Ministras: glaudus Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimas neturi alternatyvų
Glau­dus Lie­tu­vos ir Len­ki­jos bend­ra­dar­bia­vi­mas ne­tu­ri al­ter­na­ty­vų, sa­ko už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius, penk­ta­die­nį su­si­ti­kęs su Len­ki­jos pre­zi­den­to kan­ce­lia­ri­jos vals­ty­bės se­kre­to­riu­mi Krzysz­to­fu Szczers­kiu.

„Lie­tu­va ir Len­ki­ja yra ar­ti­miau­sios kai­my­nės bei stra­te­gi­nės par­tne­rės, tu­rin­čios dau­gy­bę bend­rų in­te­re­sų ir iš­šū­kių, to­dėl glau­dus ša­lių bend­ra­dar­bia­vi­mas ne­tu­ri al­ter­na­ty­vų“, – ra­šo­ma Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos pra­ne­ši­me.

K.Szczers­kis da­ly­vau­ja Tra­kuo­se vyks­tan­čia­me sau­gu­mo po­li­ti­kos eks­per­tų ne­for­ma­lia­me „Snie­go su­si­ti­ki­me“.

Jis su Lie­tu­vos dip­lo­ma­ti­jos va­do­vu ap­ta­rė dvi­ša­lį bend­ra­dar­bia­vi­mą, su len­kų tau­ti­nės ma­žu­mos pa­dė­ti­mi Lie­tu­vo­je su­si­ju­sius klau­si­mus, Eu­ro­pos Są­jun­gos dar­bot­var­kę, sau­gu­mo po­li­ti­ką ir ener­ge­ti­nį sau­gu­mą, san­ty­kius su Ru­si­ja, pa­dė­tį Ukrai­no­je, Ry­tų par­tne­rys­tės po­li­ti­ką.

Be ki­tų da­ly­kų, su­si­ti­ki­me bu­vo pa­brėž­ta Lie­tu­vos ir Len­ki­jos bend­ra­dar­bia­vi­mo ener­ge­ti­kos ir trans­por­to sri­ty­se svar­ba.

„Bend­ra­dar­bia­vi­mas su Len­ki­ja la­bai svar­bus sie­kiant Bal­ti­jos ša­lių elek­tros sis­te­mos sinch­ro­ni­za­ci­jos su kon­ti­nen­ti­nės Eu­ro­pos tink­lais bei sie­kiant mak­si­ma­liai efek­ty­viai iš­nau­do­ti pro­jek­tą „Rail Bal­ti­ca“, taip pat svar­bu tęs­ti du­jų jung­ties pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mą“, – sa­kė Lie­tu­vos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras.

Jis sau­sio 20 die­ną lan­ky­sis Var­šu­vo­je. L.Lin­ke­vi­čius at­sa­ky­da­mas į Sei­mo na­rių klau­si­mus dėl šal­tų san­ty­kių su Len­ki­ja ket­vir­ta­die­nį tei­gė, kad da­rys „vis­ką, kas įma­no­ma, kad per­krau­tu­me tuos san­ty­kius“.