Ministras: euro zonos Vyriausybės idėja kol kas nekonkreti
Pra­ncū­zi­jos pre­zi­den­to Fran­cois Hol­lan­de'o iš­sa­ky­tas siū­ly­mas kur­ti eu­ro zo­nos ša­lių par­la­men­tą ir Vy­riau­sy­bę yra tik „i­dė­ja be kon­kre­čių pa­siū­ly­mų“, to­dėl kol kas nė­ra nei at­mes­ti­na, nei pri­im­ti­na, sa­ko už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius.

„I­dė­ja nei at­mes­ti­na iš­kart, nei pri­im­ti­na iš­kart. Tai yra tie­siog idė­ja, bet nė­ra su­kon­kre­tin­ta. Ir jei mums rie­kės keis­ti Eu­ro­pos su­tar­tis, rei­kia tai da­ry­ti at­sar­giai, at­sa­kin­gai ir iš­lai­kant ES vie­ny­bę. Be to, tu­ri­me įver­tin­ti esa­mus me­cha­niz­mus, iš­nau­do­ti tai, ką tu­ri­me da­bar, kad tai efek­ty­viai veik­tų. Ir ta­da ma­ty­sis, kiek rei­kia pa­pil­do­mai kaž­ko“, - BNS sa­kė L.Lin­ke­vi­čius.

Anot jo, dėl šios idė­jos kol kas vie­šai nė­ra pa­si­sa­kę eu­ro zo­nos ša­lių at­sto­vai, nes „tai ver­tin­ti­na kaip pre­li­mi­na­rios idė­jos be la­bai kon­kre­čių pa­siū­ly­mų“.

Mi­nis­tras tvir­ti­no, kad dau­giau aiš­ku­mo dėl to­les­nės eu­ro zo­nos at­ei­ties bus ru­de­nį, kai Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) vals­ty­bės grįš prie pen­kių ES vals­ty­bių va­do­vų pa­teik­to ra­por­to ir siū­ly­mų. Esą pir­miau­sia rei­kia su­lauk­ti kon­kre­čių gi­lio­je kri­zė­je esan­čios Grai­ki­jos įsi­pa­rei­go­ji­mų vyk­dy­mo.

„Kaž­ką ka­te­go­riš­kai teig­ti bū­tų anks­ty­va: aki­vaiz­du, kad mums rei­kia la­biau su­telk­to ir efek­ty­ves­nio eu­ro zo­nos va­do­va­vi­mo. Iš­ėjus iš šios si­tua­ci­jos, įvei­kus kri­zę ir iš­mo­kus pa­mo­kas, kas įvy­ko ir ko­dėl tai at­si­ti­ko, kaip to iš­veng­ti at­ei­ty­je, ta­da gal­būt at­si­ras ir ti­krai dau­giau kon­kre­čių pa­siū­ly­mų, kaip stip­rin­ti eu­ro zo­nos val­dy­mą“, - BNS sa­kė mi­nis­tras.

Prieš dvi sa­vai­tes F.Hol­lan­de'as vie­šai pri­sta­tė sa­vo eu­ro zo­nos vi­zi­ją grai­kų kri­zės aki­vaiz­do­je tvir­tin­da­mas, kad 19 vals­ty­bių vie­ni­jan­ti eu­ro zo­na tu­rė­tų steig­ti sa­vo par­la­men­tą ir vy­riau­sy­bę bei bend­rą biu­dže­tą. Šiuo me­tu eu­ro zo­nos klau­si­mus spren­džia ša­lių na­rių fi­nan­sų mi­nis­trai. Pra­ncū­zi­jos pre­zi­den­to tei­gi­mu, nau­jas eu­ro zo­nos val­dy­mo mo­de­lis rei­ka­lin­gas, nes vals­ty­bių par­la­men­tai „y­ra per­ne­lyg ati­to­lę nuo spren­di­mų“ ir žmo­nės jau­čia­si mar­gi­na­li­zuo­ti.