Ministras: fizinių bausmių draudimą bus siūloma įrašyti į įstatymą
Fi­zi­nių baus­mių drau­di­mą bus siū­lo­ma įra­šy­ti į Vai­ko tei­sių ap­sau­gos pa­grin­dų įsta­ty­mą, ti­ki­na so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­tras Li­nas Ku­ku­rai­tis.

„Aš pa­si­sa­kau už tai, kad fi­zi­nės baus­mės bū­tų drau­džia­mos. (...) Esu už tai, kad jos bū­tų są­vo­kų lyg­me­ny­je, ir taip tu­rės bū­ti“, – an­tra­die­nį per Li­be­ra­lų są­jū­džio frak­ci­jos po­sė­dį Sei­me sa­kė mi­nis­tras.

Pa­sak jo, to­kia for­mu­luo­tė bus įra­šy­ta į So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos tei­kia­mą pro­jek­tą, nors da­bar skel­bia­ma­me pro­jek­te fi­zi­nės baus­mės nė­ra įtrauk­tos į smur­to są­vo­kų apib­rė­ži­mą.

Pa­sak L.Ku­ku­rai­čio, tai esąs dar­bi­nis va­rian­tas, ki­tuo­se straips­niuo­se fi­zi­nių baus­mių drau­di­mas at­sis­pin­di, tad tu­rė­tų bū­ti įtrauk­tas į smur­to apib­rė­ži­mą.

„Pro­jek­tas, apie ku­rį kal­ba­te, bu­vo par­eng­tas gruo­džio pa­bai­go­je, yra įvar­dy­tos ke­tu­rios smur­to prieš vai­kus for­mos, ir fi­zi­nės baus­mės (ki­tuo­se straips­niuo­se) yra įtrauk­tos kaip ne­leis­ti­na veik­la, to­dėl aiš­ku, kad rei­kia pri­dė­ti prie smur­to apib­rė­ži­mo“, – sa­kė L.Ku­ku­rai­tis. Jis taip pat kal­bė­jo ir apie komp­ro­mi­so pa­ieš­kas, pri­pa­žin­da­mas, kad par­la­men­ta­rų po­zi­ci­jos šiuo klau­si­mu iš­sis­ky­ru­sios.

Tu­rė­tų dirb­ti spe­cia­lis­tų komandos

So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­tras sa­kė, kad pla­nuo­ja­ma su­bur­ti bu­din­čias spe­cia­lis­tų ko­man­das, ku­rios rea­guo­tų į kri­zi­nius įvy­kius.

„Y­ra no­ras ir siek­si­me, kad kiek­vie­no­je sa­vi­val­dy­bė­je bū­tų spe­cia­lis­tų ko­man­da, ku­ri rea­guo­ja kri­zi­nė­se si­tua­ci­jo­se. Kad ne vie­nas so­cia­li­nis dar­buo­to­jas diag­no­zuo­tų pa­gal­bos po­rei­kį šei­mai, bet spe­cia­lis­tų ko­man­da – svei­ka­tos, švie­ti­mo, tei­sės spe­cia­lis­tai, so­cia­li­niai dar­buo­to­jai ir ki­ti pa­gal po­rei­kį, su­da­rę po­ky­čių pla­ną šei­mai, tai bū­tų są­ly­ga šei­mai at­gau­ti vai­ką, jei­gu vai­kas yra pa­im­tas“, – an­tra­die­nį Sei­me žur­na­lis­tams sa­kė jis.

„Ne kar­tą esa­me mi­nė­ję Lat­vi­jos pa­vyz­dį, kai (...) vai­ko pa­ėmi­mo at­ve­ju to­kia ko­man­da dir­ba la­bai in­ten­sy­viai mė­ne­sį ir dau­giau. Ir dau­ge­liu at­ve­ju – per 90 proc. – vai­kai grą­ži­na­mi šei­mai. Ši­ta sis­te­ma su­veik­tų pre­ven­ciš­kai vai­ko glo­bos plė­trai, kad šei­mos iš­lai­ky­tų sa­vo vai­kus“, – pa­brė­žė mi­nis­tras.

Anot mi­nis­tro, da­bar Lie­tu­vo­je nu­sis­to­vė­ju­si tvar­ka, kai po­li­ci­jos par­ei­gū­nai vie­na­ša­liš­kai spren­džia, ar pa­im­ti vai­kus iš šei­mos, ar ne, – ydin­ga.

„Ti­krai tu­ri­me tu­rė­ti bu­din­čius dar­buo­to­jus, ku­rie ga­lė­tų vai­ko tei­sių klau­si­mus spręs­ti su po­li­ci­nin­kais“, – kal­bė­jo mi­nis­tras.

Jis sa­kė, kad bus ma­ži­na­ma funk­ci­jų vai­ko tei­sių ap­sau­gos tar­ny­boms, per­žiū­rė­ti eta­tai.

„Re­sur­sus kol kas skai­čiuo­ja­me ma­žin­da­mi funk­ci­jų kie­kį, per­žiū­rė­si­me, kiek rei­kia eta­tų, kad bū­tų už­ti­krin­tos šios funk­ci­jos. Ki­tus re­sur­sus nu­kreip­si­me į psi­cho­lo­gi­nės pa­gal­bos stip­ri­ni­mą, kad ma­žiau­siai vie­nas psi­cho­lo­gas re­gio­ne bū­tų“, – sa­kė L.Ku­ku­rai­tis.

Pa­si­gen­da jau­traus po­li­ci­jos dėmesio

Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras Ei­mu­tis Mi­siū­nas sa­vo ruo­žtu po­sė­dy­je tvir­ti­no, kad rei­kia keis­ti po­li­ci­jos dar­bo or­ga­ni­za­vi­mą.

„Anks­čiau bu­vo apy­lin­kės ins­pek­to­riai, bu­vo ne­pil­na­me­čių ins­pek­to­riai, da­bar to­kių par­ei­gy­bių ne­li­ko ir ta da­li­mi su­siau­rė­jo po­li­ci­jos par­ei­gū­nų pre­ven­ci­nė veik­la, bet ne­išau­go ki­tų ins­ti­tu­ci­jų pre­ven­ci­nė veik­la. Tu­riu ome­ny­je, kad sa­vi­val­dy­bės ir ki­tos ins­ti­tu­ci­jos ne­išp­lė­tė ati­tin­ka­mai pre­ven­ci­nės veik­los, at­si­ra­do va­kuu­mas. Ky­la klau­si­mas – jei­gu bū­tų bu­vę apy­lin­kės ins­pek­to­rius ir vai­ko tei­sių ap­sau­gos ins­pek­to­rius, kaip bu­vo iki re­for­mos, ar bū­tų už­kar­dy­tas šis įvy­kis. Aiš­ku, vie­na­reikš­miš­ko at­sa­ky­mo nė­ra, ta­čiau yra nuo­mo­nė, kad gal­būt apy­lin­kės ins­pek­to­rius, ma­ty­da­mas si­tua­ci­ją, ma­ty­da­mas, kad toks as­muo at­vy­ko į šei­mą, į jo ra­jo­ną, bū­tų krei­pęs dė­me­sį ir bū­tų žmo­giš­kiau, ra­cio­na­liau pa­si­žiū­rė­jęs į prob­le­mą“, – dės­tė E.Mi­siū­nas.

Jis tei­gė, kad par­ei­gū­nai da­bar la­biau­siai mo­ko­mi tik grei­tai rea­guo­ti į įvy­kį.

„Lai­kas yra la­bai svar­bus, ta­čiau at­sa­kin­go, jau­traus po­žiū­rio kaip ir pa­si­gen­da­ma“, – sa­kė mi­nis­tras ir pa­brė­žė, kad po­li­ci­jos re­for­mą siū­lys per­žiū­rė­ti nu­ma­tant stip­rin­ti pre­ven­ci­nę veik­lą.

Anot jo, re­for­muo­jant po­li­ci­ją par­ei­gū­nai gau­na nau­jų funk­ci­jų, nors ne­tu­ri tam tin­ka­mo pa­si­ren­gi­mo, to­dėl juos svar­bu pa­pil­do­mai mo­ky­ti.

„Ma­to­me si­tua­ci­ją, kad į įvy­kį at­va­žiuo­ja par­ei­gū­nas, bu­vęs anks­čiau pa­tru­lis, tai jam įver­tin­ti si­tua­ci­ją, apk­laus­ti tin­ka­mai as­me­nis, su­rink­ti to­kius par­ody­mus, ku­rie at­spin­dė­tų si­tua­ci­ją, ku­ri tu­rė­tų bū­ti ver­ti­na­ma, gal­būt ir ne­už­ten­ka įgū­džių“, – svars­tė E.Mi­siū­nas.

An­tra­die­nį Sei­me ren­gia­mi trys pa­si­ta­ri­mai dėl vai­ko mir­ti­mi pa­si­bai­gu­sio smur­to at­ve­jo Kė­dai­niuo­se. Be svars­ty­mo Li­be­ra­lų są­jū­džio bei Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos frak­ci­jo­se, ne­ei­li­nį po­sė­dį or­ga­ni­zuo­ja Sei­mo Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­tas. Jis aiš­kin­sis, ko­dėl ne­bu­vo už­kirs­tas ke­lias smur­tui prieš vai­ką, lai­ku ir tin­ka­mai ne­iden­ti­fi­kuo­tos grės­mės.

Va­sa­rio 14 die­ną Sei­me pla­nuo­ja­ma su­reng­ti ne­ei­li­nę se­si­ją, kad bū­tų pri­im­tos su vai­ko tei­sių ap­sau­ga su­si­ju­sios įsta­ty­mų pa­tai­sos.

Sei­mo Sa­vi­žu­dy­bių pre­ven­ci­jos ko­mi­si­ja siū­lo pri­im­ti įsta­ty­mo pa­tai­sas, kad vi­sų for­mų – fi­zi­nis, emo­ci­nis, sek­sua­li­nis – smur­tas prieš vai­ką, įskai­tant fi­zi­nes baus­mes, bū­tų drau­džia­mas. Kaip smur­tas bū­tų apib­rė­žia­ma ir ne­prie­žiū­ra.

Sau­sio vi­du­ry­je šis pro­jek­tas bu­vo iš­im­tas iš Sei­mo po­sė­džio dar­bot­var­kės, tei­giant, kad rei­kia su­lauk­ti nau­jos re­dak­ci­jos įsta­ty­mo, kur ir bū­tų nu­sta­ty­ta rei­ka­lin­ga vai­ko tei­sių ap­sau­ga.

Da­lis par­la­men­ta­rų prieš­ina­si siū­ly­mui užd­raus­ti vai­kams tai­ky­ti fi­zi­nes baus­mes ar­gu­men­tuo­da­mi, kad tai bū­tų ki­ši­ma­sis į šei­mos gy­ve­ni­mą, ne­lei­sian­tis tė­vams sa­vo nuo­žiū­ra auk­lė­ti vai­kų.

Kar­baus­kis – „Už“

Di­džiau­sios par­la­men­ti­nės Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (LVŽS) frak­ci­jos se­niū­nas Ra­mū­nas Kar­baus­kis sa­ko pa­lai­kan­tis po­zi­ci­ją, kad į Vai­ko tei­sių ap­sau­gos pa­grin­dų įsta­ty­mą tu­rė­tų bū­ti įra­šy­tas drau­di­mas vai­kams tai­ky­ti fi­zi­nes baus­mes.

„Ma­no as­me­ni­ne nuo­mo­ne, į įsta­ty­mą rei­kia įra­šy­ti vis­ką, kas ne­ga­li pa­kenk­ti. Ši­ta for­mu­lė (fi­zi­nių baus­mių drau­di­mas) pa­kenk­ti ne­ga­li nie­kam, ši­tas įra­šy­mas. Mes iš­ties tu­ri­me dau­giau dis­ku­tuo­ti tar­pu­sa­vy­je, nes Sei­mo sa­lė­je gin­čo ne­tu­rė­tų bū­ti. Tai tu­rė­tų bū­ti ko­mi­te­tų, frak­ci­jų po­sė­džiuo­se ir po­žiū­riai tru­pu­tį ski­ria­si“, – an­tra­die­nį žur­na­lis­tams Sei­me po „vals­tie­čių“ frak­ci­jos po­sė­džio sa­kė R.Kar­baus­kis.

Jis pri­pa­ži­no, kad par­la­men­ta­rų nuo­mo­nės dėl to­kio drau­di­mo ski­ria­si ir jo pa­ties va­do­vau­ja­mo­je frak­ci­jo­je, ta­čiau sa­kė ti­kin­tis, kad gin­čą pa­vyks iš­spręs­ti pa­de­dant So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jai.

„Kai ku­rio­se for­mu­luo­tė­se yra gin­čas, ir jis, ma­tyt, iš­liks iki mo­men­to, kol at­ei­sim į Sei­mo sa­lę. Aš ti­kiuo­si, kad mes tą gin­čą iš­sprę­si­me, pa­de­dant So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jai“, – sa­kė R.Kar­baus­kis.

Kar­tu jis ra­gi­no ne­tu­rė­ti iliu­zi­jų, kad si­tua­ci­ja pa­si­keis su įsta­ty­mo pri­ėmi­mu, tam bū­ti­na vi­sos vai­ko tei­sių ap­sau­gos sis­te­mos pert­var­ka.

„Ne­rei­kia tu­rė­ti iliu­zi­jų, kad pri­ėmus įsta­ty­mą stai­ga vis­kas pa­si­keis. Kol sis­te­ma ne­bus su­tvar­ky­ta, kol vi­si ne­jaus at­sa­ko­my­bės, kol par­ei­gū­nas, at­va­žiuo­jan­tis į įvy­kį, ne­ži­nos, kaip at­pa­žin­ti smur­tą, kol vi­sa sis­te­ma ne­veiks taip, kaip tu­ri veik­ti, jo­kie įsta­ty­mai ne­pa­dės“, – kal­bė­jo frak­ci­jos se­niū­nas.

„Ma­nau, kad ge­rai ta, jog nau­ja Vy­riau­sy­bė, nau­jas mi­nis­tras su­pran­ta, kad rei­kia tvar­ky­ti sis­te­mą, o mes Sei­me su­pran­ta­me, kad rei­kia įsta­ty­mų, ku­rie duo­tų įran­kius vi­siems tiems, ku­rie at­sa­kin­gi už vai­kų sau­gu­mą“, – pa­brė­žė R.Kar­baus­kis.