Ministras atsiprašė pilotų artimųjų
At­lie­kant pa­ieš­kos ir gel­bė­ji­mo ope­ra­ci­ją dau­giau­sia prob­le­mų ky­la dėl bend­ra­vi­mo su į ne­lai­mę pa­te­ku­sių­jų ar­ti­mai­siais ir vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo, sa­ko kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Juo­zas Ole­kas.

Jis ket­vir­ta­die­nį iš Sei­mo tri­bū­nos at­sip­ra­šė or­lai­vio „An-2“ pi­lo­tų šei­mos na­rių, gi­mi­nių, ko­le­gų, kad ne vis­kas bu­vo tin­ka­mai pa­da­ry­ta ieš­kant din­gu­sio or­lai­vio.

„Šis įvy­kis, ši ope­ra­ci­ja, ši tra­ge­di­ja par­odė, kad mums rei­kia su­stip­rin­ti sa­vo pa­jė­gu­mus, bend­ra­dar­bia­vi­mą tarp ins­ti­tu­ci­jų, ko­mu­ni­ka­vi­mą su ar­ti­mai­siais ir Lie­tu­vos vi­suo­me­ne“, - tei­gė J.Ole­kas.

Jis pra­ne­šė, kad bus to­bu­li­na­mas 2009 me­tais pa­tvir­tin­tas Žmo­nių pa­ieš­kos ir gel­bė­ji­mo dar­bų pla­nas.

„Tai yra pir­mas dar­bas, ka­riuo­me­nės va­dui pa­ve­siu pa­keis­ti tą pla­ną“, - sa­kė mi­nis­tras.

Jo tvir­ti­ni­mu, pla­ne ne­už­ti­kri­na­mas pa­kan­ka­mas bend­ra­dar­bia­vi­mas tarp ins­ti­tu­ci­jų, nė­ra įpa­rei­go­ji­mo dirb­ti su nu­ken­tė­ju­sių­jų ar­ti­mai­siais, nors, mi­nis­tro nuo­mo­ne, tu­rė­tų bū­ti.

„Ti­krai tu­ri­me pa­dir­bė­ti ir dėl pa­čios ope­ra­ci­jos ei­gos, ir ypač dėl ko­mu­ni­ka­vi­mo, in­for­ma­ci­jos pa­tei­ki­mo ar­ti­mie­siems. Va­kar ma­čiau la­bai iš­var­gu­sius žmo­nes, ku­rie po ke­lias va­lan­das mie­go­jo ar­ba ne­mie­go­jo dirb­da­mi, sė­dė­da­mi prie ekra­nų rink­da­mi in­for­ma­ci­ją, per­duo­da­mi, kon­tak­tuo­da­mi di­de­lė­je psi­cho­lo­gi­nė­je įtam­po­je, nes jiems yra di­de­lė at­sa­ko­my­bė už din­gu­sius žmo­nes juos ras­ti ir gel­bė­ti, ir dėl to, kad pa­ti­ria­mas ne­ma­žas psi­cho­lo­gi­nis spau­di­mas tos ope­ra­ci­jos me­tu“, - aiš­ki­no Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos va­do­vas.

Anot J.Ole­ko, pa­ieš­kos ir gel­bė­ji­mo ope­ra­ci­jo­je įvai­riu me­tu dir­bo nuo ke­tu­rių iki pen­kių or­lai­vių, ke­li lai­vai, pa­gal­bon pa­si­telk­tos ir Šve­di­jos, ir Lat­vi­jos pa­jė­gos.

At­sa­ky­da­mas į Sei­mo na­rių klau­si­mus kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras pri­pa­ži­no, kad „An-2“ iš Šve­di­jos skri­do že­mai ir jo ne­fik­sa­vo nei ci­vi­li­nės, nei ka­ri­nės avia­ci­jos ra­da­rai.

„Pa­ti pa­ieš­ka pa­gal su­da­ry­tą pla­ną vy­ko to­je te­ri­to­ri­jo­je, ku­ro­je vė­liau ra­do­me lėk­tu­vą“, - pa­brė­žė J.Ole­kas.

Jis sa­kė, kad Jū­rų gel­bė­ji­mo ir koor­di­na­vi­mo cen­tras spren­dė, ko­kias pa­jė­gas pa­si­telk­ti ieš­kant din­gu­sio lėk­tu­vo. Sei­mo na­rių spau­džia­mas dėl sa­vo veiks­mų, mi­nis­tras abe­jo­jo, ar to­kiais at­ve­jais po­li­ti­kams rei­kė­tų va­do­vau­ti gel­bė­ji­mo ope­ra­ci­joms.

„Ma­no su­pra­ti­mu, mes tu­ri­me duo­ti ga­li­my­bę tuos dar­bus at­lik­ti pro­fe­sio­na­lams, mes tu­ri­me su­da­ry­ti vi­sas są­ly­gas, kad jie juos pa­da­ry­tų, o ne ban­dy­ti da­ry­ti įta­ką, kad štai at­va­žia­vo mi­nis­tras, ta­da kaž­kas da­ro­si ki­taip ne­gu anks­čiau. Kam mes ta­da mo­ka­me pi­ni­gus tiems žmo­nėms?“ - klau­sė po­li­ti­kas.

Jis pri­si­pa­ži­no da­bar abe­jo­jan­tis, ar jam rei­kė­jo reikš­ti nuo­mo­nę dėl pa­ieš­kos ope­ra­ci­jos pra­tę­si­mo.

„Aš ir­gi da­bar gal­vo­ju, gal aš ir­gi per jaus­min­gai pri­ėmiau tą in­for­ma­ci­ją, kai pa­sa­kiau, kad ne­prieš­ta­rau­ju ope­ra­ci­jos pra­tę­si­mui, ir ji bu­vo tę­sia­ma. Ir mes tu­ri­me di­de­lę kri­ti­ką, ar ji tu­ri bū­ti tę­sia­ma, ar ne­tu­ri bū­ti, ka­da pro­fe­sio­na­lai tu­ri su­sto­ti, ar nau­do­ti vie­nas prie­mo­nes, ar ki­tas“, - svars­tė J.Ole­kas.

Anot jo, šiuo me­tu in­ten­sy­viai dir­ba­ma su šve­dais ir olan­dais ta­rian­tis dėl Bal­ti­jos jū­ros dug­ne ap­tik­to „Klai­pė­dos avia­li­ni­jų“ lėk­tu­vų.

Mi­nis­tras taip pat pra­ne­šė, kad po dvie­jų sa­vai­čių ti­ki­ma­si su­lauk­ti pir­mo­jo nau­jo pa­ieš­kos ir gel­bė­ji­mo sraig­tas­par­nio, iki me­tų pa­bai­gos tu­rė­tų pa­siek­ti dar du. Ki­ta ver­tus, J.Ole­kas pri­pa­ži­no, kad ir da­bar tu­ri­mi „Mi-8“ yra tin­ka­mi at­lik­ti pa­ieš­ką.