Ministras: JAV sprendimai yra adekvatūs Rusijos veiksmams
Ru­si­jai kal­ti­nant Jung­ti­nes Vals­ti­jas pa­žei­džiant sau­gu­mo su­si­ta­ri­mus dis­lo­ka­vus su­nkią­ją tech­ni­ką Vi­du­rio ir Ry­tų Eu­ro­po­je, Lie­tu­vos kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Juo­zas Ole­kas tei­gia, kad su­si­ta­ri­mus pir­miau­siai pa­žei­dė pa­ti Ru­si­ja, o į tai rea­guo­da­mi są­jun­gi­nin­kai vyk­do įsi­pa­rei­go­ji­mus.

„Aš ma­nau, kad pir­miau­siai tu­rė­tų Ru­si­ja su­pras­ti, kad mes esa­me NA­TO na­rės ir sa­vo ap­gi­na­mu­mui mes tu­ri­me tu­rė­ti ir ati­tin­ka­mą pa­si­ren­gi­mą ir gink­luo­tę, – BNS pir­ma­die­nį sa­kė mi­nis­tras. – NA­TO įsi­pa­rei­go­ja pa­dė­ti na­rėms ir da­bar­ti­niai spren­di­mai yra adek­va­tūs ap­link mus su­si­da­riu­siai si­tua­ci­jai, ku­rią su­kė­lė pa­ti Ru­si­ja, pa­žei­di­nė­da­ma NA­TO ir Ru­si­jos su­si­ta­ri­mus“.

„Tie su­si­ta­ri­mai nu­ma­ty­ti tuo me­tu bū­to­mis są­ly­go­mis, ta­čiau ten (su­si­ta­ri­muo­se) ne­bu­vo kal­ba­ma, kad Ru­si­ja vyk­dys ag­re­si­ją Gru­zi­jo­je ar Ukrai­no­je“, – pri­dū­rė J.Ole­kas.

Pir­ma­die­nį Mask­vo­je Ru­si­jos Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos (URM) at­sto­vė spau­dai Ma­ri­ja Za­cha­ro­va žur­na­lis­tams sa­kė, kad ame­ri­kie­čių pla­nai dis­lo­kuo­ti su­nkią­ją tech­ni­ką Vi­du­rio ir Ry­tų Eu­ro­po­je „bus ties Ru­si­jos – NA­TO 1997-ųjų ak­to es­mi­nių nuo­sta­tų pa­žei­di­mo ri­ba, ku­rio­mis Al­jan­sas įsi­pa­rei­go­jo ne­dis­lo­kuo­ti nu­ro­dy­tų ša­lių te­ri­to­ri­jo­je reikš­min­gų ka­ri­nių pa­jė­gų nuo­la­ti­niam bu­vi­mui“.

M.Za­cha­ro­va ra­gi­no JAV „pa­de­mons­truo­ti po­li­ti­nę va­lią ir at­si­sa­ky­ti blo­ki­nės konf­ron­ta­ci­jos sche­mų ir me­to­dų“.

„No­ri­si ti­kė­ti, kad už van­de­ny­no esan­tys nau­jo­jo „šal­to­jo ka­ro“ ar­chi­tek­tai vis dėl­to įver­tins ri­zi­ką ir ne­igia­mas pri­vers­ti­nės mi­li­ta­ri­za­ci­jos pa­sek­mes vie­na­me iš ka­ri­niu po­žiū­riu pa­čių ra­miau­sių pa­sau­lio re­gio­nų“, – tei­gė Ru­si­jos URM at­sto­vė.

Pa­sak J.Ole­ko, šis ru­sų par­eiš­ki­mas skir­tas vi­di­nei tos ša­lies au­di­to­ri­jai, ban­dant „to­liau kur­ti NA­TO kaip ag­re­so­riaus įvaiz­dį“ ir de­mons­truo­jant „re­to­ri­nę jė­gą, ku­rią mėgs­ta de­mons­truo­ti Ru­si­jos re­ži­mas, va­do­vy­bė“.

Vi­du­rio ir Ry­tų Eu­ro­po­je, įskai­tant Lie­tu­vą, Jung­ti­nės Vals­ti­jos dis­lo­kuos bri­ga­dos tre­ni­ruo­tėms pa­kan­ka­mus kie­kius su­nkio­sios tech­ni­kos.