Ministrai – prie starto linijos
Sei­mo rin­ki­muo­se da­ly­vaus vi­si, iš­sky­rus du, mi­nis­trų ka­bi­ne­to na­riai, taip pat – dau­ge­lis vi­ce­mi­nis­trų. Iki šiol bend­rą Vy­riau­sy­bės prog­ra­mą vyk­dę po­li­ti­kai ne­tru­kus stos vie­nas prieš ki­tą, kaip kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Juo­zas Ole­kas bei So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos va­do­vė „dar­bie­tė“ Al­gi­man­ta Pa­be­dins­kie­nė, su­si­kau­sian­tys Sū­du­vos vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je.

Vos po tri­jų mė­ne­sių vyk­sian­čiuo­se Sei­mo rin­ki­muo­se da­ly­vau­ti ke­ti­na kaip nie­ka­da daug Vy­riau­sy­bės na­rių ir jų ko­man­dų at­sto­vų. Dėl par­la­men­ta­rų man­da­tų rung­sis 13 iš 15 mi­nis­trų ka­bi­ne­to na­rių. Net 12 iš jų, kaip ir prem­je­ras so­cial­de­mo­kra­tas Al­gir­das But­ke­vi­čius, per­ga­lės sieks vien­man­da­tė­se rin­ki­mų apy­gar­do­se – tai yra, pa­tys tu­rės pa­sis­teng­ti dėl sa­vo sėk­mės. Vie­nin­te­lis ūkio mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Eval­das Gus­tas į Sei­mą pa­tek­ti ban­dys per So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos kan­di­da­tų są­ra­šą.

Į rin­ki­mus ne­ina tik ne­par­ti­nis ener­ge­ti­kos mi­nis­tras Ro­kas Ma­siu­lis, for­ma­liai į pos­tą de­le­guo­tas Dar­bo par­ti­jos (DP), bei par­ti­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ ba­lan­dį į Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos va­do­vus pa­siū­ly­tas il­ga­me­tis šios ins­ti­tu­ci­jos tar­nau­to­jas To­mas Ži­lins­kas. Prieš ket­ve­rius me­tus vien­man­da­tė­se apy­gar­do­se ne­kan­di­da­ta­vo 5 mi­nis­trai, ke­tu­ri iš jų aps­kri­tai ne­be­da­ly­va­vo rin­ki­muo­se.

Ei­na komandomis

Šį­met kai ku­rio­se mi­nis­te­ri­jo­se į rin­ki­mų sū­ku­rį ne­ria be­veik vi­sa va­do­vy­bė. Ap­lin­kos mi­nis­tro „tvar­kie­čio“ Kęs­tu­čio Tre­čio­kio, per­ga­lės siek­sian­čio Tel­šių vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je, pė­do­mis pa­se­kė du vi­ce­mi­nis­trai iš tri­jų. So­cial­de­mo­kra­tas Li­nas Jo­naus­kas kan­di­da­tuos Mo­lė­tų-Šir­vin­tų apy­gar­do­je, „tvar­kie­tis“ Al­gir­das Ge­ne­vi­čius – Kai­šia­do­rių-Elek­trė­nų.

Su­si­sie­ki­mo mi­nis­tro so­cial­de­mo­kra­to Ri­man­to Sin­ke­vi­čiaus, rin­ki­muo­se da­ly­vau­sian­čio iki šiol jam sėk­mę ne­šu­sio­je Jo­na­vo­je, du iš tri­jų vi­ce­mi­nis­trų taip pat ban­dys tęs­ti po­li­ti­nę kar­je­rą. „Dar­bie­tis“ Sau­lius Gir­daus­kas var­žy­sis Pa­ne­mu­nės, jo par­ti­jos ko­le­ga Al­gis Žva­liaus­kas – Ma­ri­jam­po­lės vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je. Ta pa­ti si­tua­ci­ja – so­cial­de­mo­kra­to Juo­zo Ber­na­to­nio va­do­vau­ja­mo­je Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jo­je. Jis pats kan­di­da­tuos sos­ti­nės Ka­ro­li­niš­kių apy­gar­do­je, du iš tri­jų vi­ce­mi­nis­trų – so­cial­de­mo­kra­tas Ju­lius Pa­go­jus bei DP at­sto­vas Gied­rius Mo­zū­rai­tis – ati­tin­ka­mai Vil­niaus Laz­dy­nų bei Jus­ti­niš­kių apy­gar­do­se.

Že­mės ūkio mi­nis­trė „dar­bie­tė“ Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė ir vėl kan­di­da­tuos Kė­dai­niuo­se. Į rin­ki­mus ei­na ir du iš ke­tu­rių jos vi­ce­mi­nis­trų: par­ti­jos ko­le­ga Sau­lius Ja­ki­ma­vi­čius var­žy­sis Jo­na­vo­je, so­cial­de­mo­kra­tė Li­na Ku­ja­ly­tė – Nal­šios apy­gar­do­je. V. Bal­trai­tie­nės par­ti­jos ko­le­gė švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­trė Aud­ro­nė Pi­trė­nie­nė man­da­to sieks nau­jai su­for­muo­to­je Kur­šo vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je. Rin­ki­muo­se da­ly­vaus ir du iš ke­tu­rių jos vi­ce­min­si­trų. „Dar­bie­tė“ Ge­no­vei­ta Kra­saus­kie­nė var­žy­sis Pa­jū­rio, „tvar­kie­tė“ Na­tal­ja Is­to­mi­na – Bal­ti­jos apy­gar­do­je.

Par­tne­riai virs­ta oponentais

Prem­je­ras so­cial­de­mo­kra­tas A. But­ke­vi­čius tra­di­ciš­kai kan­di­da­tuos Vil­ka­viš­kio apy­gar­do­je. Rin­ki­muo­se da­ly­vaus ir trys jo pa­ta­rė­jai bei Vy­riau­sy­bės vi­ce­kanc­le­ris Ri­man­tas Vait­kus, ku­ris kan­di­da­tuos Plun­gė­je. Prem­je­ro pa­ta­rė­ja ry­šiams su Sei­mu Auk­sė Kon­tri­mie­nė man­da­to sieks Anykš­čių-Pa­ne­vė­žio apy­gar­do­je, pa­ta­rė­jas svei­ka­tos klau­si­mais An­ta­nas Vin­kus – Kre­tin­gos-Pa­lan­gos apy­gar­do­je, pa­ta­rė­jas kul­tū­rai Faus­tas La­tė­nas – sos­ti­nės Nau­ja­mies­ty­je.

Vie­no­je val­ty­je kol kas sė­din­tys Vy­riau­sy­bės at­sto­vai rin­ki­mų kam­pa­ni­jos me­tu tam­pa kon­ku­ren­tais, ypač, kai Sei­mo na­rio man­da­to sie­kia to­je pa­čio­je rin­ki­mų apy­gar­do­je, kaip Sū­du­vos vien­man­da­tė­je kon­ku­ruo­sian­tys kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras J. Ole­kas bei so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­trė A. Pa­be­dins­kie­nė.

Prieš su­si­sie­ki­mo mi­nis­trą R. Sin­ke­vi­čių Jo­na­vo­je sto­ja „dar­bie­tis“ že­mės ūkio vi­ce­mi­nis­tras S. Ja­ki­ma­vi­čius. Jo ko­le­gė so­cial­de­mo­kra­tė L. Ku­ja­ly­tė Nal­šios apy­gar­do­je su­si­kaus su kul­tū­ros mi­nis­tru DP at­sto­vu Ša­rū­nu Bi­ru­čiu. Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­trui so­cial­de­mo­kra­tu Li­nui Lin­ke­vi­čiui Pa­ne­mu­nė­je opo­nen­tu taps su­si­sie­ki­mo vi­ce­mi­nis­tras „dar­bie­tis“ S. Gir­daus­kas. Že­mės ūkio mi­nis­trė V. Bal­trai­tie­nė kon­ku­ruos su vi­daus rei­ka­lų vi­ce­mi­nis­tru so­cial­de­mo­kra­tu Jus­tu Pa­nkaus­ku.

Ža­da im­ti atostogų

Dar prieš de­šimt­me­tį rin­ki­muo­se da­ly­vau­jan­tys Vy­riau­sy­bės na­riai lai­kė­si tra­di­ci­jos agi­ta­ci­nės kam­pa­ni­jos me­tu at­si­trauk­ti nuo tie­sio­gi­nių par­ei­gų, tad pa­si­nau­do­da­vo įsta­ty­mo su­teik­ta tei­se tam lai­ko­tar­piui gau­ti ne­mo­ka­mų at­os­to­gų. Ta­čiau per pa­sta­ruo­sius 2012 me­tų ru­de­nį vy­ku­sius Sei­mo rin­ki­mus ne­mo­ka­mų at­os­to­gų ga­li­my­be iš de­vy­nių kan­di­da­ta­vu­sių mi­nis­trų pa­si­nau­do­jo tik Rai­mon­das Šu­kys, va­do­va­vęs Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jai.

Vy­riau­sy­bės vi­ce­kanc­le­ris R. Vait­kus „Lie­tu­vos ži­nioms“ tei­gė kol kas mi­nis­trų pra­šy­mų at­os­to­gau­ti agi­ta­ci­jos lai­ko­tar­piui ne­su­lau­kęs, bet ne­abe­jo­jo, kad jų bus. „Pap­ras­tai mi­nis­trai ne­no­ri, kad jų dar­bas bū­tų ta­pa­ti­na­mas su rin­ki­mų agi­ta­ci­ja. Ak­ty­viau­sias rin­ki­mų pe­rio­das bus rug­sė­jo mė­ne­sį. Tuo me­tu dar­bas ir agi­ta­ci­nė veik­la ti­krai ga­li kirs­tis, to­dėl dau­ge­lis, kaip ir aš pats, svars­to­me apie at­os­to­gas tuo me­tu“, – sa­kė Vy­riau­sy­bės vi­ce­kanc­le­ris.

„A­gi­ta­ci­nių“ at­os­to­gų – dvi sa­vai­tes rugp­jū­čio mė­ne­sį – jau ap­sisp­ren­dė ei­ti ap­lin­kos mi­nis­tras K. Tre­čio­kas. Pa­klaus­tas, kaip su­ksis iš pa­dė­ties prieš pat rin­ki­mus, po­li­ti­kas ti­ki­no, kad agi­ta­ci­ja už­siims po dar­bo ir sa­vait­ga­liais, taip pat tar­sis su ki­tais mi­nis­trais dėl ga­li­my­bės pa­siim­ti ke­le­tą lais­vų die­nų. „Jei bus ga­li­my­bė pa­siim­ti dar ke­lias die­nas at­os­to­gų, pa­si­nau­do­siu, bet ie­čių lau­žy­ti ne­ke­ti­nu, pa­grin­di­nis ma­no dar­bas yra mi­nis­te­ri­jo­je, o ne rin­ki­muo­se“, – aiš­ki­no K. Tre­čio­kas.

Šiuo me­tu at­os­to­gau­jan­tis tei­sin­gu­mo mi­nis­tras J. Ber­na­to­nis prieš ke­le­rius me­tus da­ly­vau­da­mas rin­ki­muo­se į Eu­ro­pos Par­la­men­tą bu­vo pa­si­nau­do­jęs tei­se pa­siim­ti lais­va­die­nių. „Da­bar ma­ty­si­me, ko­kios bus ga­li­my­bės, kaip pa­vyks de­rin­tis su ki­tais ko­le­go­mis“, – kal­bė­jo jis.

Nuo­sek­laus dar­bo nebesitiki

Sei­mo opo­zi­ci­jos ly­de­rio, Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) at­sto­vo And­riaus Ku­bi­liaus ma­ny­mu, rug­sė­jį pra­si­dė­sian­čią pa­sku­ti­nę šio Sei­mo ru­dens se­si­ją, taip pat ir Vy­riau­sy­bės dar­bą tuo me­tu su­nku įsi­vaiz­duo­ti bū­siant kons­truk­ty­vius. Ta­čiau, po­li­ti­ko tei­gi­mu, taip bū­na prieš kiek­vie­nus rin­ki­mus.

„Ži­no­ma, bū­tų la­bai svar­bu, kad mi­nis­trai ne­si­nau­do­tų tar­ny­bi­ne pa­dė­ti­mi kon­ku­ren­ci­nė­je ko­vo­je, ko­kio­je nors kon­kre­čio­je apy­gar­do­je ne­pra­dė­tų ža­dė­ti ste­buk­lų, ku­rių po rin­ki­mų ti­krai ne­pa­vyks įgy­ven­din­ti, o žmo­nės liks ap­gau­ti. Ra­gin­čiau mi­nis­trus da­ly­vau­ti rin­ki­muo­se už­mirš­tant, ko­kius pos­tus jie uži­ma“, – sa­kė jis.

Vis dėl­to A. Ku­bi­lius ti­ki­no ne­sąs nu­si­tei­kęs prieš mi­nis­trų da­ly­va­vi­mą rin­ki­muo­se. „Mi­nis­trais tu­ri bū­ti ski­ria­mi stip­rūs po­li­ti­kai, to­dėl ne­igia­mai ver­tin­ti fak­tą, kad Vy­riau­sy­bės na­riai da­ly­vau­ja po­li­ti­nė­je veik­lo­je, tai­gi ir rin­ki­muo­se, ti­krai ne­siim­čiau. Kaip tik, ma­no ma­ny­mu, ak­ty­ves­nė po­li­ti­kų veik­la ir nuo­sek­lus au­gi­mas iki mi­nis­tro pos­to bū­tų Lie­tu­vai nau­din­gas da­ly­kas“, – aiš­ki­no Sei­mo opo­zi­ci­jos ly­de­ris.

Tuo me­tu Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to do­cen­tas po­li­to­lo­gas Ber­na­ras Iva­no­vas įsi­ti­ki­nęs, kad rin­ki­mų kam­pa­ni­jo­se da­ly­vau­jan­tys mi­nis­trai pri­va­lo at­si­trauk­ti nuo tie­sio­gi­nių par­ei­gų. „Ki­tu at­ve­ju, nuo­lat ro­dy­da­ma­sis vi­suo­me­nei dėl tie­sio­giai at­lie­ka­mų par­ei­gų ir kar­tu vyk­dy­da­mas rin­ki­mų kam­pa­ni­ją, po­li­ti­kas sa­vo nau­dai iš­nau­do­ja ad­mi­nis­tra­ci­nius re­sur­sus ir pa­žei­džia są­ži­nin­gos kon­ku­ren­ci­jos pri­nci­pą“, – kal­bė­jo jis.

Mi­nis­trai ir vi­ce­mi­nis­trai, da­ly­vau­jan­tys Sei­mo rin­ki­muo­se vien­man­da­tė­se apy­gar­do­se:

.