Ministras išlaikė postą
Sei­mas an­tra­die­nį pri­ta­rė kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tro Juo­zo Ole­ko at­sa­ky­mams į in­ter­pe­lia­ci­jos klau­si­mus dėl lėk­tu­vo „An-2“ pa­ieš­kos ir gel­bė­ji­mo ope­ra­ci­jos - mi­nis­tras iš­lai­kė sa­vo pos­tą.

Už tai, kad bū­tų pri­tar­ta mi­nis­tro at­sa­ky­mams į opo­zi­ci­jos ini­ci­juo­tą in­ter­pe­lia­ci­ją, bal­sa­vo 71 par­la­men­ta­ras, prieš bu­vo 31, de­vy­ni Sei­mo na­riai su­si­lai­kė. Mi­nis­trą sa­vo bal­sais par­ėmė vi­si val­dan­tie­ji bei Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos at­sto­vų na­riai, prieš bu­vo ar­ba su­si­lai­kė in­ter­pe­lia­ci­jos ini­cia­to­riai - li­be­ra­lai ir kon­ser­va­to­riai. Miš­rios Sei­mo na­rių gru­pės at­sto­vų bal­sų bu­vo abe­jo­se pu­sė­se.

Opo­zi­ci­niai kon­ser­va­to­riai siū­lė dėl nu­ta­ri­mo bal­suo­ti slap­tai, bet tam ne­pri­tar­ta.

Pats J.Ole­kas per bal­sa­vi­mą dėl jo at­sa­ky­mųį in­ter­pe­lia­ci­ją ne­da­ly­va­vo, nes Lie­tu­vos ka­ri­nių oro pa­jė­gų Avia­ci­jos ba­zė­je Šiau­liuo­se su­si­tin­ka su Nor­ve­gi­jos gy­ny­bos mi­nis­tre.

Pra­ėju­sį ket­vir­ta­die­nį at­sa­ky­da­mas į opo­zi­ci­jos ini­ci­juo­tą in­ter­pe­lia­ci­ją J.Ole­kas ne­su­ti­ko pa­da­ręs klai­dų per lėk­tu­vo „An-2“ pa­ieš­kos ir įgu­los gel­bė­ji­mo ope­ra­ci­ją ir sa­kė ne­ke­ti­nan­tis at­sis­ta­ty­din­ti.

Pa­gal Sei­mo sta­tu­tą, nu­ta­ri­mo pro­jek­tas, ku­ria­me tu­ri bū­ti par­eikš­tas par­la­men­to pri­ta­ri­mas ar­ba ne­pri­ta­ri­mas at­sa­ky­mui, Sei­mui pa­tei­kia­mas ne vė­liau kaip ki­tą po­sė­džių die­ną po in­ter­pe­lia­ci­jos svars­ty­mo.

Bal­sa­vi­mo pro­ce­dū­ra dėl mi­nis­tro at­sa­ky­mų bu­vo pra­dė­ta dar ket­vir­ta­die­nį, ta­čiau opo­zi­ci­nių kon­ser­va­to­rių rei­ka­la­vi­mu pa­da­ry­ta per­trau­ka iki an­tra­die­nio.

Iš Ge­te­bor­go į Klai­pė­dą skri­dęs lėk­tu­vas „An-2“ su dviem pa­ty­ru­siais lie­tu­viais pi­lo­tais virš Bal­ti­jos jū­ros din­go ge­gu­žės 16-osios po­pie­tę. Po tri­jų par­ų lėk­tu­vas ras­tas Bal­ti­jos jū­ros dug­ne. Or­lai­vį iš­kė­lus ap­tik­tas vie­no pi­lo­to kū­nas.