Ministras dėkojo Kanadai
Ka­na­do­je su šios ša­lies gy­ny­bos mi­nis­tru Har­ji­tu Saj­ja­nu su­si­ti­kęs Lie­tu­vos kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Juo­zas Ole­kas pa­dė­ko­jo už pa­gal­bą už­ti­kri­nant sau­gu­mą Bal­ti­jos ša­ly­se, šeš­ta­die­nį pra­ne­šė Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.

„Dė­ko­ju Ka­na­dai už skir­tas sau­gu­mo už­ti­kri­ni­mo prie­mo­nes. Su­stip­rin­ta oro po­li­ci­jos mi­si­ja Bal­ti­jos ša­ly­se, įkur­tas NA­TO šta­bas Lie­tu­vo­je ir ypač bend­ras Lie­tu­vos ka­rių ir są­jun­gi­nin­kų ko­vi­nis ren­gi­mas yra itin svar­būs veiks­mai už­ti­kri­nant sau­gu­mą mū­sų re­gio­ne bei stip­ri­nant Al­jan­so vie­ny­bę ir są­vei­ku­mą. Kvie­čiu Ka­na­dą ir to­liau pri­si­dė­ti už­ti­kri­nant su­tar­tas NA­TO at­gra­si­mo prie­mo­nes mū­sų re­gio­ne“, – su­si­ti­ki­mo me­tu kal­bė­jo mi­nis­tras J.Ole­kas.

Su­si­ti­ki­mo me­tu mi­nis­tras J.Ole­kas pa­siū­lė Ka­na­dos gy­ny­bos mi­nis­trui ki­tais me­tais at­siųs­ti į Lie­tu­vą ka­na­die­čių ro­ta­ci­nę kuo­pą da­ly­vau­ti bend­ro­se pra­ty­bo­se ir mo­ky­muo­se bei su­stip­rin­ti NA­TO oro po­li­ci­jos mi­si­ją Bal­ti­jos ša­ly­se.

Ka­na­dos ka­riai lap­kri­čio 9 – 20 die­no­mis da­ly­va­vo pra­ty­bo­se „Ge­le­ži­nis kar­das“ (angl. „I­ron Sword“) ir „Map­le Arch 2015“ (liet. „Kle­vo skliau­tai 2015“) Lie­tu­vo­je. Ka­na­da taip pat sky­rė tris ka­ri­nin­kus į Lie­tu­vo­je įkur­tą NA­TO šta­bą. 2014 me­tais Ka­na­dos nai­kin­tu­vai su­stip­ri­no NA­TO oro po­li­ci­jos mi­si­ją Bal­ti­jos ša­ly­se.

Kal­bė­da­mas apie par­amą Ukrai­nai, mi­nis­tras J.Ole­kas pa­siū­lė Ka­na­dai par­em­ti tri­ša­lės Lie­tu­vos, Len­ki­jos ir Ukrai­nos bri­ga­dos (LIT­PO­LUKRB­RIG) pro­jek­tą ir kar­tu mo­ky­ti ir reng­ti bri­ga­dai pri­skir­tus Ukrai­nos ka­rius.

Lie­tu­vos kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Ka­na­do­je su ofi­cia­liu vi­zi­tu lan­kė­si lap­kri­čio 19–21 die­no­mis, su Ka­na­dos gy­ny­bos mi­nis­tru jis su­si­ti­ko penk­ta­die­nį.

Į Lie­tu­vą kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras J. Ole­kas grįš­ta sek­ma­die­nį.