Ministras: galime nespėti perkelti pabėgėlių
Lie­tu­va per mė­ne­sį ga­li per­kel­ti ne dau­giau kaip 50 pa­bė­gė­lių, esant to­kiam tem­pui ne­bus įvyk­dy­tas Eu­ro­pos Są­jun­gai (ES) duo­tas įsi­pa­rei­go­ji­mas iki ki­tų me­tų pa­bai­gos pri­im­ti 1105 už­sie­nie­čius, sa­ko vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras To­mas Ži­lins­kas.

„To­kiu tem­pu ne­bus įvyk­dy­tas (įsi­pa­rei­go­ji­mas)“, – an­tra­die­nį Sei­me žur­na­lis­tams sa­kė mi­nis­tras, da­ly­va­vęs su­si­ti­ki­me su Dar­bo par­ti­jos frak­ci­jos na­riais.

Jo tei­gi­mu, lai­ku ne­per­kė­lus nu­sta­ty­to pa­bė­gė­lių skai­čiaus, jo­kių sank­ci­jų ne­nu­ma­to­ma.

„Ne, sank­ci­jų ne­nu­ma­ty­ta. Lie­tu­va nė­ra vie­nin­te­lė vals­ty­bė, ku­ri kol kas ne­pil­nai įvyk­do įsi­pa­rei­go­ji­mus. Ki­tos vals­ty­bės su­si­du­ria ly­giai su to­kio­mis pa­čio­mis prob­le­mo­mis kaip Lie­tu­va“, – tvir­ti­no T.Ži­lins­kas.

Jis taip pat pa­brė­žė, kad sku­bin­ti per­kė­li­mo pro­ce­so ne­ke­ti­na­ma.

„Nie­kas ne­si­ren­gia nie­ko sku­bin­ti. Vi­sų pir­ma, tai sau­gu­mo pa­ti­kros. Jei­gu ma­tė­te sa­vait­ga­lį Eu­ro­pos Są­jun­gos Sau­gu­mo ko­mi­si­ja at­krei­pė dė­me­sį, kad Lie­tu­va ne­va at­si­rin­ki­nė­ja pa­bė­gė­lius. Aš ga­liu sa­ky­ti: taip, mes tą da­rė­me ir da­ry­si­me, nes mums mū­sų vals­ty­bės ir žmo­nių sau­gu­mas yra svar­biau­sia. Ti­krai nie­ko sku­bin­ti ir su nie­kuo lenk­ty­niau­ti ne­si­ren­gia­me“, – sa­kė vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras.

Šiuo me­tu Lie­tu­va yra pri­ėmu­si 82 pa­bė­gė­lius.

T.Ži­lins­kas svars­tė, kad dau­giau mig­ran­tų bū­tų ga­li­ma pri­im­ti, jei­gu bū­tų pa­tvir­ti­na jau par­eng­ta tvar­ka, pa­gal ku­rią į Lie­tu­vą at­vy­kę pa­bė­gė­liai sa­vo lė­šo­mis iš­kart ga­lė­tų iš­si­nuo­mo­ti būs­tą, jų ne­rei­kė­tų ap­gy­ven­din­ti Pa­bė­gė­lių pri­ėmi­mo cen­tre Ruk­lo­je.

„Pa­reng­ta to­kia tvar­ka, kad jei­gu už­sie­nie­čiai tu­ri sa­vų lė­šų ir ga­li iš­si­nuo­mo­ti gy­ve­na­mą­jį būs­tą ki­tur, ne­bū­ti­na gy­ven­ti Ruk­lo­je“, – sa­kė mi­nis­tras.

Jo tei­gi­mu, sau­gu­mui tai ne­tu­rė­tų jo­kios įta­kos.

„To­liau tie as­me­nys tu­rė­tų bū­ti in­teg­ruo­ja­mi, pe­rei­ti vi­sas in­teg­ra­ci­jos prog­ra­mas. Jei­gu nors vie­nas ke­lia tam ti­krų abe­jo­nių, jie yra mū­sų tei­sė­sau­gos, sau­gu­mo tar­ny­bų kon­tro­liuo­ja­mi“, – kal­bė­jo T.Ži­lins­kas.

Jis ak­cen­ta­vo, kad į Lie­tu­vą per­kel­ti as­me­nys grės­mės ša­lies sau­gu­mui ne­ke­lia. Anot mi­nis­tro, už­sie­nie­čiai ti­kri­na­mi per ke­tur­gu­bą sau­gu­mo fil­trą. Pir­mi­nį pa­ti­kri­ni­mą at­lie­ka Eu­ro­pos Są­jun­gos agen­tū­ros Grai­ki­jo­je ir Ita­li­jo­je bei Jung­ti­nių Tau­tų vy­riau­sio­jo ko­mi­sa­ro biu­ras Tur­ki­jo­je, po to an­ke­tas ir as­me­nis ti­kri­na Ita­li­jos, Grai­ki­jos, Tur­ki­jos tar­ny­bos.

„Vė­liau mes gau­na­me tas an­ke­tas ir jas ti­kri­na mū­sų sau­gu­mo tar­ny­ba ir tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jos. Tik ta­da, at­rin­kę ga­li­mus tin­ka­mus as­me­nis, siun­čia­me mig­ra­ci­jos eks­per­tus bei sau­gu­mo dar­buo­to­jus į Grai­ki­ją ir Tur­ki­ją vyk­dy­ti to­les­nių po­kal­bių ir žiū­rė­ti, ar tie as­me­nys me­luo­ja-ne­me­luo­ja, ar su­si­ję-ne­su­si­ję su ga­li­mo­mis te­ro­ris­tų struk­tū­ro­mis ar or­ga­ni­zuo­tu nu­si­kals­ta­mu­mu“, – pa­sa­ko­jo vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras.

Anot jo, su­kur­tas aiš­kus pa­ti­kri­ni­mo me­cha­niz­mas, už­megz­ti ge­ri san­ty­kiai su Ita­li­jos, Grai­ki­jos ir Tur­ki­jos ins­ti­tu­ci­jo­mis, dėl to pa­sta­ruo­ju me­tu pa­bė­gė­lių per­ke­lia­ma daž­niau nei me­tų pra­džio­je.

Mi­nis­trą iš­sik­vie­tu­sios val­dan­čio­sios Dar­bo par­ti­jos at­sto­vai tei­gia, kad ES nu­sta­ty­tos kvo­tos tu­ri bū­ti at­šauk­tos ir į Lie­tu­vą pa­bė­gė­liai ne­tu­ri bū­ti ve­ža­mi.

„Pa­žiū­rė­ki­te, kas vyks­ta Eu­ro­po­je. Pa­žiū­rė­ki­te, kaip vil­ki­kais, pei­liais pjaus­to­mos ku­ni­gų gerk­lės, traiš­ko­mi žmo­nės ir pan. Ne­ma­ty­ti, kad si­tua­ci­ja kei­čia­si, ir ne­gin­ti sa­vo vals­ty­bės, jos pi­lie­čių ar­ti­miau­sio­je at­ei­ty­je – tai ga­li tik ne­my­lin­tys tė­vy­nės po­li­ti­kai. Kei­čia­si si­tua­ci­ja ir tu­ri­me rea­guo­ti“, – an­tra­die­nį Sei­me žur­na­lis­tams sa­kė Dar­bo par­ti­jos ly­de­ris eu­ro­par­la­men­ta­ras Va­len­ti­nas Ma­zu­ro­nis.

Jis par­eiš­kė, kad „dar­bie­čių“ ne­ten­ki­na vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tro po­zi­ci­ja šiuo klau­si­mu.

„Nei jo po­zi­ci­ja, nei jo veiks­mai mū­sų vi­siš­kai ne­ten­ki­na. Mes ma­no­me, kad tai ne­tei­sin­ga po­zi­ci­ja sa­vo es­me. Pir­mas da­ly­kas – mi­nis­tras yra en­tu­zias­tas pri­trau­ki­mo im­ig­ran­tų, teig­da­mas, kad tai yra vals­ty­bės pri­siim­ti įsi­pa­rei­go­ji­mai, ir tai yra tei­sa, ir kad jis ne­ga­li vi­siš­kai da­ry­ti tam įta­kos. Mū­sų nuo­mo­ne, vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras pri­va­lo siū­ly­ti vi­daus po­li­ti­ką ir ma­ty­ti į prie­kį“, – tvir­ti­no V.Ma­zu­ro­nis.

Jis tei­gė ne­iš­gir­dęs at­sa­ky­mo, kas lau­kia Lie­tu­vos po 30 me­tų, jei­gu pa­bė­gė­lių pri­ėmi­mo po­li­ti­ka bus tę­sia­ma, o in­teg­ra­ci­ja bus to­kia pat ne­sėk­min­ga, kaip ki­to­se Eu­ro­pos vals­ty­bė­se.

T.Ži­lins­kas sa­vo ruo­žtu pri­mi­nė „dar­bie­čiams“, kad jų ini­cia­ty­va bir­že­lį pa­si­ra­šy­tas val­dan­čių­jų par­ti­jų su­si­ta­ri­mas, ku­riuo pa­si­sa­ky­ta prieš pri­va­lo­mas pa­bė­gė­lių įve­di­mo kvo­tas, bet pa­žy­mė­ta, jog da­bar­ti­nis Lie­tu­vos įsi­pa­rei­go­ji­mas per dve­jus me­tus pri­im­ti 1105 pa­bė­gė­lius bus įvyk­dy­tas per nu­sta­ty­tą ter­mi­ną.

„Šio su­si­ta­ri­mo nuo­sta­tos ir po­zi­ci­ja ga­li bū­ti kei­čia­ma Sei­me, pri­ėmus pa­kei­ti­mus dau­giau kaip pu­sės Sei­mo na­rių bal­sais“, – sa­kė T.Ži­lins­kas.

Briu­se­lis pa­bė­gė­lių kvo­tas nu­ma­tė, siek­da­mas pa­leng­vin­ti Grai­ki­jai ir Ita­li­jai ten­kan­čią naš­tą.