Ministras: apie sovietų padarytą žalą daug kas nežino
Apie Bal­ti­jos ša­lims so­vie­tų oku­pa­ci­ja pa­da­ry­tą ža­lą Eu­ro­po­je daug kas ne­ži­no, to­dėl bend­ras tri­jų ša­lių įsi­pa­rei­go­ji­mas siek­ti Ru­si­jos at­sa­ko­my­bės pa­dės kel­ti šią prob­le­mą tarp­tau­ti­niu mas­tu, sa­ko Lie­tu­vos tei­sin­gu­mo mi­nis­tras Juo­zas Ber­na­to­nis.

Mi­nis­tras tvir­ti­na, jog lap­kri­tį Ry­go­je pa­si­ra­šy­ta tri­jų Bal­ti­jos ša­lių tei­sin­gu­mo mi­nis­trų dek­la­ra­ci­ja dėl oku­pa­ci­jos ža­los ne­bus tik for­ma­liu do­ku­men­tu, ypač tu­rint min­ty­je, kad Lat­vi­ja bei Es­ti­ja nė­ra aps­kai­čia­vu­sios joms pa­da­ry­tos ža­los, prieš­in­gai nei Lie­tu­va.

„Pa­si­ra­šy­ta dek­la­ra­ci­ja yra svar­bi tuo, kad ji no­ri per­kel­ti šios prob­le­mos spren­di­mą į tarp­tau­ti­nį ly­gį, re­mian­tis tarp­tau­ti­nės tei­sės klau­si­mais, ir kad tai yra bend­ras do­ku­men­tas, ku­rį pa­si­ra­šė vi­sų tri­jų vals­ty­bių tei­sin­gu­mo mi­nis­trai. Jei mes nie­ko ne­da­ry­si­me, nie­ka­da ji ne­bus kom­pen­suo­ta, ir ne­bus vie­naip ar ki­taip įver­tin­ta. Apie tai, ko­kia ža­la pa­da­ry­ta Lie­tu­vai, daug kas Eu­ro­po­je ne­ži­no aps­kri­tai. Tiks­las – ge­rin­ti Eu­ro­pos ir ki­tų ša­lių in­for­muo­tu­mą, kad ga­lų ga­le tas bū­tų pa­da­ry­ta ir Eu­ro­pos Są­jun­gos ly­giu“, – BNS sa­kė J.Ber­na­to­nis.

Dek­la­ra­ci­ją Lat­vi­jos ir Es­ti­jos mi­nis­trai pa­si­ra­šė lap­kri­čio pra­džio­je Ry­go­je su­reng­to­je kon­fe­ren­ci­jo­je oku­pa­ci­jos ža­los at­ly­gi­ni­mo klau­si­mais. Lie­tu­vos tei­sin­gu­mo mi­nis­tras J.Ber­na­to­nis ren­gi­ny­je ne­da­ly­va­vo, jis vė­liau pa­si­ra­šė pa­štu at­ke­lia­vu­sį dek­la­ra­ci­jos do­ku­men­tą.

„Si­tua­ci­ja to­kia, kad Lie­tu­vo­je tas klau­si­mas (oku­pa­ci­jos ža­los dy­džio) yra iš­spręs­tas ir re­fe­ren­du­mas pri­ėmė spren­di­mą, tau­ta nu­bal­sa­vo, ati­tin­ka­mas įsta­ty­mas pri­mtas. Es­ti­jai ir Lat­vi­jai tie klau­si­mai ga­na nau­ji ir tik da­bar bu­vo ke­lia­mi. Ten bu­vo kal­ba­ma, kaip įver­tin­ti tą ža­lą, ir ko­kiais bū­dais siek­ti ža­los at­ly­gi­ni­mo“, – kal­bė­jo mi­nis­tras.

Kon­fe­ren­ci­jo­je Ry­go­je da­ly­va­vęs Kons­ti­tu­ci­nio Teis­mo pir­mi­nin­kas Dai­nius Ža­li­mas sa­ko, jog pa­si­ra­šy­ta dek­la­ra­ci­ja iš es­mės yra „po­li­ti­nis spau­di­mas“, o kal­bė­da­mas apie pra­kti­nius as­pek­tus mi­nė­jo, jog Lat­vi­jai ir Es­ti­jai įdo­mi Lie­tu­vos pa­tir­tis aps­kai­čiuo­jant oku­pa­ci­jos pa­da­ry­tą ža­lą.

„Tai yra po­li­ti­nis spau­di­mas, o tei­si­nio veiks­min­ges­nio me­cha­niz­mo kol kas ne­ma­tau, kal­ba­ma karts nuo kar­to apie tarp­tau­ti­nio tri­bu­no­lo stei­gi­mą, bet čia rei­kė­tų il­gai tar­tis ir dėl ju­ris­dik­ci­jos, ir ką jis ten tu­rė­tų teis­ti. Iš pri­nci­po tiks­las – kad po­li­ti­niu ly­giu (so­vie­tų nu­si­kal­ti­mai) bū­tų pa­smerk­ti vie­no­dai kar­tu su na­cis­ti­niais nu­si­kal­ti­mais ir kad pa­ti Ru­si­ja tą pa­da­ry­tų, nors da­bar vyks­ta at­virkš­ti­nis pro­ce­sas“, – BNS sa­kė D.Ža­li­mas.

„Lie­tu­va, prieš­in­gai nei Es­ti­ja ir Lat­vi­ja, vi­sus sa­vo na­mų dar­bus yra at­li­ku­si. Ga­li­ma gin­čy­tis kai ku­riais as­pek­tais, bet mes 2000 me­tais tu­rė­jo­me įsta­ty­mą, oku­pa­ci­jos ža­los at­ly­gi­ni­mo, ža­la ti­krai yra pa­skai­čiuo­ta. Nei Es­ti­ja, nei Lat­vi­ja nė­ra tie­sio­giai įsi­ver­ti­nę, tik maž­daug, ir Lie­tu­vos pa­vyz­dys jiems įdo­mus. Tiks­las yra keis­tis in­for­ma­ci­ja, me­to­di­ko­mis ža­lų skai­čia­vi­mo, kon­kre­tes­nė kon­fe­ren­ci­ja, kaip me­to­diš­kai įver­tin­ti kon­kre­čius ža­los as­pek­tus, nu­ma­ty­ta gruo­džio mė­ne­sį“, – pa­sa­ko­jo D.Ža­li­mas.

Bal­ti­jos ša­lių tei­sin­gu­mo mi­nis­trų dek­la­ra­ci­ja skel­bia­mas sie­kis aps­kai­čiuo­ti dėl so­vie­tų oku­pa­ci­jos pa­tir­tą ža­lą, rei­ka­lau­ti jos at­ly­gi­ni­mo bei so­vie­tų nu­si­kal­ti­mus įver­tin­ti tarp­tau­ti­niu mas­tu.

Do­ku­men­te mi­nis­trai skel­bia, kad yra lai­kas nu­sta­ty­ti sa­vo san­ty­kį su pra­ei­ti­mi ir moks­lo pa­tvir­tin­tais me­to­dais nu­sta­ty­ti ža­lą, pa­tir­tą dėl So­vie­tų są­jun­gos oku­pa­ci­jos to­ta­li­ta­ri­nio ko­mu­nis­ti­nio re­ži­mo, iš­sa­ko­mas sie­kis san­ty­kiuo­se su Ru­si­ja pa­brėž­ti oku­pa­ci­jos fak­tą ir už­si­ti­krin­ti, kad kaip So­vie­tų są­jun­gos tei­sių pe­rė­mė­ja Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­ja jį pri­pa­žin­tų, taip pat pri­siim­tų at­sa­ko­my­bę ir kom­pen­suo­tų ža­lą. Taip pat įvar­di­ja­mas ir sie­kis už­ti­krin­ti, kad So­vie­tų to­ta­li­ta­ri­nio re­ži­mo nu­si­kal­ti­mai bū­tų „a­ti­tin­ka­mai įver­tin­ti tarp­tau­ti­niu ly­giu“.

Lie­tu­va 2000 yra pri­ėmu­si įsta­ty­mą, ku­ris įpa­rei­go­ja ša­lies Vy­riau­sy­bę de­rė­tis su Ru­si­ja dėl pu­sę am­žiaus tru­ku­sios so­vie­ti­nės oku­pa­ci­jos ža­los, ku­rią Lie­tu­va tuo­met įver­ti­no 80-čia mi­li­jar­dų li­tų (dau­giau kaip 23 mlrd. eu­rų), at­ly­gi­ni­mo. Spren­di­mas, ku­riuo Vy­riau­sy­bė įpa­rei­go­ta rei­ka­lau­ti ža­los at­ly­gi­ni­mo, pri­im­tas re­fe­ren­du­mu ir pa­tvir­tin­tas įsta­ty­mu.