Ministrai viliasi neliksią bedarbiais
Ka­den­ci­ją bai­gian­čios XVI Vy­riau­sy­bės mi­nis­trai po ke­lių sa­vai­čių ne­teks sa­vo port­fe­lių. Dau­gu­ma jų ti­ki­no kol kas ne­brai­žan­tys nau­jos veik­los gai­rių, ta­čiau vy­lė­si, kad su­kaup­tos ži­nios ir įgy­ta pa­tir­tis pra­vers at­ei­ty­je.

Po ke­lių sa­vai­čių aš­tuo­niems iš 14 da­bar­ti­nės Vy­riau­sy­bės na­rių rei­kės ieš­ko­tis nau­jo dar­bo, pen­ki ta­po Sei­mo na­riais, vie­nas mi­rė. Ką veiks nuo gruo­džio vi­du­rio, kai veik­lą pra­dės nau­jo­ji Sei­mo rin­ki­mų lai­mė­to­jos Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos ir bend­ra­dar­biau­ti pa­kvies­tos So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos su­for­muo­ta Vy­riau­sy­bė, pos­tus pa­lik­sian­tys mi­nis­trai per daug ne­at­vi­rau­ja, ta­čiau ti­ki­na esan­tys at­vi­ri nau­jiems pa­siū­ly­mams.

Vy­riau­sy­bės na­riai pir­miau­sia ke­ti­na pa­il­sė­ti ir at­si­gau­ti nuo su­nkios dar­bų naš­tos. Vi­są ket­ve­rių me­tų ka­den­ci­ją dir­bo še­ši mi­nis­trai: už­sie­nio rei­ka­lų – Li­nas Lin­ke­vi­čius, tei­sin­gu­mo – Juo­zas Ber­na­to­nis, su­si­sie­ki­mo – Ri­man­tas Sin­ke­vi­čius, kraš­to ap­sau­gos – Juo­zas Ole­kas, so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo – Al­gi­man­ta Pa­be­dins­kie­nė, kul­tū­ros – Ša­rū­nas Bi­ru­tis.

Pra­smin­ga veikla

Po mė­ne­sio Vy­riau­sy­bę tu­rės pa­lik­ti ke­tu­ri į nau­ją­jį Sei­mą ne­pa­te­ku­sios Dar­bo par­ti­jos de­le­guo­ti mi­nis­trai. „Kol kas in­ten­sy­viai dir­bu, apie at­ei­tį ne­gal­vo­ju, nie­ko ne­ieš­kau. No­riu baig­ti vi­sus pra­dė­tus dar­bus. Vyks­tu į Len­ki­ją, o lap­kri­čio pra­džio­je – į Ki­ni­ją. Vi­si vi­zi­tai se­niai su­pla­nuo­ti“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė. Iki Nau­jų­jų me­tų ji ža­dė­jo il­sė­tis, ap­sit­var­ky­ti na­muo­se Kė­dai­niuo­se. Po­li­ti­kė ne­at­me­tė ga­li­my­bės, kad ir to­liau dirbs Vil­niu­je. „E­su eko­no­mis­tė, man pa­tin­ka vis­kas, kas su­si­ję su va­dy­ba, ad­mi­nis­tra­vi­mu“, – pri­dū­rė ji.

Kom­pe­ten­ci­ja eko­no­mi­kos, ener­ge­ti­kos, Eu­ro­pos Są­jun­gos ir kul­tū­ros sri­ty­se tei­gė ga­lin­tis pa­si­gir­ti kul­tū­ros mi­nis­tras Š. Bi­ru­tis. „Ma­nau, vi­sas šias ži­nias pri­tai­ky­siu, ta­čiau kur, šian­dien ti­krai ne­ga­liu pa­sa­ky­ti“, – pri­si­pa­ži­no po­li­ti­kas. Lie­tu­vo­je, ki­taip nei Eu­ro­po­je ir pa­sau­ly­je, anot jo, stin­ga vals­ty­bės pa­stan­gų pa­nau­do­ti daug iš­ma­nan­čių spe­cia­lis­tų pa­tir­tį. „Tos kom­pe­ten­ci­jos kar­tais nė ne­rei­kia, žiū­ri­ma tik po­li­tiš­kai“, – ap­gai­les­ta­vo Š. Bi­ru­tis. Jis tvir­ti­no ne­ga­lin­tis at­sa­ky­ti, ar to­liau liks po­li­ti­ko­je, nes tai pri­klau­sys „nuo dau­ge­lio da­ly­kų“.

A. Pa­be­dins­kie­nė aiš­ki­no, kad „ket­ve­ri me­tai bu­vo la­bai su­dė­tin­gi, bet kar­tu įdo­mūs ir pra­smin­gi“ – pra­dė­ta rea­li ins­ti­tu­ci­nės glo­bos pert­var­ka, kei­čia­mas klien­tų ap­tar­na­vi­mo dar­bo bir­žo­se mo­de­lis, jau­ni­mo po­li­ti­ko­je, taip pat smar­kiai pa­sis­tū­mė­ta į prie­kį ne­įga­lių­jų in­teg­ra­ci­jos sri­ty­je. Mi­nis­trė pa­si­džiau­gė ir sėk­min­gai plė­to­ja­mu tarp­tau­ti­niu bend­ra­dar­bia­vi­mu, ku­ris at­ei­ty­je duos ne­ma­žai nau­dos. Apie as­me­ni­nius at­ei­ties pla­nus ji ža­dė­jo pra­neš­ti vė­liau. O švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­trė Aud­ro­nė Pi­trė­nie­nė pa­brė­žė ži­niask­lai­dai, kad toks „kū­ry­bin­gas, drą­sus, ener­gin­gas žmo­gus“ kaip ji be dar­bo nie­ka­da ne­liks.

Su­nku, bet įdo­mu

Dau­giau kaip tre­jus me­tus prie Ūkio mi­nis­te­ri­jos vai­ro sto­vė­jęs so­cial­de­mo­kra­tų de­le­guo­tas Eval­das Gus­tas pri­pa­ži­no – mi­nis­tro par­ei­gos bu­vo at­sa­kin­gos ir ne­leng­vos. „Kol kas ne­ap­sisp­ren­džiau, ką veik­siu to­liau. Lai­kas par­odys. Tu­riu min­čių, bet gar­siai jas pa­sa­ky­ti dar ne me­tas“, – ti­ki­no mi­nis­tras. Va­do­vau­jant Ūkio mi­nis­te­ri­jai E. Gus­tui įdo­miau­sia bu­vo su­tik­ti įvai­rių žmo­nių, tu­rin­čių skir­tin­gas nuo­mo­nes ir pa­tir­tį, ban­dy­ti kar­tu ras­ti op­ti­ma­lų spren­di­mą. „Daug me­tų dir­bau ki­to­je – Vi­daus rei­ka­lų – mi­nis­te­ri­jo­je, tad pui­kiai ži­no­jau mi­nis­te­ri­jos dar­bo spe­ci­fi­ką“, – sa­kė jis. E. Gus­tui la­biau­siai bus gai­la pa­lik­ti mi­nis­te­ri­jos, ku­rio­je dir­ba ti­kri pro­fe­sio­na­lai, ko­lek­ty­vą.

„Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ de­le­guo­tas ap­lin­kos mi­nis­tras Kęs­tu­tis Tre­čio­kas tei­gė grį­šiąs į gim­tuo­sius Tel­šius. „Jau vyk­da­mas į Vil­nių ži­no­jau, kad sos­ti­nė­je bū­siu lai­ki­nai. Vi­są lai­ką jau­čiau­si tar­si ko­man­di­ruo­tė­je“, – ne­slė­pė K. Tre­čio­kas. Jam dar­bas Vy­riau­sy­bė­je bu­vo ne­leng­vas jau vien dėl to, kad vie­šo­ji opi­ni­ja ne vi­sa­da pri­ta­ria vyk­do­miems dar­bams. „Sten­gie­si, dir­bi, bet lie­ki kal­tas, net ne­ži­nai ko­dėl. Aiš­ku, pa­tir­tis bu­vo la­bai nau­din­ga“, – pri­pa­ži­no mi­nis­tras, ku­riam Sei­me te­ko at­lai­ky­ti ir in­ter­pe­lia­ci­jos pro­ce­dū­rą. K. Tre­čio­kas už­si­mi­nė apie ga­li­my­bę su­grįž­ti į Tel­šių ra­jo­no ta­ry­bą. „Ne­su ti­kras, ar lik­siu po­li­ti­ko­je. Ir šei­ma už­si­me­na apie ga­li­my­bę gy­ven­ti be įtam­pos, ir apie svei­ka­tą rei­kia ne­už­mirš­ti“, – kal­bė­jo mi­nis­tras.

„Tvar­kie­čių“ de­le­guo­tas vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras To­mas Ži­lins­kas, prieš aš­tuo­nis mė­ne­sius pa­kei­tęs da­bar į prem­je­ro pos­tą pre­ten­duo­jan­tį Sau­lių Skver­ne­lį, taip pat vy­lė­si, kad jo pa­tir­tis pra­vers vals­ty­bei. „E­su at­vi­ras pa­siū­ly­mams. Šis lai­ko­tar­pis bu­vo la­bai įdo­mus, ku­pi­nas iš­šū­kių. Bet jie ma­nęs ne­gąs­di­no, ga­vau vi­so­ke­rio­pos pa­tir­ties“, – tvir­ti­no mi­nis­tras. Jo­kiai par­ti­jai ne­prik­lau­san­tis T. Ži­lins­kas pa­si­džiau­gė tu­rė­jęs ga­li­my­bę į vyks­tan­čius pro­ce­sus pa­žvelg­ti ne vals­ty­bės tar­nau­to­jo, o po­li­ti­ko aki­mis.

Yra kuo džiaug­tis

Pus­tre­čių me­tų ener­ge­ti­kos mi­nis­tru dir­bęs Ro­kas Ma­siu­lis sa­kė svars­tan­tis grįž­ti į pri­va­tų sek­to­rių. Anks­čiau jis yra va­do­va­vęs ener­ge­ti­kos įmo­nėms, dir­bęs vers­lo kon­sul­ta­ci­jų bend­ro­vė­je. „Bet kol kas ne­tu­riu kon­kre­taus pa­siū­ly­mo“, – tei­gė mi­nis­tras. Pa­sak jo, va­do­va­vi­mas mi­nis­te­ri­jai „bu­vo di­de­lių iš­šū­kių me­tas ir di­de­lės at­sa­ko­my­bės rei­ka­la­vęs dar­bas“. „Man pa­si­se­kė, kad dir­bau to­kiu svar­biu lai­ko­tar­piu: Lie­tu­va už­si­ti­kri­no ener­ge­ti­nę ne­prik­lau­so­my­bę du­jų sek­to­riu­je, SGD ter­mi­na­las nu­trau­kė „Gazp­rom“ do­mi­na­vi­mą mū­sų rin­ko­je, nu­ties­ti elek­tros til­tai iš Lie­tu­vos į Šve­di­ją ir Len­ki­ją“, – var­di­jo R. Ma­siu­lis.

Pa­si­bai­gus Vy­riau­sy­bės ka­den­ci­jai į po­li­ti­nius pos­tus ne­pas­kir­tiems mi­nis­trams, dar­bo vals­ty­bės tar­ny­bo­je ne­ra­du­siems jų po­li­ti­nio pa­si­ti­kė­ji­mo ko­man­dų na­riams bus iš­mo­kė­tos kom­pen­sa­ci­jos. To­kias iš­ei­ti­nes iš­mo­kas nu­ma­to įsta­ty­mai. Kai bus su­da­ry­ta nau­ja Vy­riau­sy­bė, anks­tes­nio ka­bi­ne­to na­riai, ne­pas­kir­ti mi­nis­trais ar ne­iš­rink­ti į Sei­mą, gaus dvie­jų vi­du­ti­nių mė­ne­sio at­ly­gi­ni­mų kom­pen­sa­ci­jas. Mi­nis­trų po­li­ti­nio pa­si­ti­kė­ji­mo ko­man­dos na­riai, per mė­ne­sį ne­įsi­dar­bi­nę vals­ty­bės ar sa­vi­val­dy­bės įstai­go­je ir įmo­nė­je, su­lauks vie­no mė­ne­sio vi­du­ti­nio dar­bo už­mo­kes­čio dy­džio iš­ei­ti­nės iš­mo­kos. Mi­nis­trų al­ga sie­kia nuo 3,2 tūkst. eu­rų iki be­veik 4 tūkst. eu­rų ne­ats­kai­čius mo­kes­čių. Skai­čiuo­ja­ma, kad iš­ei­ti­nės iš­mo­kos mi­nis­te­ri­jų va­do­vams ir jų po­li­ti­nėms ko­man­doms mo­kes­čių mo­kė­to­jams at­sieis de­šim­tis tūks­tan­čių eu­rų.