Ministras įsižeidė
Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Juo­zas Ole­kas at­me­ta pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės kri­ti­ką dėl va­di­na­mo­sios „auk­si­nių ša­ku­čių“ is­to­ri­jos, ir sa­ko, kad ša­lies va­do­vė iš­sa­ky­ti prie­kaiš­tai jį žei­džia.

„Aš ne­su­tin­ku su ta kri­ti­ka, ku­ri žei­džia ma­ne kaip žmo­gų, ku­ris tar­nau­ja vals­ty­bei tiek lai­ko“, – žur­na­lis­tams Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jo­je an­tra­die­nį sa­kė J.Ole­kas.

Mi­nis­tras sa­kė, kad ko­men­tuo­da­mas si­tua­ci­ją nie­ka­da nė­ra me­la­vęs.

„Nie­ka­da ne­su me­la­vęs ir su to­kia kri­ti­ka ne­su­tin­ku“, – kal­bė­jo mi­nis­tras.

Pa­klaus­tas, ar svars­to pre­zi­den­tės ra­gi­ni­mą at­sis­ta­ty­din­ti, J.Ole­kas tei­gė ne­tu­rin­tis ką pri­dur­ti prie anks­čiau iš­sa­ky­tų žo­džių.

D.Gry­baus­kai­tė an­tra­die­nį par­eiš­kė, kad kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras tu­ri at­sis­ta­ty­din­ti, kad ne­komp­ro­mi­tuo­tų kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos, vals­ty­bės ir jį į pos­tą de­le­ga­vu­sios So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos.

Pre­zi­den­tė tvir­ti­no, kad J.Ole­kas me­luo­ja teig­da­mas, jog Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja pa­ti krei­pė­si į pro­ku­ra­tū­rą dėl per bran­gių ka­riuo­me­nės pir­ki­nių. Pa­sak ša­lies va­do­vės, tuo­met mi­nis­te­ri­ja skun­dė­si ne dėl kai­nų, o dėl pre­kių žy­mė­ji­mo.

J.Ole­kas LRT lai­do­je pir­ma­die­nį sa­kė, kad krei­pė­si į pro­ku­ra­tū­rą, nes pa­ma­tė, kad „bend­ro­vė ban­dė ap­gau­ti ar­ba mū­sų dar­buo­to­jas el­gė­si ne­są­ži­nin­gai“.

Pa­sak mi­nis­tro, į pro­ku­ra­tū­rą kreip­ta­si dėl ne­tin­ka­mo kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos par­ei­gū­nų par­ei­gų at­li­ki­mo ir įta­riant, kad „No­ta be­ne“ klas­to­jo par­duo­da­mų pre­kių žy­mė­ji­mą.

Pa­na­šiai krei­pi­mą­si į pro­ku­ra­tū­rą yra ko­men­ta­vęs ir ka­riuo­me­nės va­das ge­ne­ro­las lei­te­nan­tas Jo­nas Vy­tau­tas Žu­kas.

„Bu­vo įtar­ta, kad kai ku­rie smul­kūs vir­tu­vės įran­kiai bu­vo įsi­gy­ti už di­des­nę nei rin­kos kai­ną. Taip pat bu­vo pa­ste­bė­ta, kad UAB „ No­ta be­ne“ ka­riuo­me­nei pa­tei­kė pre­kes, ku­rių pa­kuo­tės bu­vo pa­žy­mė­tos ne to ga­min­to­jo ženk­li­ni­mu. Tai­gi, bū­tent dėl 4055 eu­rų su­mos ir už ją įsi­gy­tų ga­li­mai fal­si­fi­kuo­tų pre­kių 2014 m. pa­bai­go­je – 2015 m. pra­džio­je bu­vo pra­dė­ti ati­tin­ka­mi vi­daus ty­ri­mai ir po to kreip­ta­si į Vil­niaus apy­lin­kės pro­ku­ra­tū­rą“, – yra sa­kęs ge­ne­ro­las.

„Pro­ku­ra­tū­ro­je bu­vo ti­ria­mi du epi­zo­dai – dėl su­kčia­vi­mo ir dėl tar­ny­bos par­ei­gų ne­at­li­ki­mo“, – tei­gė jis.

Pre­zi­den­tės spau­dos tar­ny­ba an­tra­die­nį ne­at­sa­kė į BNS klau­si­mą, kaip pre­zi­den­tė ver­ti­na ge­ne­ro­lo žo­džius apie krei­pi­mą­si į pro­ku­ra­tū­rą.

Pra­ėju­sį an­tra­die­nį Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­ba pa­skel­bė, kad ka­riuo­me­nė 2014 me­tais aš­tuo­nis kar­tus di­des­ne nei rin­kos kai­na pir­ko vir­tu­vės reik­me­nų.