Ministras: dėl pabėgėlių Lietuva derėsis su Italija ir Graikija
Lie­tu­vos vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras ža­da ak­ty­viai kal­bė­tis su Ita­li­ja ir Grai­ki­ja, kad iš jų į Lie­tu­vą per­ke­lia­mi pa­bė­gė­liai bū­tų at­rink­ti at­siž­vel­gus į na­cio­na­li­nio sau­gu­mo in­te­re­sus, dar­bo rin­kos po­rei­kius ir kul­tū­ri­nius as­pek­tus.

In­ter­viu BNS nau­jie­nų agen­tū­rai Sau­lius Skver­ne­lis pri­pa­ži­no, kad pir­ma­die­nį Briu­se­ly­je vy­kęs Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) vi­daus rei­ka­lų mi­nis­trų su­si­ti­ki­mas dėl pa­bė­gė­lių naš­tos pa­si­da­li­ji­mo bu­vo „la­bai karš­tas ir aud­rin­gas“. Ja­me Lie­tu­va įsi­pa­rei­go­jo per dve­jus me­tus pri­im­ti 325 pa­bė­gė­lius, dau­gu­ma iš jų tur­būt bus si­rai.

Pa­sak mi­nis­tro, ES ša­lys su­pran­ta, kad 60 tūkst. pa­bė­gė­lių pa­skirs­ty­mas tė­ra „gais­ro ge­si­ni­mas“, to­dėl dė­me­sys tel­kia­mas sie­nų ap­sau­gai ir pa­bė­gė­lių grą­ži­ni­mui į kil­mės ša­lis.

- Kiek Lie­tu­vai teks pri­im­ti pa­bė­gė­lių per dve­jus me­tus ir kas tai per žmo­nės?

- Šiai mi­nu­tei tu­ri­me bend­rą skai­čių 325: 70 žmo­nių iš tre­čių­jų ša­lių ir 255 žmo­nės iš Ita­li­jos ir Grai­ki­jos. Kol kas su­tar­ta dėl 55 tūkst. žmo­nių pers­kirs­ty­mo, li­ko at­vi­ras klau­si­mas dėl 5 tūkst., jie bus pa­skirs­ty­ti gruo­džio mė­ne­sį. Tu­ri­me tuos skai­čius, ku­riuos dek­la­ra­vo­me de­ry­bų pra­džio­je pa­gal du kri­te­ri­jus - gy­ven­to­jų skai­čių ir bend­rą­jį vi­daus pro­duk­tą. Per­kė­li­mui iš tre­čių­jų ša­lių bu­vo­me nu­ma­tę, kad ga­li­me pri­im­ti so­li­da­riai 85 as­me­nis, iš Ita­li­jos ir Grai­ki­jos - 240. Ka­dan­gi pa­bė­gė­lių skai­čius iš tre­čių­jų ša­lių vir­ši­jo 20 tūkst. kvo­tą, ša­lys na­rės bu­vo pa­pra­šy­tos ieš­ko­ti komp­ro­mi­so ir di­din­ti kvo­tą iš Ita­li­jos ir Grai­ki­jos, tad mes 15 žmo­nių pa­kei­tė­me.

- Ar Lie­tu­va yra pa­si­ren­gu­si pri­im­ti tiek pa­bė­gė­lių? Prieš ma­žiau nei du mė­ne­sius sa­kė­te, kad „į­tem­pus vi­sus pa­jė­gu­mus ga­lė­tu­me kal­bė­ti apie 40-50 žmo­nių gru­pę“.

- Kal­bė­jau apie as­me­nis, ku­rie ne­le­ga­liai pa­ten­ka į Lie­tu­vą ir apie pa­jė­gu­mus, ku­rie šian­dien yra ga­li­mi su Pa­bra­dė­je esan­čiu ne­le­ga­lių im­ig­ran­tų cen­tru. Mes šian­dien kal­ba­me apie le­ga­lią mig­ra­ci­ją - as­me­nų, ku­riems su­tei­kia­mas pa­bė­gė­lio sta­tu­sas, per­kė­li­mą. Tai dau­giau ne mū­sų mi­nis­te­ri­jos, o So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos rei­ka­lai. Per dve­jus me­tus šis skai­čius ati­tin­ka Lie­tu­vos ga­li­my­bes.

- Kur pir­miau­sia bus ap­gy­ven­din­ti šie žmo­nės?

- Šis klau­si­mas ne vi­sai man. Me­cha­niz­mas, ko­kie žmo­nės, kaip ir kur, bus vė­liau. Bet pra­džia bus (Pa­bė­gė­lių pri­ėmi­mo cen­tre) Ruk­lo­je.

- Ar Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos spe­cia­lis­tai pa­tys vyks į Ita­li­ją ir Grai­ki­ją?

- Mes pla­nuo­ja­me ak­ty­viai da­ly­vau­ti šia­me pro­ce­se, kal­bė­tis su Ita­li­ja ir Grai­ki­ja, kad tie as­me­nys, ku­riuos no­rė­tu­me per­kel­ti, ati­tik­tų mū­sų ša­lies na­cio­na­li­nio sau­gu­mo in­te­re­sus, taip pat ki­tus in­te­re­sus, gal­būt dar­bo rin­kos po­rei­kį, gal­būt so­cia­li­nius, kul­tū­ri­nius, is­to­ri­nius as­pek­tus. Tu­rė­tu­me pa­siųs­ti va­di­na­muo­sius ry­šių ka­ri­nin­kus, kad ga­lė­tų ta­me pro­ce­se be­tar­piš­kai ir ak­ty­viai da­ly­vau­ti.

- Ar bus kaip nors už­ti­kri­na­ma, kad šie žmo­nės ne­iš­vyk­tų iš Lie­tu­vos į tur­tin­ges­nes Va­ka­rų Eu­ro­pos ša­lis?

- Bu­vo ti­krai la­bai karš­tas ir aud­rin­gas pa­si­ta­ri­mas, ir vie­na iš są­ly­gų yra ta, kad jie ne­ga­lė­tų iš­vyk­ti iš tos ša­lies, kur ga­vo prie­globs­tį. Ki­taip vi­sos kvo­tos ir so­li­da­ru­mas pra­ras­tų pra­smę.

- Kaip rea­liai tai įma­no­ma už­ti­krin­ti?

- Jie tu­rės mū­sų ša­ly­je iš­duo­tus prie­globs­čio pra­šy­to­jo ar prie­globs­čio tu­rė­to­jo sta­tu­są pa­tvir­ti­nan­čius do­ku­men­tus ir ta są­ly­ga bus apib­rėž­ta. Jei­gu jie bus su­lai­ky­ti ne to­je ša­ly­je, kur bu­vo nu­ma­ty­ta, nu­ma­to­mas grą­ži­ni­mas ir sank­ci­jos.

- Ar de­šim­čių tūks­tan­čių pa­bė­gė­lių pri­ėmi­mas ne­su­kels prieš­in­go po­vei­kio ir dar ne­pas­ka­tins di­des­nio žmo­nių ga­be­ni­mo iš Šiau­rės Af­ri­kos ar Ar­ti­mų­jų Ry­tų į Eu­ro­pą?

- De­ry­bo­se tai vi­suo­met ak­cen­tuo­ja­mas da­ly­kas. De­šim­tys tūks­tan­čių žmo­nių Ita­li­jo­je ir Grai­ki­jo­je yra ne­ge­bė­ji­mo už­ti­krin­ti sie­nos ap­sau­gą pie­ti­nė­se vals­ty­bė­se, ne­efek­ty­vaus gra­ži­ni­mo me­cha­niz­mo, gal­būt ne­tin­ka­mo įdir­bio su kil­mės ša­li­mis spra­gos. Vi­sos ša­lys su­pran­ta, kad yra ge­si­na­mas gais­ras, bet pa­grin­di­nis dė­me­sys krei­pia­mas į prie­žas­čių ša­li­ni­mą - tai ko­va su or­ga­ni­zuo­to­mis gru­puo­tė­mis, ku­rios už­sii­ma ne­le­ga­liu žmo­nių ga­be­ni­mu, iš­orės sie­nų ap­sau­ga, rea­lus efek­ty­viai vei­kian­tis grą­ži­ni­mo me­cha­niz­mas. Yra pri­nci­pas nu­sta­ty­ti „sau­gių ša­lių“ są­ra­šą - as­me­nims iš jų prie­globs­čio pro­ce­dū­ra bus at­lie­ka­ma pa­grei­tin­ta tvar­ka, ir šan­sų gau­ti prie­globs­tį yra mi­ni­ma­liai. ES yra įvai­rių pa­vyz­džių, pa­vyz­džiui, Is­pa­ni­ja su­ge­bė­jo pa­kan­ka­mai efek­ty­viai su­si­do­ro­ti su tais pro­ce­sais, ku­rie šian­dien ka­muo­ja ki­tas vals­ty­bes.

- Ka­da Lie­tu­vos sraig­tas­par­nis iš­vyks į pa­sie­nio mi­si­ją Vi­dur­že­mio jū­ro­je?

- Lie­tu­vos sraig­tas­par­nis ir dvi įgu­los į pie­ti­nių vals­ty­bių iš­orės sie­nų ap­sau­gos mi­si­ją iš­vyks­ta rugp­jū­čio 1 die­ną. Toks bu­vo (iš­orės sie­nų val­dy­mo agen­tū­ros) „Fron­tex“ po­rei­kis, mes jį pil­nai pa­ten­ki­no­me.

- Ačiū už po­kal­bį.

***

Es­ti­ja įsi­pa­rei­go­jo pri­im­ti 150, Lat­vi­ja - 250, Len­ki­ja - 2 tūkst., Vo­kie­ti­ja - per 12 tūkst. pa­bė­gė­lių.