Ministrams nervus tąsė ir Seimo narių klausimai
Per tre­jus Sei­mo ka­den­ci­jos me­tus į įvai­rius par­la­men­ta­rų ra­šy­ti­nius klau­si­mus Vy­riau­sy­bės va­do­vui, mi­nis­trams bei ki­tiems par­ei­gū­nams te­ko at­sa­ki­nė­ti 36 kar­tus. Dau­giau­sia – 10 kar­tų per šį lai­ko­tar­pį Sei­mo tri­bū­no­je te­ko aiš­kin­tis prem­je­rui Al­gir­dui But­ke­vi­čiui. An­tras daž­niau­siai po­li­ti­kų dė­me­sio su­lauk­da­vęs as­muo – bu­vęs ge­ne­ra­li­nis pro­ku­ro­ras Da­rius Va­lys, į klau­si­mus at­sa­ki­nė­jęs 6 kar­tus.

Per 2015-uo­sius Sei­mo na­riai Vy­riau­sy­bės na­riams ir įvai­rių ins­ti­tu­ci­jų va­do­vams klau­si­mus for­mu­la­vo 9 kar­tus – per­pus ma­žiau nei 2014-ai­siais. Ak­ty­viau­si vyk­do­mo­sios val­džios klai­dų ran­kio­to­jai, na­tū­ra­lu, bu­vo opo­zi­ci­jos at­sto­vai – kon­ser­va­to­riai ir li­be­ra­lai. Ta­čiau ne­at­si­li­ko ir kai ku­rie val­dan­tie­ji, ypač iš „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ frak­ci­jos. Pir­muo­ju smui­ku čia grie­žė jos se­niū­nas Pe­tras Gra­žu­lis. An­tai 2014 me­tų ge­gu­žę na­cio­na­li­nį trans­liuo­to­ją LRT po­li­ti­kas bu­vo ap­kal­ti­nęs dėl „Eu­ro­vi­zi­jos“ me­tu „barz­do­to­jo trans­ves­ti­to iš Aus­tri­jos“ Con­chi­tos Wurst pa­si­ro­dy­mo, ne­pa­ženk­li­nus spe­cia­liu nuo ne­igia­mos vie­šo­sios nuo­mo­nės po­vei­kio sau­gan­čiu ženk­lu. P. Gra­žu­lis ieš­ko­jo at­sa­ky­mo, ar to­kių ren­gi­nių trans­lia­ci­jos aps­kri­tai de­ra iš vals­ty­bės biu­dže­to iš­lai­ko­mam LRT.

Aiš­ki­no­si lėk­tu­vo ka­tas­tro­fą

2015-ie­ji pra­si­dė­jo Sei­mo na­rių mė­gi­ni­mu iš­siaiš­kin­ti Nor­ve­gi­jo­je din­gu­sio ne­pil­na­me­čio ber­niu­ko li­ki­mą. Į klau­si­mus apie vai­kų tei­ses ir vals­ty­bės vaid­me­nį jas gi­nant te­ko at­sa­ki­nė­ti so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­trei „dar­bie­tei“ Al­gi­man­tai Pa­be­dins­kie­nei. Ge­gu­žę, po to, kai sa­vo kė­dę pa­li­ko „dar­bie­čių“ de­le­guo­tas švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­tras Dai­nius Pa­val­kis, o pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė į jo vie­tą at­si­sa­kė skir­ti ki­tą šios par­ti­jos at­sto­vą Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ką Vy­dą Ged­vi­lą, gru­pė par­la­men­ta­rų su­for­mu­la­vo klau­si­mus Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos va­do­vui Sau­liui Ur­bo­na­vi­čiui. Pra­šy­ta pa­teik­ti in­for­ma­ci­ją, ku­rį ga­li­mai už­ker­ta ke­lią V. Ged­vi­lui į mi­nis­trus. Ta­čiau vie­šų pa­aiš­ki­ni­mų šiuo klau­si­mu Sei­me bu­vo iš­veng­ta.

Ne­ma­žai lai­ko Sei­mo na­riai sky­rė aiš­kin­tis tra­giš­kos ne­lai­mės Bal­ti­jos jū­ro­je prie­žas­tis. Pri­min­si­me, kad iš Ge­te­bor­go į Klai­pė­dą skri­dęs lėk­tu­vas „ An-2“ su dviem pa­ty­ru­siais lie­tu­viais pi­lo­tais virš Bal­ti­jos jū­ros din­go ge­gu­žės 16-osios po­pie­tę. Po tri­jų par­ų lėk­tu­vas ras­tas Bal­ti­jos jū­ros dug­ne. Or­lai­vį iš­kė­lus bu­vo ap­tik­tas vie­no pi­lo­to kū­nas. Dėl gel­bė­ji­mo ope­ra­ci­jos te­ko aiš­kin­ti prem­je­rui, kraš­to ap­sau­gos, su­si­sie­ki­mo mi­nis­trams so­cial­de­mo­kra­tams Juo­zui Ole­kui ir Ri­man­tui Sin­ke­vi­čiui bei ki­tiems par­ei­gū­nams.

Smū­gis premjerui

Trys pra­ėju­sių me­tų ru­dens mė­ne­siai mi­nis­trui pir­mi­nin­kui A. But­ke­vi­čiui bu­vo ypač ne­ra­mūs. Pir­miau­sia opo­zi­ci­ja jį už­ver­tė klau­si­mais dėl žen­to Eval­do Vai­ta­siaus bei vi­suo­me­ni­nės kon­sul­tan­tės Da­lios Ku­trai­tės-Gied­rai­tie­nės vers­lo in­te­re­sų. Kaip ži­no­ma, dėl ki­lu­sios skan­da­lo E. Vai­ta­sius par­da­vė tu­rė­tas bend­ro­vės „Mi­nis­te­rium“, esą sėk­min­gai lai­mė­da­vu­sios vals­ty­bi­nius kon­kur­sus, ak­ci­jas. Spa­lį Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos frak­ci­ja, pa­lai­ko­ma kai ku­rių „dar­bie­čių“, Vy­riau­sy­bės va­do­vą ap­kal­ti­no pa­skel­bus me­la­gin­gą in­for­ma­ci­ją apie tau­ti­nių ma­žu­mų mo­kyk­loms ski­ria­mą mo­ki­nio krep­še­lį.

Spa­lį A. But­ke­vi­čiaus pe­čius pri­slė­gė dar vie­na ne­ma­lo­nu­mų la­vi­na. Pa­aiš­kė­jus, kad jo se­kre­to­ria­to va­do­vė Džiul­je­ta Žiugž­die­nė ga­li­mai įta­ria­ma ko­rup­ci­jos by­lo­je, ku­rio­je jos nau­dai di­de­lės ver­tės ky­šio ga­li­mai rei­ka­la­vo vie­nas iš aukš­tų so­cial­de­mo­kra­tų Ute­nos me­ras Al­vy­das Ka­ti­nas, prem­je­rui ir vėl te­ko kop­ti į tri­bū­ną. Kaip ži­no­ma, Ute­nos me­ras dėl­to bu­vo nu­ša­lin­tas nuo par­ei­gų. Ta­čiau po Nau­jų­jų me­tų A. Ka­ti­nas ga­lės grįž­ti į dar­bą. Pa­ne­vė­žio apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ra nu­spren­dė ne­si­kreip­ti į teis­mą dėl to­les­nio me­ro nu­ša­li­ni­mo nuo par­ei­gų.

Sta­tu­to norma

Pa­gal Sei­mo sta­tu­tą, se­si­jos me­tu, kiek­vie­ną an­tra­die­nį, Vy­riau­sy­bės pus­va­lan­džio me­tu į Sei­mo na­rių iš anks­to raš­tu pa­teik­tus klau­si­mus tu­ri at­sa­ky­ti Vy­riau­sy­bės na­riai, vals­ty­bės kon­tro­lie­rius, ki­ti vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų va­do­vai, ku­riuos ski­ria Sei­mas, taip pat ki­tų vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų va­do­vai, iš­sky­rus tei­sė­jus. Klau­si­mai raš­tu per Sei­mo po­sė­džių se­kre­to­ria­tą pa­tei­kia­mi ne vė­liau kaip prieš 2 die­nas iki po­sė­džio. Ku­rie Vy­riau­sy­bės na­riai ar vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų va­do­vai tu­ri at­sa­ky­ti į jiems raš­tu pa­teik­tus klau­si­mus, li­kus 24 va­lan­doms iki po­sė­džio nu­sta­to Sei­mo se­niū­nų su­ei­ga, pa­pras­tai at­siž­velg­da­ma į pa­teik­tų raš­tu klau­si­mų skai­čių. At­sa­ky­mams į iš anks­to raš­tu pa­teik­tus Sei­mo na­rių klau­si­mus ski­ria­ma 15 mi­nu­čių.