Ministras: Būtingės terminalą gali tekti saugoti valstybei
Bū­tin­gės naf­tos ter­mi­na­lą ga­li tek­ti sau­go­ti vals­ty­bei, jei­gu jo sa­vi­nin­kas len­kiš­ko ka­pi­ta­lo naf­tos kon­cer­nas „Or­len Lie­tu­va“ ne­pa­da­rys iš­va­dų po in­ci­den­to su jach­ta, sa­ko vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras To­mas Ži­lins­kas.

„Aš ma­ny­čiau, kad jei­gu „Or­len Lie­tu­va“ pa­da­rys iš­va­das ir su­stip­rins ap­sau­gą, ta­da vis­kas ge­rai. Bet jei­gu jie ma­no, kad vis­kas po ši­to in­ci­den­to ir to­liau yra ge­rai, ta­da iš tie­sų rei­kė­tų kel­ti klau­si­mą, ar ti­krai šiuo at­ve­ju pats ūkio su­bjek­tas pa­jė­gus sau­go­ti ter­mi­na­lą“, – BNS tre­čia­die­nį sa­kė T.Ži­lins­kas.

Jis tei­gė, kad Bal­ti­jos jū­ro­je esan­tį ter­mi­na­lą sau­go­ti ga­lė­tų Vie­šo­jo sau­gu­mo tar­ny­ba, ji už­sii­ma ir ki­tų Lie­tu­vos stra­te­gi­nių ener­ge­ti­kos ob­jek­tų ap­sau­ga.

Mi­nis­tras pa­sa­ko­jo, kad prieš ke­le­rius me­tus Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja siū­lė „Or­len Lie­tu­vai“ pe­rim­ti Bū­tin­gės ter­mi­na­lo ap­sau­gą, ta­čiau bend­ro­vė to at­si­sa­kė.

Šiuo me­tu jį pa­ti sam­do ap­sau­gos bend­ro­vę, nors tai yra stra­te­gi­nis vals­ty­bei ob­jek­tas ir jo ap­sau­ga reg­la­men­tuo­ja­ma ener­ge­ti­kos mi­nis­tro įsa­ky­mu.

Šeš­ta­die­nio nak­tį Lie­tu­vos sie­ną kir­tu­sios vo­kie­čio jach­tos ne­pas­te­bė­jo nei pa­sie­nie­čių, nei ka­riuo­me­nės ra­da­rai. Jie tai aiš­ki­no tu­ri­ma pa­se­nu­sia ste­bė­ji­mo įran­ga ir pra­stu oru. Vė­liau ši jach­ta tren­kė­si į prie ter­mi­na­lo bu­vu­sį tank­lai­vį.

T.Ži­lins­kas sa­kė, kad vi­sa tai dar kar­tą įro­do bū­ti­ny­bę vals­ty­bei skir­ti lė­šų sie­nų ap­sau­gai ir mo­der­nių prie­mo­nių tam pirk­ti ne tik iš Eu­ro­pos Są­jun­gos pi­ni­gų. Mi­nis­tras tei­gė, kad sie­kiant nau­ja sie­nos ste­bė­ji­mo įran­ga pa­deng­ti 100 proc. vals­ty­bės sie­nos, kiek­vie­nais me­tais iki 2020 me­tų iš vals­ty­bės biu­dže­to rei­kė­tų pa­pil­do­mai skir­ti po 30 mln. eu­rų.

At­si­tren­ku­si į tank­lai­vį jach­ta nu­plau­kė Klai­pė­dos link ir ban­dė švar­tuo­tis Klai­pė­dos uos­te, ta­čiau jai ne­pa­vy­ko to pa­da­ry­ti iš pir­mo kar­to. Jach­tai plau­kiant link Klai­pė­dos ją pa­ste­bė­jo pa­sie­nie­čių ra­da­rai. Ša­lia Klai­pė­dos uos­to jach­ta bu­vo su­stab­dy­ta, o jos bu­riuo­to­ją at­ly­dė­jus prie kran­ti­nės jam nu­sta­ty­tas 1,5 pro­mi­lės gir­tu­mas.

Atsikirto

Po in­ci­den­to su jach­ta rei­kia iš­veng­ti si­tua­ci­jų, kai lai­vai ne­pas­te­bė­ti įplau­kia į vals­ty­bės sau­go­mą te­ri­to­ri­ją jū­ro­je, tei­gia Len­ki­jos ka­pi­ta­lo naf­tos kon­cer­nas „Or­len Lie­tu­va“.

Taip jis at­sa­kė į vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tro To­mo Ži­lins­ko par­eiš­ki­mą, kad kon­cer­nui pri­klau­san­tį Bū­tin­gės naf­tos ter­mi­na­lą ga­li tek­ti sau­go­ti vals­ty­bei, jei­gu „Or­len Lie­tu­va“ po jach­tos su­si­dū­ri­mo su tank­lai­viu ne­pa­da­rys iš­va­dų dėl sau­gu­mo.

„Tin­ka­mes­nis klau­si­mas bū­tų – kaip at­ei­ty­je iš­veng­ti to­kių si­tua­ci­jų, kai jach­ta įplau­kia į drau­džia­mą zo­ną jū­ro­je, ku­ri pa­gal įsta­ty­mus yra sau­go­ma vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų“, – ra­šo­ma „Or­len Lie­tu­vos“ at­sto­vų BNS pa­teik­ta­me at­sa­ky­me.

Kon­cer­nas pa­tvir­ti­no, kad Bū­tin­gės ter­mi­na­lo ap­sau­ga pa­ste­bė­jo šeš­ta­die­nio nak­tį prie tank­lai­vio ar­tė­jan­čią jach­tą.

„Or­len Lie­tu­va“ pa­brė­žė, kad ap­sau­gi­niai el­gė­si pa­gal vi­sas pro­ce­dū­ras. Ta­čiau įmo­nė ne­ko­men­ta­vo, ko­dėl jach­ta vis­gi tren­kė­si į tank­lai­vį.

„Tu­rė­ki­me gal­vo­je, jog Bū­tin­gės ter­mi­na­lo sau­ga be­si­rū­pi­nan­tys ran­go­vai šio in­ci­den­to me­tu el­gė­si pa­gal pro­ce­dū­ras. Tai jie pa­ste­bė­jo jach­tą, pa­ly­dė­jo ją iš ter­mi­na­lo zo­nos Klai­pė­dos uos­to link ir pers­pė­jo tar­ny­bas apie įvy­kį“, – tei­gė bend­ro­vė.

Šeš­ta­die­nio nak­tį Lie­tu­vos sie­ną kir­tu­sios vo­kie­čio jach­tos ne­pas­te­bė­jo nei pa­sie­nie­čių, nei ka­riuo­me­nės ra­da­rai. Jie tai aiš­ki­no tu­ri­ma pa­se­nu­sia ste­bė­ji­mo įran­ga ir pra­stu oru. Vė­liau ši jach­ta tren­kė­si į prie ter­mi­na­lo bu­vu­sį tank­lai­vį.

At­si­tren­ku­si į tank­lai­vį jach­ta nu­plau­kė Klai­pė­dos link ir ban­dė švar­tuo­tis Klai­pė­dos uos­te, ta­čiau jai ne­pa­vy­ko to pa­da­ry­ti iš pir­mo kar­to. Ša­lia Klai­pė­dos uos­to jach­ta bu­vo su­stab­dy­ta, o jos bu­riuo­to­ją at­ly­dė­jus prie kran­ti­nės jam nu­sta­ty­tas 1,5 pro­mi­lės gir­tu­mas.