Ministras apie pabėgėlius: neturėtume užsiimti agitacija
Nuo ka­ro sa­vo­se ša­ly­se bė­gan­tys pa­bė­gė­liai ne­tu­ri tei­sės pa­si­rink­ti, į ku­rią Eu­ro­pos ša­lį vyk­ti, sa­ko vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras Sau­lius Skver­ne­lis.

„Ti­krai ne­ma­nau, kad tu­rė­tu­me už­siim­ti kaž­ko­kia agi­ta­ci­ja. Vis dėl­to spren­di­mai yra pri­im­ti. Pi­lie­čiai, ku­riems rei­ka­lin­ga tei­si­nė pa­gal­ba, ga­li bū­ti ar­ba iš Si­ri­jos, ar­ba iš Ira­ko, ar­ba iš Eri­trė­jos. Ma­nau, kad to­kiais at­ve­jais, jei­gu žmo­gus bė­ga nuo ka­ro ir jam rei­ka­lin­ga tei­si­nė ap­sau­ga, jis ne­tu­ri tei­sės rink­tis, ir toks yra pri­im­tas spen­di­mas, į ko­kią ša­lį jis no­ri va­žiuo­ti. Toks žmo­gus tu­ri ga­li­my­bę pa­tek­ti į sau­gią ša­lį. Lie­tu­va yra sau­gi ša­lis“, – LRT lai­do­je „Dė­me­sio cen­tre“ an­tra­die­nį sa­kė S.Skver­ne­lis.

Pa­sak mi­nis­tro, jei­gu pa­bė­gė­lis at­si­sa­ko vyk­ti į Lie­tu­vą dėl ki­tų prie­žas­čių: so­cia­li­nių, eko­no­mi­nių, „jis, ma­tyt, yra ne ka­ro pa­bė­gė­lis, o eko­no­mi­nis“.

„To­kiu at­ve­ju tie žmo­nės iš Ita­li­jos ir Grai­ki­jos tu­rė­tų bū­ti grą­žin­ti į Tė­vy­nę“, – tei­gė mi­nis­tras.

Eu­ro­pos Ta­ry­bos spren­di­me, S.Skver­ne­lio tei­gi­mu, yra kal­ba­ma „a­pie rea­lų ir veiks­min­gą grą­ži­ni­mo me­cha­niz­mą to­kiais at­ve­jais“.

„Spren­di­me yra aiš­kiai pa­sa­ky­ta, kad pa­bė­gė­lis ne­tu­ri tei­sės pa­si­rink­ti, į ko­kią ša­lį no­ri va­žiuo­ti. Ži­no­ma, prie­var­ta kon­vo­ju­mi į vie­ną ar ki­tą vals­ty­bę nie­kas ne­bus per­ke­lia­ma. Tai ne­priim­ti­na. Žmo­nės nė­ra pre­kės ar daik­tai. Vis dėl­to, jei­gu jiems bus pa­siū­ly­tos sau­gios gy­ve­ni­mo są­ly­gos ir sau­gus prie­globs­tis ki­to­je ša­ly­je, tai jie tu­ri al­ter­na­ty­vą – vyk­ti į tą ša­lį, ar­ba, ma­no nuo­mo­ne, bū­ti grą­žin­ti į kil­mės ša­lį ar į tran­zi­to ša­lį“, – kal­bė­jo mi­nis­tras.

S.Skver­ne­lio tei­gi­mu, pra­ėju­sią sa­vai­tę vy­ku­sio vi­daus rei­ka­lų vi­ce­mi­nis­tro va­do­vau­ja­mos de­le­ga­ci­jos vi­zi­to į Grai­ki­ją tiks­las ne­bu­vo „pri­kal­bin­ti ar par­si­vež­ti kaž­ką“.

„No­rin­čių­jų at­vyk­ti į Lie­tu­vą nie­kas ir ne­ieš­ko­jo. Tie­siog, pa­si­nau­do­jus pro­ga, bu­vo pa­klaus­ta ke­le­to šei­mų, ar jos va­žiuo­tų į Lie­tu­vą. Jie at­sa­kė ne­no­rin­tys va­žiuo­ti ne to­dėl, kad ne­ži­no, kas ta Lie­tu­va, o tie­siog dėl to, kad ki­to­je ša­ly­je tu­ri gi­mi­nių ir no­rė­tų vyk­ti ten“, – aiš­ki­no mi­nis­tras.

Grai­ki­jo­je pra­ėju­sią sa­vai­tę vie­šė­jęs vi­daus rei­ka­lų vi­ce­mi­nis­tras El­vi­nas Jan­ke­vi­čius tei­gė, kad nors Lie­tu­va yra su­ti­ku­si vie­ną šei­mą per­kel­ti į Lie­tu­vą ar­ti­miau­siu me­tu, no­rin­čių at­vyk­ti pa­bė­gė­lių ras­ti dar ne­pa­vy­ko.

„Ka­dan­gi mes sa­kė­me, kad esa­me pa­si­ruo­šę vie­ną šei­mą per­kel­ti jau ar­ti­miau­siu me­tu, Grai­ki­jos mig­ra­ci­jos ir prie­globs­čio de­par­ta­men­to par­ei­gū­nai sa­kė, kad jie kal­bė­jo su si­rais ir siū­lė, bet nė vie­ni ne­su­si­do­mė­jo“, – BNS prieš sa­vai­tę sa­kė vi­ce­mi­nis­tras.

Šią sa­vai­tę VRM at­sto­vų de­le­ga­ci­ja vyks­ta vi­zi­to į Ita­li­ją, ku­ria­me taip pat bus ap­ta­ria­mi pa­si­ruo­ši­mo pa­bė­gė­lių per­kė­li­mui klau­si­mai.

Po pir­ma­die­nį vy­ku­sio po­sė­džio pa­bė­gė­lių klau­si­mų ko­mi­si­jai va­do­vau­jan­tis Vy­riau­sy­bės vi­ce­kanc­le­ris Ri­man­tas Vait­kus tei­gė, jog sie­kiant mo­ty­vuo­ti pa­bė­gė­lius at­vyk­ti į Lie­tu­vą, Vy­riau­sy­bė ke­ti­na par­eng­ti in­for­ma­ci­nę kam­pa­ni­ją apie ša­lį bei da­ly­ti lanks­ti­nu­kus dar pa­bė­gė­lių sto­vyk­lo­se Grai­ki­jo­je ir Ita­li­jo­je.

Iki spa­lio 30 die­nos Lie­tu­va taip pat tu­rė­tų ap­si­tar­ti ir in­for­muo­ti Eu­ro­pos Ko­mi­si­ją, ko­kioms so­cia­li­nėms pa­bė­gė­lių gru­pėms bū­tų tei­kia­mas pri­ori­te­tas. R.Vait­kus pri­mi­nė, kad Lie­tu­va sieks pri­im­ti ne pa­vie­nius as­me­nis, o šei­mas bei „mo­ty­vuo­tus žmo­nes, ku­rie ras­tų čia an­trą sa­vo tė­vy­nę“.

Pie­tų Eu­ro­pai su­si­dū­rus su pa­bė­gė­lių antp­lū­džiu, Lie­tu­va įsi­pa­rei­go­jo per dve­jus me­tus pri­im­ti 1105 pa­bė­gė­lius iš to­kių ša­lių kaip Si­ri­ja, Ira­kas ir Eri­trė­ja.