Ministrai nesutaria dėl GMP dispečerinių naikinimo
Nau­jie­ji svei­ka­tos ap­sau­gos ir vi­daus rei­ka­lų mi­nis­trai skir­tin­gai ver­ti­na ga­li­my­bę grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos (GMP) eki­pa­žus val­dy­ti tik iš Bend­ro­jo pa­gal­bos cen­tro (BPC), kaip nu­ma­to įsta­ty­mas.

Dėl GMP ir BPC in­teg­ra­vi­mo Svei­ka­tos ap­sau­gos bei Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos ne­su­ta­ria ne vie­ne­rius me­tus, ir nors Lie­tu­vo­je įdieg­tas bend­ras pa­gal­bos nu­me­ris 112, BPC dar ne­per­duo­da­mas pa­jė­gu­mų val­dy­mas.

„Kar­tu su bu­vu­siu vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tru bu­vo ras­tas komp­ro­mi­sas dėl va­di­na­mo­sios an­tro­sios al­ter­na­ty­vos, ku­ri reikš­tų, kad mes tu­ri­me vie­ną pa­gal­bos nu­me­rį, bet iš­lai­ko­me GMP dis­pe­če­ri­nes su­ma­ži­nę jų skai­čių, kad jos deng­tų di­des­nius plo­tus. Mes ti­krai ma­no­me, kad GMP sto­tys tu­rė­tų lik­ti“, – BNS šią sa­vai­tę sa­kė svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­tras Ju­ras Po­že­la.

Jo aiš­ki­ni­mu, GMP dis­pe­če­ri­nių nai­ki­ni­mui mi­nis­te­ri­ja prieš­ina­si, nes ma­no, kad BPC dis­pe­če­riai yra blo­giau pa­si­ren­gę rea­guo­ti į pa­gal­bos skam­bu­čius, kai skam­bi­nan­čia­jam rei­ka­lin­ga me­di­kų pa­gal­ba.

„GMP dis­pe­če­riai daž­niau­siai tu­ri me­di­ci­ni­nį iš­si­la­vi­ni­mą, jiems ke­lia­mas rei­ka­la­vi­mas tu­rė­ti me­di­ci­nos ži­nių. Bu­vi­mas BPC – tai yra tie­siog dis­pe­če­ris, su vi­sa pa­gar­ba sa­kau“, – aiš­ki­no J.Po­že­la.

Sa­vo ruo­žtu vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras To­mas Ži­lins­kas lai­ko­si nuo­mo­nės, kad grei­to­sios me­di­ci­nos au­to­mo­bi­lius į įvy­kio vie­tą tu­rė­tų siųs­ti pats BPC.

„Įs­ta­ty­mas kal­ba, kad grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos pa­jė­gos tu­ri bū­ti val­do­mos tuo pa­čiu te­le­fo­nu. Įsta­ty­mas tu­ri bū­ti vyk­do­mas. Ir tų grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos dis­pe­če­ri­nių tu­ri ne­lik­ti“, – BNS šią sa­vai­tę sa­kė vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras.

Anks­čiau T.Ži­lins­kas yra mi­nė­jęs, jog pert­var­ka ga­lė­tų bū­ti baig­ta dar šio­je ka­den­ci­jo­je.

Šiuo me­tu vei­kia aš­tuo­nios GMP dis­pe­če­ri­nės. Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos ma­ny­mu, jų skai­čių bū­ti ga­li­ma su­ma­žin­ti iki tri­jų Vil­niu­je, Kau­ne bei Klai­pė­do­je. Jas esą ga­lė­tų val­dy­ti nau­jas Na­cio­na­li­nis grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos cen­tras, ku­ris bū­tų pa­val­dus Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jai. Pa­čių grei­to­sios pa­gal­bos pa­slau­gų or­ga­ni­za­vi­mas pa­gal Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos siū­lo­mą pla­ną bū­tų pa­lik­tas sa­vi­val­dy­bėms.