Ministras: JAV ir toliau prisidės prie Baltijos šalių saugumo
Jung­ti­nės Vals­ti­jos ir to­liau pri­si­dės prie Bal­ti­jos ša­lių sau­gu­mo, sa­ko su JAV vals­ty­bės se­kre­to­riu­mi Joh­nu Ker­ry Briu­se­ly­je su­si­ti­kęs už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius.

Su­si­ti­ki­me, ku­ris vy­ko NA­TO už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­trų su­si­ti­ki­mo ku­lua­ruo­se, taip pat da­ly­va­vo Lat­vi­jos ir Es­ti­jos už­sie­nio rei­ka­lų ministrai

„A­me­ri­kie­čiai pri­si­dės prie mū­sų re­gio­no sau­gu­mo ir tai yra svar­biau­sia. (...) Ame­ri­kie­čių įsi­pa­rei­go­ji­mai yra tvir­ti ir rim­ti“, – BNS ket­vir­ta­die­nį sa­kė L.Lin­ke­vi­čius.

Al­jan­so už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­trų su­si­ti­ki­mas vyks­ta ar­tė­jant NA­TO vir­šū­nių su­si­ti­ki­mui Var­šu­vo­je. Są­jun­gi­nin­kai ga­li nu­spręs­ti kiek­vie­no­je Bal­ti­jos ša­ly­je ir Len­ki­jo­je dis­lo­kuo­ti po tarp­tau­ti­nę ba­ta­lio­no ko­vi­nę gru­pę, ku­rią su­da­ro apie tūks­tan­tis ka­rių. Tre­čia­die­nį tam pri­ta­rė NA­TO ka­ri­nis ko­mi­te­tas.

Kol kas ne­nusp­ręs­ta, ku­rių vals­ty­bių ka­rių pa­grin­du bus ku­ria­mos tarp­tau­ti­nio ba­ta­lio­no ko­vi­nės gru­pės, ta­čiau prieš ke­lias sa­vai­tes Lie­tu­vos par­ei­gū­nai tei­gė ga­vę Vo­kie­ti­jos at­sto­vų pa­tvir­ti­ni­mus, jog Lie­tu­vo­je pa­grin­di­nį vaid­me­nį ku­riant šį ka­ri­nį vie­ne­tą at­liks vo­kie­čiai.

„A­me­ri­kie­čiai taip pat la­bai nuo­dug­niai taip pat ana­li­zuo­ja si­tua­ci­ją, pa­tei­kia sa­vo re­ko­men­da­ci­jas, ką mes tu­ri­me da­ry­ti ir ko mes ga­li­me ti­kė­tis ir iš JAV, ir iš ki­tų są­jun­gi­nin­kų. Tai nė­ra abs­trak­ti kal­ba, kas yra svar­bu“, – sa­kė L.Lin­ke­vi­čius.

Pa­sak jo, J.Ker­ry gy­rė Bal­ti­jos ša­lis dėl au­gan­čio gy­ny­bos fi­nan­sa­vi­mo.

„Tas yra svar­bu, nes mums leng­viau ar­gu­men­tuo­ti ir įti­kin­ti, kad są­jun­gi­nin­kai pri­si­dė­tų dau­giau, kai ir mū­sų po­li­ti­nė va­lia yra aiš­ki“, – kal­bė­jo mi­nis­tras.

Rea­guo­jant į Ru­si­jos veiks­mus Ukrai­no­je, Lie­tu­vo­je nuo 2014 me­tų pa­va­sa­rio dis­lo­kuo­ta kuo­pa Jung­ti­nių Vals­ti­jų ka­rių, ka­ri­nė tech­ni­ka, taip pat įkur­tas ne­di­de­lis NA­TO šta­bas. Šie­met JAV pa­skel­bė ke­ti­nan­ti ke­tu­ris­kart di­din­ti ka­ri­nį biu­dže­tą, skir­tą Eu­ro­pai.