Ministras: būtina spręsti pabėgėlių priėmimo finansavimo klausimą
Lie­tu­va bus pa­si­ren­gu­si pri­siim­ti įsi­pa­rei­go­ji­mus dėl pa­bė­gė­lių pri­ėmi­mo, ta­čiau prieš tai bū­ti­na iš­spręs­ti inf­ras­truk­tū­ros fi­nan­sa­vi­mo klau­si­mą, tei­gia vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras Sau­lius Skver­ne­lis.

Tai jis par­eiš­kė an­tra­die­nį per Liuk­sem­bur­ge vyks­tan­tį Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) tei­sin­gu­mo ir vi­daus rei­ka­lų ta­ry­bos po­sė­dį.

Pa­sak Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos pra­ne­ši­mo, S.Skver­ne­lis sa­kė, kad bū­ti­na iš­spręs­ti fi­nan­sa­vi­mo klau­si­mą inf­ras­truk­tū­rai. Da­bar­ti­nės prie­globs­čio ir mig­ra­ci­jos lė­šos, ku­rios re­mia­si is­to­riš­ku­mo pri­nci­pu, pa­sak mi­nis­tro, yra aiš­kiai ne­pa­kan­ka­mos.

Da­bar vals­ty­bė na­rė, nu­spren­du­si vyk­dy­ti tre­čių­jų ša­lių pi­lie­čių per­kė­li­mą, tai da­ro sa­vo lė­šo­mis, ir tik tin­ka­mai at­sis­kai­čius Eu­ro­pos Ko­mi­si­jai už per­kel­tus as­me­nis, bū­tų iš­mo­ka­ma vien­kar­ti­nė iš­mo­ka. Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja yra pa­skel­bu­si, kad už vie­no pa­bė­gė­lio per­kė­li­mą pri­iman­čiai vals­ty­bei mo­kė­tų po 6 tūkst. eu­rų.

S.Skver­ne­lis po­sė­dy­je tei­gė, kad Lie­tu­va yra pa­si­ry­žu­si bū­ti so­li­da­ria ES na­re ir pa­gal rea­lias ga­li­my­bes pri­si­dė­ti spren­džiant mig­ra­ci­nę kri­zę. Ta­čiau, pa­sak jo, Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos pa­teik­tas pa­siū­ly­mas dėl per­kė­li­mo ES vi­du­je me­cha­niz­mo ke­lia rim­tų abe­jo­nių. Vi­sų pir­ma – dėl pri­va­lo­mo­jo po­bū­džio.

„Ko­kį sig­na­lą sie­kia­me pa­siųs­ti po­ten­cia­liems mig­ran­tams? Juk ži­no­me, kad dau­gu­mos jų tiks­las yra ne ES kaip to­kia, o la­bai kon­kre­čios, tur­tin­gos bend­ri­jos ša­lys, ku­rios su­tei­kia dos­nias prie­globs­čio są­ly­gas ir eko­no­mi­nes pers­pek­ty­vas. Abe­jo­ti­na, ar efek­ty­vus bū­tų pri­va­lo­mas pa­skirs­ty­mas, ka­dan­gi dau­gu­ma mig­ran­tų vis tiek mė­gin­tų pa­siek­ti jiems pri­ori­te­ti­nes ša­lis“, – kal­bė­jo S.Skver­ne­lis.

Jo žo­džiais, rei­kia kal­bė­ti apie sa­va­no­riš­ką vals­ty­bių na­rių įna­šą į pa­bė­gė­lių pa­skirs­ty­mą bei ga­li­my­bę nu­sta­ty­ti re­ko­men­da­ci­nio po­bū­džio kri­te­ri­jus, ku­rie bū­tų aiš­kūs, skaid­rūs bei pri­im­ti­ni vi­sos ša­lims.

„Mū­sų ver­ti­ni­mu, yra du kri­te­ri­jai: bend­ra­sis vi­daus pro­duk­tas ir gy­ven­to­jų skai­čius, pa­gal tai ga­li­ma nu­sta­ty­ti re­ko­men­da­ci­nius skai­čius, ta­čiau ga­lu­ti­nį spren­di­mą tu­rė­tų pri­im­ti kon­kre­ti vals­ty­bė“, – sa­kė mi­nis­tras.

Ša­lies va­do­vė Da­lia Gry­baus­kai­tė anks­čiau par­eiš­kė, kad pa­gal gy­ven­to­jų skai­čių ir ša­lies bend­rą­jį vi­daus pro­duk­tą (BVP) Lie­tu­va ga­lė­tų pri­im­ti iki 250 pa­bė­gė­lių. Tuo me­tu Briu­se­lis siū­lo, kad Lie­tu­va pri­im­tų 207 pa­bė­gė­lius ir tu­rė­tų aps­vars­ty­ti 503 pra­šy­mus dėl pa­bė­gė­lio sta­tu­so su­tei­ki­mo.

S.Skver­ne­lis Liuk­sem­bur­ge taip pat ak­cen­ta­vo vi­sa­pu­siš­ką po­žiū­rį į mig­ra­ci­jos ke­lia­mus iš­šū­kius. Jo tei­gi­mu, ko­va su ne­tei­sė­tu mig­ran­tų ga­be­ni­mu, grą­ži­ni­mo po­li­ti­ka, iš­orės sau­su­mos ir jū­ros sie­nos ap­sau­ga yra sri­tys, ku­rios rei­ka­lau­ja ryž­tin­gų spren­di­mų, efek­ty­vu­mo bei di­des­nių am­bi­ci­jų.

„Bū­ti­nas veiks­min­gas ES iš­orės sie­nų val­dy­mas, sie­nų sau­gu­mo už­ti­kri­ni­mas. Šio­je sri­ty­je tu­ri­me spra­gų, įskai­tant ne­pa­nau­do­tas IT sis­te­mų ir tech­no­lo­gi­jų ga­li­my­bes, kas yra la­bai svar­bu“, – tvir­ti­no mi­nis­tras.

Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja pa­pra­šė vals­ty­bių na­rių per dve­jus me­tus pri­im­ti 20 tūkst. Si­ri­jos pa­bė­gė­lių ir pa­skirs­ty­ti dar 40 tūkst. į Ita­li­ją ir Grai­ki­ją plūs­tan­čių prie­globs­čio pra­šy­to­jų iš Si­ri­jos ir Eri­trė­jos pra­šy­mų.