Ministras abejoja visuotinio pajamų deklaravimo nauda
Fi­nan­sų mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Ri­man­tas Ša­džius pri­si­pa­ži­no abe­jo­jan­tis vi­suo­ti­nio tur­to ir pa­ja­mų dek­la­ra­vi­mo rei­ka­lin­gu­mu bei nau­da.

„A­pie vi­suo­ti­nį pa­ja­mų dek­la­ra­vi­mą yra daug ste­reo­ti­pų pa­pli­tu­sių ir vie­nas pla­čiau­siai pa­pli­tu­sių ste­reo­ti­pų - kad vi­si va­gys ir ky­ši­nin­kai dek­la­ruos, kiek ga­vo ky­šių ir kiek pri­si­vo­gė sve­ti­mų pi­ni­gų. To nie­ka­da ne­įvyks“, - an­tra­die­nį LNK Ži­nioms sa­kė mi­nis­tras.

Anot jo, vals­ty­bė pri­va­lo tu­rė­ti ob­jek­ty­vių duo­me­nų apie žmo­nių, įmo­nių pa­ja­mas, tur­tą.

„Tu­ri­me tu­rė­ti ob­jek­ty­vius duo­me­nis apie žmo­nių pa­ja­mas ir jų gy­ve­ni­mą, apie įmo­nių pa­ja­mas, įmo­nių ūki­nę veik­lą. Ir gry­nų­jų pi­ni­gų ap­ri­bo­ji­mas di­de­liems at­sis­kai­ty­mams duo­da mums ga­li­my­bę pa­lik­ti pėd­sa­kus jų ope­ra­ci­jo­se“, - tvir­ti­no R.Ša­džius.

Sei­mas an­tra­die­nį pra­dė­jo svars­ty­ti mi­nis­tro pro­jek­tą ap­ri­bo­ti at­sis­kai­ty­mus gry­nai­siais. Gy­ven­to­jams siū­lo­ma leis­ti tar­pu­sa­vy­je at­sis­kai­ty­ti gry­nai­siais iki 5 tūkst. eu­rų, o su įmo­nė­mis ar­ba smul­kiais vers­li­nin­kais - iki 3 tūkst. eu­rų.

R.Ša­džius pa­brė­žė, kad Lie­tu­vo­je ne­kil­no­ja­ma­sis tur­tas yra ga­na ge­rai su­re­gis­truo­tas, to­dėl Mo­kes­čių ins­pek­ci­ja „be jo­kių dek­la­ra­ci­jų ga­li su­si­ži­no­ti, kiek Jo­nai­tis ar Pe­trai­tis tu­ri ko­kio tur­to, ko­kia to tur­to ver­tė“.

„Tai kam dar vie­ną po­pie­rių ra­šy­ti? To­kių abe­jo­nių yra, kad bus pri­ra­šy­ta daug po­pie­riaus, ku­rį po to bus su­dė­tin­ga pers­kai­ty­ti“, - abe­jo­nes dėl vi­suo­ti­nio tur­to ir pa­ja­mų dek­la­ra­vi­mo dės­tė R.Ša­džius.

Par­la­men­te svars­to­mas su­ma­ny­mas įves­ti vi­suo­ti­nį dek­la­ra­vi­mą, ta­čiau tam ne­pri­ta­ria Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja. Jos at­sto­vai tvir­ti­na, kad to­kio dek­la­ra­vi­mo są­nau­dos ne­at­si­pirks ir jis ne­už­kirs ke­lio nu­si­kal­ti­mams.

Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mų tar­ny­bos at­sto­vai ma­no, kad vi­suo­ti­nis pa­ja­mų ir tur­to dek­la­ra­vi­mas leis­tų efek­ty­viau ko­vo­ti su ko­rup­ci­niais, fi­nan­si­niais, eko­no­mi­niais bei ne­tei­sė­to pra­tur­tė­ji­mo nu­si­kal­ti­mais. Spe­cia­lių­jų ty­ri­mo tar­ny­bos par­ei­gū­nų tei­gi­mu, pa­ja­mas ir tur­tą dek­la­ruo­jant da­liai gy­ven­to­jų, ne­ga­li­ma su­rink­ti iš­sa­mių duo­me­nų apie jų tur­tą ir pa­ja­mas, o tai su­da­ro są­ly­gas nu­slėp­ti ne­le­ga­laus tur­to srau­tus bei jį le­ga­li­zuo­ti. Tai esą ap­sun­ki­na ir tur­to kon­fis­ka­vi­mo bei at­sa­ko­my­bės už ne­tei­sė­tą pra­tur­tė­ji­mą tai­ky­mą.

Mo­kes­čių ins­pek­ci­jos duo­me­ni­mis, Lie­tu­vo­je yra apie 2,39 mln. 18 me­tų ir vy­res­nių gy­ven­to­jų, to­dėl dek­la­ra­ci­jų ap­do­ro­ji­mas bū­tų su­dė­tin­gas. Pir­mai­siais me­tais šio dar­bo iš­lai­dos esą siek­tų apie 14,8 mln. eu­rų, o vė­liau - po 12 mln. eu­rų per me­tus.

Da­bar pa­ja­mas dek­la­ruo­ja be­veik 1 mln. Lie­tu­vos gy­ven­to­jų.