Ministras derėsis dėl migrantų paskirstymo
Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras Sau­lius Skver­ne­lis pir­ma­die­nį Briu­se­ly­je da­ly­vaus Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) mi­nis­trų su­si­ti­ki­me dėl 40 tūkst. Ita­li­jo­je ir Grai­ki­jo­je esan­čių pa­bė­gė­lių pa­si­da­li­ji­mo.

Pa­gal šią prog­ra­mą Lie­tu­vai per dve­jus me­tus ga­li tek­ti pri­im­ti apie pus­tre­čio šim­to pa­bė­gė­lių iš Si­ri­jos ir Eri­trė­jos.

„Pa­na­šus skai­čius, ku­rį Vy­riau­sy­bė sa­vo nu­ta­ri­mu yra pa­tvir­ti­nu­si (250), bet čia kol kas ga­li­me tik­tai spė­lio­ti“, - BNS su­si­ti­ki­mo iš­va­ka­rė­se sa­kė S.Skver­ne­lis.

ES mi­nis­trų su­si­ti­ki­mo dar­bot­var­kė­je nu­ma­ty­ta, kad su­si­ti­ki­mas pra­si­dės 16 val. Lie­tu­vos lai­ku.

ES ša­lys kiek anks­čiau su­ta­rė pers­kirs­ty­ti 20 tūkst. pa­bė­gė­lių tie­sio­giai iš tre­čių­jų ša­lių, to­kių kaip Si­ri­ja, Ira­kas ir Af­ga­nis­ta­nas. Pa­gal šią prog­ra­mą, Lie­tu­va pri­ims 85 as­me­nis.

Anks­čiau Briu­se­lis Lie­tu­vai siū­lė iš vi­so pri­im­ti 710 pa­bė­gė­lių, bet vė­liau for­mu­lė bu­vo pa­keis­ta ma­žes­nių ša­lių nau­dai.

Pa­si­da­ly­ti pa­bė­gė­lių naš­ta ES ly­de­riai su­ta­rė po to, kai ban­dy­da­mi pa­tek­ti į Eu­ro­pą Vi­dur­že­mio jū­ro­je nu­sken­do tūks­tan­čiai žmo­nių iš Af­ri­kos ir Ar­ti­mų­jų Ry­tų.

Vi­du­rio ir Ry­tų Eu­ro­pos ša­lys, tarp jų Lie­tu­va, ne­pri­ta­rė, kad kvo­tos bū­tų pri­va­lo­mos, to­dėl iš­lai­ky­tas sa­va­no­riš­ku­mo pri­ci­pas.