da­ci­jas svars­ty­ti KNNPD miš­kų per­da­vi­mą urė­di­joms, ta­čiau pro­jek­tas iki šiol ne­bu­vo par­eng­tas.

Į UNES­CO pa­sau­li­nio kul­tū­ros pa­vel­do są­ra­šą Kur­šių ne­ri­ja bu­vo įtrauk­ta 2000 me­tais.