Ministras dar labiau tikės Seimu
Sei­mo opo­zi­ci­jai ne­pa­vy­ko iš­vers­ti „tvar­kie­čio“ Kęs­tu­čio Tre­čio­ko iš ap­lin­kos mi­nis­tro kė­dės. Net ir pri­sti­gu­siai vie­nin­gu­mo val­dan­čia­jai koa­li­ci­jai pa­ka­ko bal­sų in­ter­pe­lia­ci­jos baig­tį pa­suk­ti rei­kia­ma va­ga.

Tre­čia per šią Sei­mo ka­den­ci­ją in­ter­pe­lia­ci­ja, kaip pir­mos dvi, bu­vo ne­re­zul­ta­ty­vi. Prieš Ve­ly­kas pra­dė­tos ir va­kar baig­tos pro­ce­dū­ros fi­na­lui slap­to bal­sa­vi­mo net ne­pri­rei­kė. K. Tre­čio­ko at­sa­ky­mams į opo­zi­ci­jos pa­teik­tus klau­si­mus pri­ta­rė 69 Sei­mo na­riai, prieš bu­vo 47, su­si­lai­kė 4 par­la­men­ta­rai. Ap­lin­kos mi­nis­trą pa­lai­kė so­cial­de­mo­kra­tai, „tvar­kie­čiai“ ir Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos at­sto­vai. Dar­bo par­ti­jos (DP) frak­ci­ja bal­suo­da­ma ski­lo be­veik per­pus. K. Tre­čio­ko at­sa­ky­mai ne­įti­ki­no kon­ser­va­to­rių, li­be­ra­lų bei da­lies Miš­rios Sei­mo na­rių gru­pės na­rių. Dau­gu­ma in­ter­pe­lia­ci­jos klau­si­mų bu­vo su­si­ję su va­di­na­mo­jo Vi­jū­nė­lės dva­ro is­to­ri­ja.

Per mė­ne­sį, kol in­ter­pe­lia­ci­ja pa­sie­kė kul­mi­na­ci­ją, Vy­riau­sy­bė pa­ti ry­žo­si at­šauk­ti ais­trų su­kė­lu­sį nu­ta­ri­mą dėl ku­ror­ti­nių zo­nų, iš val­dan­čio­sios Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos (LSDP) pa­si­trau­kė vie­nas is­to­ri­jos he­ro­jų Drus­ki­nin­kų me­ras Ri­čar­das Ma­li­naus­kas, o ap­lin­kos mi­nis­tras va­kar pra­ne­šė iš liu­dy­to­jo va­di­na­mo­jo Vi­jū­nė­lės dva­ro by­lo­je vir­tęs nu­ken­tė­ju­siuo­ju ti­riant in­for­ma­ci­jos nu­te­ki­ni­mą.

Bal­sa­vi­mas – lak­mu­so popierėlis

Va­kar par­la­men­ta­rams dis­ku­tuo­jant dėl K. Tre­čio­ko at­sa­ky­mų, ku­riuos jis pa­tei­kė dar prieš Ve­ly­kas, opo­zi­ci­jos at­sto­vai at­krei­pė dė­me­sį į vie­ną prieš­ta­ra­vi­mą. Anot Li­be­ra­lų są­jū­džio ly­de­rio Eli­gi­jaus Ma­siu­lio, jei si­tua­ci­ja ne­ke­lia abe­jo­nių ir opo­zi­ci­ja, val­dan­čių­jų po­žiū­riu, tik ka­bi­nė­ja­si, tuo­met ko­dėl „R. Ma­li­naus­kas jau ne LSDP, o prem­je­ras puo­lė at­šau­ki­nė­ti nu­ta­ri­mą“. „Svars­ty­mas par­odė, kas yra kas. Me­lo nu­slėp­ti ne­ga­li­ma. Pa­li­ki­me tai ver­tin­ti vi­suo­me­nei“, – kal­bė­jo li­be­ra­las.

Kon­ser­va­to­riai taip pat įsi­ti­ki­nę, kad at­sa­ki­nė­da­mas į klau­si­mus Sei­mo An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jo­je mi­nis­tras me­la­vo. „Kiek dar lei­si­me po­li­ti­nės mo­ra­lės kar­te­lę že­myn? Šis klau­si­mas dėl K. Tre­čio­ko in­ter­pe­lia­ci­jos yra tes­tas, lak­mu­so po­pie­rė­lis mums vi­siems. Par­ody­ki­me vi­suo­me­nei, kad tą kar­te­lę esa­me pa­si­ren­gę kel­ti aukš­čiau“, – kal­bė­jo kon­ser­va­to­rė Ag­nė Bi­lo­tai­tė. Jai pri­ta­rė frak­ci­jos ko­le­ga Ar­vy­das Anu­šaus­kas. „Po­li­ti­nės at­sa­ko­my­bės dug­nas jau pa­siek­tas ir jį pra­mu­šus sie­kia­ma nau­jų že­mu­mų“, – tei­gė jis.

Tuo me­tu „tvar­kie­čių“ frak­ci­jos na­rys Po­vi­las Gy­lys ti­ki­no, kad mi­nis­trui me­ta­mi kal­ti­ni­mai – ne­ar­gu­men­tuo­ti, o vie­šo­jo­je erd­vė­je esą es­ka­luo­ja­mi ling­vis­ti­niai ne­tiks­lu­mai. So­cial­de­mo­kra­tas Bro­nius Bra­daus­kas pik­ti­no­si, kad opo­zi­ci­ja, vie­šo­se vie­to­se pri­ka­bi­nė­ju­si sa­vo ly­de­rių rek­la­mi­nių por­tre­tų, jau pra­dė­jo rin­ki­mų kam­pa­ni­ją. „Ne­truk­dy­ki­te mums dirb­ti ir baig­ti ka­den­ci­ją“, – ra­gi­no jis.

Leng­viau at­si­du­so

Ap­lin­kos mi­nis­tras po bal­sa­vi­mo aiš­ki­no, kad at­lai­ky­ta in­ter­pe­lia­ci­ja pa­di­di­no jo pa­si­ti­kė­ji­mą Sei­mu. „A­to­dū­sis leng­ves­nis, nors su­pran­tu, kad nie­kas ne­si­bai­gė ir ne­pra­si­dė­jo šiuo bal­sa­vi­mu. Leng­va ne­bus ir at­akų dar bus, bet vie­nas eta­pų baig­tas, at­si­ran­da dau­giau pa­si­ti­kė­ji­mo ir sis­te­ma, ir Sei­mu, ir pro­ku­ra­tū­ra, ir, be­je, ži­niask­lai­da. Tai ge­ras jaus­mas“, – kal­bė­jo K. Tre­čio­kas.

Ta­čiau, anot jo, bū­tų bu­vę ge­riau, jei ne­bū­tų te­kę dar kar­tą iš­klau­sy­ti esą nie­kuo ne­pag­rįs­tų opo­zi­ci­jos kal­ti­ni­mų. „Jie to­liau bel­džia sa­vo: „Me­la­gis, me­la­gis, me­la­gis.“ O iš tie­sų jie me­la­vo“, – par­eiš­kė mi­nis­tras. Jis at­krei­pė dė­me­sį, kad nuo in­ter­pe­lia­ci­jos pra­džios iki pa­bai­gos ge­ro­kai pa­si­kei­tė si­tua­ci­ja. „Tie vi­si pa­grin­dai, ku­riais re­mian­tis bu­vau ap­kal­tin­tas, yra su­bliūš­kę, pro­ku­ro­rai ne­ra­do me­la­gys­čių. Bu­vau spe­cia­lu­sis liu­dy­to­jas, da­bar esu ta­pęs nu­ken­tė­ju­siuo­ju. Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja pa­sa­kė, kad nė­ra ką tir­ti, jo­kių in­te­re­sų ne­su su­pai­nio­jęs, pro­ku­ra­tū­ra nu­trau­kė ty­ri­mą, Vil­niaus apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ra ma­ne apk­lau­sė kaip liu­dy­to­ją ir pri­pa­ži­no nu­ken­tė­ju­siuo­ju“, – aiš­ki­no mi­nis­tras.

Aki­vaiz­di konfrontacija

DP frak­ci­jos se­niū­no Kęs­tu­čio Dauk­šio tei­gi­mu, koa­li­ci­jos par­tne­riai so­cial­de­mo­kra­tai ir „tvar­kie­čiai“ bu­vo iš anks­to įspė­ti, kad „dar­bie­čiai“ dėl K. Tre­čio­ko bal­suos lais­vai. „Su par­tne­riais šne­kė­jo­mės at­vi­rai, jo­kių slap­tų da­ly­kų čia ne­bu­vo. Jie ži­no­jo, kad da­lis mū­sų žmo­nių bal­suos ki­taip, mo­ty­vai taip pat bu­vo nu­ro­dy­ti“, – LŽ sa­kė jis. Pa­grin­di­nis da­lies „dar­bie­čių“ ar­gu­men­tas, ko­dėl jie ne­pa­lai­kė mi­nis­tro, bu­vo tas, kad ne vi­si jo at­sa­ky­mai įti­ki­no. „Jis ne­bu­vo iki ga­lo nuo­šir­dus, bu­vo da­ly­kų, ku­rių iki ga­lo mi­nis­tras ne­pa­sa­kė. Spren­di­mas ne­bu­vo leng­vas“, – ne­slė­pė K. Tre­čio­ko at­sa­ky­mams ne­pri­ta­ręs K. Dauk­šys.

Jau ku­rį lai­ką aki­vaiz­di dvie­jų val­dan­čių­jų par­ti­jų – „dar­bie­čių“ ir „tvar­kie­čių“ – konf­ron­ta­ci­ja. Da­bar­ti­nis DP ly­de­ris, bu­vęs „tvar­kie­tis“, eu­ro­par­la­men­ta­ras Va­len­ti­nas Ma­zu­ro­nis prieš po­rą die­nų at­vi­ru laiš­ku krei­pė­si į „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ na­rius, ra­gin­da­mas pa­lik­ti skęs­tan­čią par­ti­ją ir pe­rei­ti pas „dar­bie­čius“.

V. Ma­zu­ro­niui „tvar­kie­čiai“ va­kar pri­mi­nė, kad į Eu­ro­pos Par­la­men­tą jis bu­vo iš­rink­tas pa­gal „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ są­ra­šą, to­dėl prieš ar­tė­jan­čius Sei­mo rin­ki­mus bū­tų mo­ra­lu man­da­tą grą­žin­ti.